ಮುಚ್ಚಿ

ಬಾಗಲಕೋಟ ತಾಲ್ಲೂಕು 25ರಡಿ

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಅಂಕಲಗಿ 2 ಶಾರದಾಳ
3 ಕಲಾದಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/71 ದಿನಾಂಕ:29-05-2019 4 ಮಾಸ್ತಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/132 ದಿನಾಂಕ:11-06-2018
5 ಹೊನ್ನಾಕಟ್ಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/133 ದಿನಾಂಕ:11-06-2019 6 ಚಿಕ್ಕಗುಳಬಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/134 ದಿನಾಂಕ:11-06-2018
7 ನಕ್ಕರಗುಂದಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/135 ದಿನಾಂಕ:11-06-2019 8 ಹಿರೇಸಂಶಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/137 ದಿನಾಂಕ:11-06-2018
9 ಬನ್ನಿದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/138 ದಿನಾಂಕ:11-06-2019 10 ಆನದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/143 ದಿನಾಂಕ:11-06-2018
11 ಕಲಾದಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/71 ದಿನಾಂಕ: 29-05-2019 12 ಮಾಸ್ತಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/132 ದಿನಾಂಕ: 11-06-2019
13 ಹೊನ್ನಾಕಟ್ಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/133 ದಿನಾಂಕ: 11-06-2019 14 ಚಿಕ್ಕಗುಳಬಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/134 ದಿನಾಂಕ: 11-06-2019
15 ನಕ್ಕರಗುಂದಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/135 ದಿನಾಂಕ: 11-06-2019 16 ಹಿರೇಸಂಶಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/137 ದಿನಾಂಕ: 11-06-2019
17 ಬನ್ನಿದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/138 ದಿನಾಂಕ: 11-06-2019 18 ಆನದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/143 ದಿನಾಂಕ: 11-06-2019
19 ಮಾಸ್ತಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/1370 ದಿನಾಂಕ: 24-12-2019 20 ಚಿಕ್ಕಗುಳಬಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/1725 ದಿನಾಂಕ:27-01-2020
21 ಮಾಸ್ತಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/1729 ದಿನಾಂಕ:27-01-2020 22 ಆನದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/1778 ದಿನಾಂಕ:27-01-2020
23 ಮಾಸ್ತಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-76/2018-19/116 ದಿನಾಂಕ:14-08-2020, ಚಿಕ್ಕಗುಳಬಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-77/2017-18/117 ದಿನಾಂಕ:14-08-2020, ನಕ್ಕರಗುಂದಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-80/2017-18/118 ದಿನಾಂಕ:14-08-2020, 24 ಖಜ್ಜಿಡೋಣಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-111/2018-19/1193 ದಿನಾಂಕ:25-02-2021
25 ನಕ್ಕರಗುಂದಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-80/2017-18/1316 ದಿನಾಂಕ:20-03-2021, ಚಿಕ್ಕಗುಳಬಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-80/2017-18/1317 ದಿನಾಂಕ:20-03-2021, ಮಾಸ್ತಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-80/2017-18/1318 ದಿನಾಂಕ:20-03-2021 26 ಆನದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-74/2017-18/258 ದಿನಾಂಕ: -05-2021