ಮುಚ್ಚಿ

ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕ 25 ರಡಿ

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ವಡವಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-81/2016-17/425 ದಿನಾಂಕ: 07-06-2019 2 ಕುದರಸಾಲವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1/ಸಿಆರ್-132/2018-19/722 ದಿನಾಂಕ:30-07-2019
3 ಕನಕಾಲ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-13/2017-18/932 ದಿನಾಂಕ: 18-10-2019 4 ಮಸೂತಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-68/2016-17/975 ದಿನಾಂಕ: 19-10-2019
5 ಕೂಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-71/2016-17/1452 ದಿನಾಂಕ: 06-12-2019 6 ಬಳೂತಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-46/2016-17/1453 ದಿನಾಂಕ: 06-12-2019
7 ಹೂವಿನಹಿಪ್ಪರಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್- /2017-18/205 ದಿನಾಂಕ:28-08-2020, ಕುದರಿಸಾಲವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2017-18/307 ದಿನಾಂಕ:15-09-2020 8 ಉಣ್ಣಿಬಾವಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-114/2017-18/447 ದಿನಾಂಕ:09-10-2020
9 ಮಸಬಿನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-40/2019-20/979 ದಿನಾಂಕ: -01-2021 10 ಉಕ್ಕಲಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-2/2018-19/1114 ದಿನಾಂಕ:15-02-2021, ಉಕ್ಕಲಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-1/2018-19/1117 ದಿನಾಂಕ:15-02-2021
11 ಉಕ್ಕಲಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-72/2017-18/1198 ದಿನಾಂಕ:20-02-2021 12 ಉಕ್ಕಲಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-1/2018-19/702 ದಿನಾಂಕ:02-08-2021, ಉಕ್ಕಲಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-2/2018-19/703 ದಿನಾಂಕ:02-08-2021, ಉಕ್ಕಲಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-72/2017-18/706 ದಿನಾಂಕ:02-08-2021
13 ಹುಲಿಬೆಂಚಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-59/2019-20/1142 ದಿನಾಂಕ:24-09-2021, ನಾಗರಾಳಹುಲಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-90/2019-20/1143 ದಿನಾಂಕ:24-09-2021 14 ತೆಲಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-136/2019-20/1261 ದಿನಾಂಕ:01-10-2021, ಕವಲಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-264/2019-20/1263 ದಿನಾಂಕ:01-10-2021