ಮುಚ್ಚಿ

19(7)_ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ. ಆಲಮಟ್ಟಿ

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-110/2017-18/803 ದಿನಾಂಕ:31-10-2018 2 ಉಪ್ಪಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-83/2017-18/804 ದಿನಾಂಕ:31-10-2018
3 ಹೆಬ್ಬಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-85/2017-18/805 ದಿನಾಂಕ:31-10-2018 4 ಇಂಗಳೇಶ್ವರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-122/2018-19/808 ದಿನಾಂಕ:31-10-2018
5 ಕುದರಿ ಸಾಲವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/815 ದಿನಾಂಕ:31-10-2018 6 ಕರಭಂಟನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-88/2017-18/817 ದಿನಾಂಕ:31-10-2018
7 ಹೂವಿನಹಿಪ್ಪರಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2017-18/818 ದಿನಾಂಕ:31-10-2018 8 ಭೈರವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-122/2018-19/808 ದಿನಾಂಕ:31-10-2018
9 ಬೇನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-28/2018-19/868 ದಿನಾಂಕ:20-11-2018 10 ಕುಬಕಡ್ಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-288/2017-18/928 ದಿನಾಂಕ:17-10-2019
11 ಕುದರಿಸಾಲವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-134/2019-20/934 ದಿನಾಂಕ:17-10-2019 12 ತೆಲಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-265/2019-20/936 ದಿನಾಂಕ:17-10-2019
13 ಕವಲಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-264/2019-20/943 ದಿನಾಂಕ:17-10-2019 14 ತೆಳೇವಾಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-133/2019-20/971 ದಿನಾಂಕ:19-10-2019
15 ಹಳೇರೊಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-64/2018-19 ದಿನಾಂಕ:19-10-2019 16 ಉತ್ನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-12/2019-20/1142 ದಿನಾಂಕ:08-10/11-2019
17 ಮಣ್ಣೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-29/2018-19/1226 ದಿನಾಂಕ:02-11/12-2019 18 ಮುಳವಾಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-800/2019-20/1439 ದಿನಾಂಕ:06-12-2019
19 ಕಾಮನಕೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-40/2018-19/1442 ದಿನಾಂಕ:30-12-2019 20 ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-34/2018-19/1447 ದಿನಾಂಕ:06-12-2019
21 ಕಲಗುರ್ಕಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-813/2019-20/1448 ದಿನಾಂಕ:06-12-2019 22 ಮಣ್ಣೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್/36/2018-19/3021 ದಿನಾಂಕ:24-12-2019
23 ನಿಡಗುಂದಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-50/2019-20/1480 ದಿನಾಂಕ:03-12-2019/03-01-2020 24 ದಿಂಡವಾರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-879/2019-20/1495 ದಿನಾಂಕ:10-12-2019/10-01-2020
25 ಸಾತಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-899/2019-20/1496 ದಿನಾಂಕ:10-12-2019/10-01-2020 26 ಇಂಗಳೇಶ್ವರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-37/2018-19/1497 ದಿನಾಂಕ:10-12-2019/10-01-2020
27 ಉಪ್ಪಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-39/2019-20/1498 ದಿನಾಂಕ:10-12-2019/10-01-2020 28 ಟಕ್ಕಳಕಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-38/2018-19/1499 ದಿನಾಂಕ:10-12-2019/10-01-2020
29 ನಾಗೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-01/2019-20/1500 ದಿನಾಂಕ:10-12-2019/10-01-2020 30 ನಾಗವಾಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-11/2019-20/1501 ದಿನಾಂಕ:10-12-2019/10-01-2020
31 ಉತ್ನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-877/2019-20/1502 ದಿನಾಂಕ:10-12-2019/10-01-2020 32 ದಿಂಡವಾರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-40/2018-19/1503 ದಿನಾಂಕ:10-12-2019/10-01-2020
33 ಕುದರಿ ಸಾಲವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-10/2019-20/1504 ದಿನಾಂಕ:10-12-2019/10-01-2020 34 ಯಾಳವಾರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-886/2019-20/1505 ದಿನಾಂಕ:10-12-2019/10-01-2020
