ಮುಚ್ಚಿ

ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕ 11(1)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಅರಷಣಗಿ LAQ/SR_09/2014_15 Dt: 05/11/2014 2 ದೇವಲಾಪೂರ LAQ/SR_57/2014_15 Dt: 05/11/2014
3 ಹತ್ತರಕಿಹಾಳ LAQ/SR_57/2014_15 Dt: 30/09/2014 4 ಕಿರಶ್ಯಾಳ LAQ/SR_104/2012_13 Dt: 11/07/2014
5 ಕೊಡಗನೂರ LAQ/SR_20/2014_15 Dt: 28/07/2014 6 ಮಲಘಾಣ LAQ/SR_19/2013_14 Dt: 24/07/2014
7 ಮನಗೂಳಿ LAQ/SR_49/2014_15 Dt: 07/10/2014 8 ಮಟ್ಟಿಹಾಳ LAQ/SR_08/2014_15 Dt: 05/11/2014
9 ಮುತ್ತಗಿ LAQ/SR_25/2014_15 Dt: 21/10/2014 10 ನಿಡಗುಂದಿ LAQ/SR_55/2014_15 Dt: 07/11/2014
11 ತಲೆವಾಡ LAQ/SR_18/2014_15 Dt: 31/07/2014 12 ಉಕ್ಕಲಿ LAQ/SR_52/2014_15 Dt: 30/09/2014
13 ಉಕ್ಕಲಿ LAQ/SR_64/2014_15 Dt: 30/09/2014 14 ವಂದಾಲ LAQ/SR_54/2014_15 Dt: 07/11/2014
15 ಯರನಾಳ LAQ/SR_16/2014_15 Dt: 24/07/2014 16 ಯರನಾಳ LAQ/SR_24/2014_15 Dt: 21/09/2014
17 ಯರನಾಳ LAQ/SR_51/2014_15 Dt: 21/09/2014 18 ಕಲಗುರ್ಕಿ LAQ/SR_14/2014_15 Dt: 24/07/2014
19 ಕೂಡಗಿ LAQ/SR_17/2014_15 Dt: 24/08/2014 20 ಮಸೂತಿ LAQ/SR_12/2014_15 Dt: 31/07/2014
21 ಮಸೂತಿ LAQ/SR_13/2014_15 Dt: 08/08/2014 22 ಅಬ್ಬಿಹಾಳ LAQ/SR_59/2014_15 Dt: 14/11/2014
23 ಕುರಬರದಿನ್ನಿ LAQ/SR_39/2014_15 Dt: 19/08/2014 24 ನಾಗರದಿನ್ನಿ LAQ/SR_38/2014_15 Dt: 10/11/2014
25 ಉಕ್ಕಲಿ LAQ/SR_78/2014_15 Dt: 10/12/2014 26 ಚಬನೂರ LAQ/SR_58/2014_15 Dt: 20/12/2014
27 ಹುಣಶ್ಯಾಳ ಉನ್ನಿಬಾವಿ ವಂದಾಲ LAQ/SR_87/2014_15 Dt: 26/12/2014 28 ಜೀರಲಬಾವಿ LAQ/SR_83/2014_15 Dt: 03/01/2014
29 ಮರಿಮಟ್ಟಿ LAQ/SR_56/2014_15 Dt: 03/01/2014 30 ಮಜರೆಕೊಪ್ಪ LAQ/SR_85/2014_15 Dt: 03/01/2014
31

