ಮುಚ್ಚಿ

ಬಾಗಲಕೋಟ ತಾಲ್ಲೂಕ 18 ರಡಿ

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಭೈರಮಟ್ಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ ಸಿಆರ್- /2018-19/947 ದಿನಾಂಕ:13-12-2018 2 ಬೋಡನಾಯಕದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/RRA/ಸಿಆರ್- /2018-19/1126 ದಿನಾಂಕ:16-01-2019
3 ಇಂಗಳಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/545 ದಿನಾಂಕ:21-06-2019 4 ಕಲಾದಗಿ ಸಂ:ಆಯುಕ್ತರು/ಭೂಸ್ವಾ-/ಸಿಆರ್- /2016-17/198 ದಿನಾಂಕ:07-07-2017
5 ಆನದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಮವ್ಯ/ಪುಪು/RRAP/ಬಿಜಿಕೆ/ಸಿಆರ್-74/2017-18/272 ದಿನಾಂಕ:01-09-2017 6 ಚಿಕ್ಕಮ್ಯಾಗೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ ಸಿಆರ್- /2018-19/766 ದಿನಾಂಕ:07-09-2019
7 ನಾಯನೇಗಲಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/1058 ದಿನಾಂಕ:25-10-2019 8 ಮುಗಳೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಿರಸೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/1199 ದಿನಾಂಕ:11-11-2019
9 ಬೇವೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/1200 ದಿನಾಂಕ:08-11-2019 10 ಬೇವೂರ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/1201 ದಿನಾಂಕ:11-11-2019
11 ಬಿಲ್-ಕೆರೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/1202 ದಿನಾಂಕ:08-11-2019 12 ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/1994 ದಿನಾಂಕ:24-02-2020
13 ಅನುಪಕಟ್ಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/RRA/ಸಿಆರ್-25/2017-18/356 ದಿನಾಂಕ:12-07-2020 14 ಮುರನಾಳ (ವಾರ್ಡ ನಂ:11) ಸಂ:ಕಂಇ/ಪುಪು/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-11/2020-21/844 ದಿನಾಂಕ:24-12-2020
15 ಇಂಗಳಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/870 ದಿನಾಂಕ:30-12-2020, ಚೌಡಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/871 ದಿನಾಂಕ:08-01-2021, ಕೆಂಗಲಕಡಪಟ್ಟಿ & ಹೂವನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/1056 ದಿನಾಂಕ:15-01-2021 & ಡೋಮನಾಳ & ಮಂಕಣಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-211057 ದಿನಾಂಕ:15-01-2021 16 ಚೌಡಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಪುಪು/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/1240 ದಿನಾಂಕ:26-02-2021
17 ಬೇವೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/81 ದಿನಾಂಕ:30-03-2021, ಬೇವೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/129 ದಿನಾಂಕ:26-03-2021 18 ಗದ್ದನಕೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-06/2021-22/237 ದಿನಾಂಕ:20-05-2021, ಕೆಸನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-02/2021-22/238 ದಿನಾಂಕ:20-05-2021, ಗೋವಿಂದಕೊಪ್ಪ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-/2020-21/273, ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-/2020-21/278, ಬೇವೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-141/2020-21/288
19 ಶಾರದಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2021-22/963 ದಿನಾಂಕ:21-08-2021, ಬಿಲ್ ಕೆರೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2021-22/965 ದಿನಾಂಕ:07-08-2021 20