35 ಇಂಗಳೇಶ್ವರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-35/2018-19/1506 ದಿನಾಂಕ:10-01-2020 36 ಚಬನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-904/2019-20/1695 ದಿನಾಂಕ:27-01-2020
37 ಉತ್ನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-877/2019-20/3292 ದಿನಾಂಕ:30-05-2020, ಮನಗೂಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-1071/2019-20/3313 ದಿನಾಂಕ:27-05-2020 & ಭೈರವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-1088/2019-20/3318 ದಿನಾಂಕ:30-05-2020 38 ಮನಗೂಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-126/2019-20/23 ದಿನಾಂಕ:24-07-2020, ಮುಳವಾಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-800/2019-20/25 ದಿನಾಂಕ:24-07-2020, ದಿಂಡವಾರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-186/2019-20/26 ದಿನಾಂಕ:24-07-2020, & ಸಾತಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-899/2019-20/28 ದಿನಾಂಕ:24-07-2020
39 ಕುಬಕಡ್ಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-133/2020-21/296 ದಿನಾಂಕ:15-09-2020, ಹಳ್ಳದಗೆಣ್ಣೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-186/2020-21/298 ದಿನಾಂಕ:15-09-2020, ಹಿರೇಗರಸಂಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-187/2020-21/300 ದಿನಾಂಕ:15-09-2020, ಚಿಕ್ಕ ಆಸಂಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-185/2020-21/302 ದಿನಾಂಕ:15-09-2020, ಸಿಂಧಗೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-145/2020-21/303 ದಿನಾಂಕ:15-09-2020, 40 ಚಿರಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-128/2019-20/450 ದಿನಾಂಕ:09-10-2020, ಕುಬಕಡ್ಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-288/2017-18/455 ದಿನಾಂಕ:09-10-2020
41 ಚಿರಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-128/2019-20/450 ದಿನಾಂಕ:09-10-2020, ಕುಬಕಡ್ಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-288/2017-18/455 ದಿನಾಂಕ:09-10-2020, ಉತ್ನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-05/2019-20/470 ದಿನಾಂಕ:15-10-2020 & ಸಾತಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-185/2019-20/471 ದಿನಾಂಕ:15-10-2020 42 ಹಂಚಿನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-167/2019-20/539 ದಿನಾಂಕ:02-11-2020, ಕಣಕಲ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-168/2019-20/540 ದಿನಾಂಕ:02-11-2020, ನರಸಲಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-166/2019-20/542 ದಿನಾಂಕ:02-11-2020, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-171/2019-20/543 ದಿನಾಂಕ:02-11-2020, ಸಂಕನಾಳ ಸಂ: ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-170/2019-20/545 ದಿನಾಂಕ:02-11-2020
43 ಇವಣಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-169/2019-20/676 ದಿನಾಂಕ:25-11-2020 44 ಮನಗೂಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-1009/2019-20/803 ದಿನಾಂಕ:11-12-2020, ಉಕ್ಕಲಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-145/2019-20/805 ದಿನಾಂಕ:11-12-2020
45 ಇಂಗಳೇಶ್ವರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-35/2018-19/947 ದಿನಾಂಕ:13-01-2021, ಮಸೂತಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-367/2020-21/949 ದಿನಾಂಕ:13-01-2021, ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-34/2018-19/952 ದಿನಾಂಕ:13-01-2021, ಮಸೂತಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-329/2020-21/958 ದಿನಾಂಕ:13-01-2021 & ರೋಣಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-153/2019-20/962 ದಿನಾಂಕ:13-01-2021 46 ನಾಗೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-1/2019-20/971 ದಿನಾಂಕ:13-01-2021, ದಿಂಡವಾರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-40/2019-20/974 ದಿನಾಂಕ:13-01-2021, ಕುದರಿಸಾಲವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-10/2019-20/976 ದಿನಾಂಕ:13-01-2021, ಕಾಮನಕೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-41/2018-19/977 ದಿನಾಂಕ:13-01-2021, ರೋಣಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-370/2020-21/980 ದಿನಾಂಕ:13-01-2021, ಮಸೂತಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-982/2020-21/982 ದಿನಾಂಕ:13-01-2021