ಬ ಬಾಗೇವಾಡಿLAQ/SR_15/2014_15 Dt: 26/02/2014

32 ದೇಗಿನಾಳ LAQ/SR_103/2014_15 Dt: 28/02/2014
33 ಡೋಣುರ LAQ/SR_96/2014_15 Dt: 28/02/2014 34 ಮಾರಡಗಿ LAQ/SR_100/2014_15 Dt: 11/05/2015
35 ಮಸಬಿನಾಳ LAQ/SR_73/2014_15 Dt: 05/05/2015 36 ನಿಡಗುಂದಿ LAQ/SR_118/2014_15 Dt: 26/05/2015
37 ಬಳೂತಿ LAQ/SR_37/2014_15 Dt: 23/07/2015 38 ಚಿರಲದಿನ್ನಿ LAQ/SR_39/2014_15 Dt: 28/07/2015
39 ಗುಡದಿನ್ನಿ LAQ/SR_48/2014_15 Dt: 28/07/2015 40 ಬಳೂತಿ LAQ/SR_76/2015_16 Dt: 30/08/2015
41 ಗಣಿ LAQ/SR_101/2015_16 Dt: 31/08/2015 42 ಹಳೆ ರೊಳ್ಳಿ LAQ/SR_58/2014_15 Dt: 31/07/2015
43 ಕುರುಬರದಿನ್ನಿ LAQ/SR_59/2015_16 Dt: 25/08/2015 44 ಮುಳವಾಡ LAQ/SR_69/2014_15 Dt: 25/08/2015
45 ತಡಲಗಿ LAQ/SR_34/2015_16 Dt: 25/08/2015 46 ತೆಲಗಿ LAQ/SR_38/2015_16 Dt: 28/07/2015
47 ದಿಂಡವಾರ LAQ/SR_66/2015_16 Dt: 10/09/2015 48 ಹಳೆ ರೋಳ್ಳಿ LAQ/SR_46/2015_16 Dt: 24/09/2015
49 ಹಾಲಿಹಾಳ LAQ/SR_74/2015_16 Dt: 14/09/2015 50 ಹುಲಬೆಂಚಿ LAQ/SR_64/2015_16 Dt: 10/09/2015
51 ಇವಣಗಿ LAQ/SR_73/2015_16 Dt: 14/09/2015 52 ಮಣ್ಣೂರು LAQ/SR_54/2015_16 Dt: 29/09/2015
53 ಮುತ್ತಗಿ LAQ/SR_53/2015_16 Dt: 24/09/2015 54 ನಾಗೂರ LAQ/SR_72/2015_16 Dt: 14/09/2015
55 ನಾಗರಾಳ_ಡೋಣಿ LAQ/SR_50/2015_16 Dt: 24/09/2015 56 ನಾಗವಾಡ LAQ/SR_55/2015_16 Dt: 24/09/2015
57 ರಬಿನಾಳ LAQ/SR_65/2015_16 Dt: 10/09/2015 58 ಉಪ್ಪಲದಿನ್ನಿ LAQ/SR_71/2015_16 Dt: 14/09/2015
59 ವಂದಾಲ LAQ/SR_14/2015_16 Dt: 14/01/2016 60 ವಂದಾಲ LAQ/SR_15/2015_16 Dt: 14/01/2016
61 ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ LAQ/SR_117/2015_16 Dt: 19/02/2016 62 ಇಂಗಳೇಶ್ವರ LAQ/SR_118/2015_16 Dt: 19/02/2016
63 ಇಂಗಳೇಶ್ವರ LAQ/SR_127/2014_15 Dt: 19/02/2016 64 ಮಸಬಿನಾಳ LAQ/SR_116/2015_16 Dt: 19/02/2016
65 ಮುಳವಾಡ LAQ/SR_108/2015_16 Dt: 19/02/2016 66 ಕುದರಿ ಸಾಲವಾಡಗಿ LAQ/SR_113/2015_16 Dt: 19/02/2016
67 ಯಲವಾರ LAQ/SR_119/2015_16 Dt: 19/02/2016 68 ಮಸೂತಿ LAQ/SR_86/2015_16 Dt: 16/05/2016
69 ಉನ್ನಿಬಾವಿ LAQ/SR_137/2015_16 Dt: 04/05/2016 70 ಉತ್ನಾಳ LAQ/SR_80/2015_16 Dt: 30/04/2016
71 ದೇಗಿನಾಳ LAQ/SR_18/2016_17 Dt: 15/06/2016 72 ಹತ್ತರಕಿಹಾಳ LAQ/SR_17/2016_17 Dt: 17/06/2016
73 ಹುಣಶ್ಯಾಳ ಪಿ.ಸಿ LAQ/SR_03/2014_15 Dt: 18/06/2016 74 ಕಬಕಡ್ಡಿ LAQ/SR_102/2015_16 Dt: 18/06/2016
75 ಕಲಗುರ್ಕಿ LAQ/SR_21/2016_17 Dt: 22/02/2016 76 ಮಲಘಾನ LAQ/SR_20/2016_17 Dt: 22/06/2016
77 ಮನಗೂಳಿ LAQ/SR_16/2016_17 Dt: 18/06/2016 78 ಭಾಗನಗರ LAQ/SR_2/2016_17 Dt: 18/06/2016
79 ಮಸೂತಿ LAQ/SR_19/2016_17 Dt: 22/06/2016 80 ಮುತ್ತಗಿ LAQ/SR_07/2016_17 Dt: 22/06/2016
81 ಸಿದ್ಧನಾಥ LAQ/SR_115/2015_16 Dt: 22/06/2016 82 ಉನ್ನಿಬಾವಿ LAQ/SR_62/2014_15 Dt: 19/06/2016
83 ಯರನಾಳ LAQ/SR_05/2016_17 Dt: 28/06/2016 84 ಯರನಾಳ LAQ/SR_08/2016_17 Dt: 24/06/2016
85 ಯರನಾಳ LAQ/SR_15/2016_17 Dt: 28/06/2016 86 ಕುಡಗಿ LAQ/SR_33/2016_17 Dt: 26/09/2016
87 ಮಸೂತಿ LAQ/SR_31/2016_17 Dt: 26/09/2016 88 ತಳೆವಾಡ LAQ/SR_32/2016_17 Dt: 26/09/2016
89 ಅಬ್ಬಿಹಾಳ LAQ/SR_124/2015_16 Dt: 07/11/2016 90 ಲಗುರ್ಕಿ LAQ/SR_29/2016_17 Dt: 07/11/2016
91 ಕಲಗುರ್ಕಿ LAQ/SR_58/2016_17 Dt: 04/01/2017 92 ಮನಗೂಳಿ LAQ/SR_60/2016_17 Dt: 04/01/2017
93 ಮಸಬಿನಾಳ LAQ/SR_30/2016_17 Dt: 07/11/2016 94 ಸೊಮನಾಳ LAQ/SR_107/2015_16 Dt: 11/11/2016
95 ತಳೆವಾಡ LAQ/SR_59/2016_17 Dt: 04/01/2017