ಮುಚ್ಚಿ

ಬಾಗಲಕೋಟ ತಾಲ್ಲೂಕ 31

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಶಾರದಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-364/2017-18/713 ದಿನಾಂಕ:20-07-2019 2 ಅಂಕಲಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-68/2017-18/716 ದಿನಾಂಕ:20-07-2019