47 ಮಣ್ಣೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-127/2019-20/1055 ದಿನಾಂಕ:13-01-2021 48 ಇಂಗಳೇಶ್ವರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-406/2020-21/1113 ದಿನಾಂಕ:15-02-2021, ಕುಬಕಡ್ಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-133/2020-21/1116 ದಿನಾಂಕ:15-02-2021, ತಳೇವಾಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-287/2017-18/1118 ದಿನಾಂಕ:15-02-2021, ಮುತ್ತಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-30/2020-21/1136 ದಿನಾಂಕ:15-02-2021
49 ಉಪ್ಪಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-39/2018-19/1162 ದಿನಾಂಕ:13-01-2021 50 ಕಾಮನಕೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-41/2018-19/191 ದಿನಾಂಕ:28-04-2021
51 ಮಸೂತಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-76/2020-21/263 ದಿನಾಂಕ:26-05-2021 52 ರೋಣಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-74/2020-21/401 ದಿನಾಂಕ:15-06-2021, ಮಣ್ಣೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-127/2019-20/411 ದಿನಾಂಕ:15-06-2021, ನರಸಲಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-166/2019-20/412 ದಿನಾಂಕ:15-06-2021, ಕಣಕಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-168/2019-20/416 ದಿನಾಂಕ:15-06-2021
53 ಕುಬಕಡ್ಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-81/2020-21/628 ದಿನಾಂಕ:20-07-2021, ದಿಂಡವಾರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-40/2019-20/629 ದಿನಾಂಕ:20-07-2021, ಸಿಂಧಗೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-145/2019-20/630 ದಿನಾಂಕ:20-07-2021, ಮಸೂತಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-77/2020-21/632 ದಿನಾಂಕ:20-07-2021, ಹಳ್ಳದಗೆಣ್ಣೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-49/2020-21/634 ದಿನಾಂಕ:20-07-2021, ಹಿರೇಗರಸಂಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-54/2020-21/635 ದಿನಾಂಕ:20-07-2021, ಚಿಕ್ಕಾಆಸಂಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-53/2020-21/636 ದಿನಾಂಕ:20-07-2021 54 ಮಲಘಾಣ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-75/2020-21/710 ದಿನಾಂಕ:02-08-2021, ರೋಣಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-152/2019-20/712 ದಿನಾಂಕ:31-07-2021, ಮುಳವಾಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-189/2019-20/718 ದಿನಾಂಕ:31-07-2021, ಮಸೂತಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-78/2020-21/720 ದಿನಾಂಕ:02-08-2021
55 ವಡವಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-01/2020-21/948 ದಿನಾಂಕ:25-08-2021, ಬೈರವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-65/2020-21/953 ದಿನಾಂಕ:25-08-2021 56 ಕುಬಕಡ್ಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-81/2020-21/973 ದಿನಾಂಕ:27-08-2021
57 ಆಲೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-119/2018-19/806 ದಿನಾಂಕ:31-10-2018 58 ಗುಡಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-138/2018-19/816 ದಿನಾಂಕ:31-10-2018
59 ಕಪನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-70/2017-18/820 ದಿನಾಂಕ:31-10-2018 60 ನಾಲತವಾಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-68/2017-18/828 ದಿನಾಂಕ:03-11-2018
61 ಜಮ್ಮಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-66/2017-18/829 ದಿನಾಂಕ:03-11-2018 62 ಬಳಗಾನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-239/2017-18/862 ದಿನಾಂಕ:20-11-2018
63 ತಮದಡ್ಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-240/2017-18/866 ದಿನಾಂಕ:20-11-2018 64 ವನಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-241/2017-18/870 ದಿನಾಂಕ:20-11-2018
