ಮುಚ್ಚಿ

ಬಾಗಲಕೋಟ ತಾಲ್ಲೂಕು 11(1)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಅಂಡಮುರನಾಳ LAQ/SR_15/2014_15 Dt: 05/11/2014 2 ಚಿಕ್ಕಗುಳಬಾಳ LAQ/SR_22/2014_15 Dt: 05/11/2014
3 ಗೊವಿಂದಕೊಪ್ಪ LAQ/SR_08/2014_15 Dt: 05/11/2014 4 ಹವೇಲಿ LAQ/SR_05/2013_14 Dt: 26/07/2014
5 ಹೋನ್ನಾಕಟ್ಟಿ LAQ/SR_13/2014_15 Dt: 05/11/2014 6 ಖಜ್ಜಿಡೋಣಿ LAQ/SR_11/2014_15 Dt: 31/07/2014
7 ಮಾಸ್ತಿಹಾಳ LAQ/SR_23/2014_15 Dt: 05/11/2014 8 ಶಿಗಿಕೇರಿ LAQ/SR_16/2014_15 Dt: 05/11/2014
9 ಸಿದ್ನಾಳ LAQ/SR_20/2014_15 Dt: 11/11/2014 10 ಕಲಾದಗಿ LAQ/SR_246/2014_15 Dt: 02/08/2014
11 ಹಿರೇಶೇಲ್ಲಿಕೇರಿ LAQ/SR_251/2014_15 Dt: 17/11/2014 12 ಗೋವಿಂದಕೊಪ್ಪLAQ/SR_249/2014_15 Dt: 17/10/2014
13 ಚಿಕ್ಕಶೇಲ್ಲಿಕೇರಿ LAQ/SR_250/2014_15 Dt: 17/10/2014 14 ಬನ್ನಿದಿನ್ನಿ LAQ/SR_21/2014_15 Dt: 14/11/2014
15 ತಳಗಿಹಾಳ LAQ/SR_18/2014_15 Dt: 14/11/2014 16 ಸಂಗೊಂದಿ LAQ/SR_19/2014_15 Dt: 24/11/2014
17 ಆಲೂರ LAQ/SR_17/2014_15 Dt: 31/12/2014 18 ಹಿರೇಸಂಶಿ LAQ/SR_07/2013_14 Dt: 31/12/2014
19 ಸಿಮೀಕೇರಿ LAQ/SR_24/2014_15 Dt: 30/12/2014 20 ಬಾಗಲಕೋಟ LAQ/SR_120/2013_14 Dt: 16/01/2014
21 ಬೆಣ್ಣೂರ LAQ/SR_256/2014_15 Dt: 29/01/2015 22 ಬೇವೂರ LAQ/SR_271/2014_15 Dt: 26/01/2015
23 ಹಿರೇಮುರಮಟ್ಟಿ LAQ/SR_15/2014_15 Dt: 31/01/2015 24 ಇಲ್ಯಾಳ LAQ/SR_26/2014_15 Dt: 31/01/2015
25 ಹೊನ್ನರಳ್ಳಿ LAQ/SR_30/2014_15 Dt: 30/01/2015 26 ನಕ್ಕರಗುಂದಿ LAQ/SR_32/2014_15 Dt: 31/01/2015
27 ಸಿಂದಗಿ LAQ/SR_31/2014_15 Dt: 30/01/2015 28 ಅಂಕಲಗಿ LAQ/SR_29/2014_15 Dt: 31/03/2015
29 ಬೇವೂರ LAQ/SR_60/2013_14 Dt: 30 ದಾಸಬಾಳ LAQ/SR_25/2014_15 Dt: 23/03/2015
31 ಜಡ್ರಾಮಕುಂಟಿ LAQ/SR_33/2014_15 Dt: 31/03/2015 32 ಕಲಾದಗಿ LAQ/SR_246/2014_15 Dt: 02/08-2014
33 ಸೋರಕೊಪ್ಪ LAQ/SR_36/2014_15 Dt: 31/03/2015 34 ಯಂಕಂಚಿ LAQ/SR_34/2014_15 Dt: 31/03/2015
35 ಹಿರೇಗುಳಬಾಳ LAQ/SR_39/2014_15 Dt: 14/05/2015 36 ಕಿರಸುರ LAQ/SR_40/2014_15 Dt: 14/05/2015
37 ಸಾಳಗುಂದಿ LAQ/SR_41/2014_15 Dt: 14/05/2015 38 ವೀರಾಪೂರ LAQ/SR_28/2014_15 Dt: 14/05/2015
39 ಆನದಿನ್ನಿ LAQ/SR_44/2014_15 Dt: 12/06/2015 40 ಚಿಕ್ಕಶೇಲ್ಲಿಕೇರಿ LAQ/SR_01/2014_15 Dt: 12/06/2015
41 ಶಾರದಾಳ LAQ/SR_42/2014_15 Dt: 12/06/2015 42 ಬೆಣ್ಣೂರ LAQ/SR_38/2014_15 Dt: 09/07/2015
43 ಬೇವೂರ LAQ/SR_182/2013_14 Dt: 44 ಕದಾಂಪೂರ LAQ/SR_45/2014_15 Dt: 09/07/2015
45 ಸೋಕನಾದಗಿ LAQ/SR_01/2014_15 Dt: 09/07/2015 46 ಅಂಕಲಗಿ LAQ/SR_48/2014_15 Dt:23/07/2015
47 ಗದ್ದನಕೇರಿ LAQ/SR_46/2014_15 Dt:23/07/2015 48 ಬೇವೂರ LAQ/SR_271/2014_15 Dt:30/07/2015
49 ಛಬ್ಬಿ LAQ/SR_43/2014_15 Dt:30/07/2015 50 ದೇವನಾಳ LAQ/SR_02/2015_16 Dt:31/07/2015
51 ಹೀರೆಸಂಶಿ LAQ/SR_51/2015_16 Dt:31/07/2015 52 ಮುರನಾಳ LAQ/SR_50/2015_16 Dt:31/07/2015
53 ಉದಗಟ್ಟಿ LAQ/SR_37/2014_15 Dt:30/07/2015 54 ಬಾಗಲಕೋಟ LAQ/SR_121/2013_14 Dt:14/09/2015
55 ಗೊವಿಂದಕೊಪ್ಪ LAQ/SR_03/2013_14 Dt:25/10/2015 56 ಮಲ್ಲಾಪೂರ LAQ/SR_52/2015_16 Dt:28/10/2015
57 ಸಿಂದಗಿ LAQ/SR_54/2015_16 Dt:28/12/2015 58 ತಿಮ್ಮಾಪೂರ LAQ/SR_08/2015_16 Dt:06/01/2015
59 ಬಿಸನಾಳಕೊಪ್ಪ LAQ/SR_09/2015_16 Dt:25/02/2016 60 ಕೇಸನೂರ LAQ/SR_05/2015_16 Dt:19/02/2016
61 ಬೆಣ್ಣೂರು LAQ/SR_11/2015_16 Dt:26/09/2016