65 ಬಸರಕೋಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-18/2017-18/793 ದಿನಾಂಕ:15-10-2018 66 ನಾಲತವಾಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-121/2018-19/207 ದಿನಾಂಕ:21-06-2019
67 ನಾಲತವಾಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-238/2017-18/216 ದಿನಾಂಕ:21-06-2019 68 ಮಾವಿನಬಾವಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-285/2017-18/244 ದಿನಾಂಕ:29-06-2019
69 ಜಟಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-35/2019-20/933 ದಿನಾಂಕ:17-10-2019 70 ಢವಳಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-513/2019-20/937 ದಿನಾಂಕ:17-10-2019
71 ತಾರನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-514/2019-20/938 ದಿನಾಂಕ:17-10-2019 72 ಬಸರಕೋಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-512/2019-20/942 ದಿನಾಂಕ:17-10-2019
73 ಬಿದರಕುಂದಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-51/2019-20/977 ದಿನಾಂಕ:19-10-2019 74 ಭೈಲಕುರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-69/2018-19/1140 ದಿನಾಂಕ:08-10/11-2019
75 ಸರೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-52/2019-20/1227 ದಿನಾಂಕ:02-11/12-2019 76 ಹಿರೇಮುರಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-674/2019-20/1449 ದಿನಾಂಕ:06-12-2019
77 ರಕ್ಕಸಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-673/2019-20/1450 ದಿನಾಂಕ:06-12-2019 78 ನಾಲತವಾಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-33/2018-19/3015 ದಿನಾಂಕ:24-12-2019
79 ಆಲೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-99/2019-20/3018 ದಿನಾಂಕ:24-12-2019 80 ಕೇಸಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-100/2019-20/3019 ದಿನಾಂಕ:24-12-2019
81 ಅರಸನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-101/2019-20/3020 ದಿನಾಂಕ:24-12-2019 82 ಬಂಗಾರಗುಂಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-102/2019-20/3022 ದಿನಾಂಕ:24-12-2019
83 ಜಲಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-51/2019-20/1494 ದಿನಾಂಕ:10-01-2019/10-01-2020 84 ಜಕ್ಕೇರಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-889/2019-20/1507 ದಿನಾಂಕ:10-01-2019/10-01-2020
85 ಆಲೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-29/2018-19/1440 ದಿನಾಂಕ:31-12-2019 86 ಸರೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-53/2019-20/1979 ದಿನಾಂಕ:02-03-2020, ನಾಲತ್ತವಾಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-1008/2019-20/1992 ದಿನಾಂಕ:02-03-2020, ಆಲೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-29/2018-19/3291 ದಿನಾಂಕ:30-05-2020, ಅಡವಿ ಹುಲಗಬಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-1072/2019-20/3310 ದಿನಾಂಕ:30-05-2020, ಬಿದರಿಕುಂಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-1075/2019-20/3316 ದಿನಾಂಕ:30-05-2020, ನಾಲತವಾಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-1073/2019-20/3317 ದಿನಾಂಕ:30-05-2020 & ಮದರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-72/2019-20/3319 ದಿನಾಂಕ:30-05-2020
87 ಬಳಗಾನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-109/2019-20/22 ದಿನಾಂಕ:24-07-2020, ಕಿಲಾರಹಟ್ಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-144/2019-20/27 ದಿನಾಂಕ:24-07-2020, ಶಿರೋಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-118/2019-20/29 ದಿನಾಂಕ:24-07-2020, ಶಿರೋಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-58/2019-20/30 ದಿನಾಂಕ:24-07-2020, ಶಿರೋಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-120/2019-20/31 ದಿನಾಂಕ:24-07-2020 & ಗುಡ್ನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-76/2019-20/32 ದಿನಾಂಕ:24-07-2020 88 ದೇವರಹುಲಗಬಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-11/2020-21/286 ದಿನಾಂಕ:15-09-2020, ಶಿವಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-132/2019-20/294 ದಿನಾಂಕ:15-09-2020
89 ನೆರೆಬೆಂಚಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-129/2019-20/446 ದಿನಾಂಕ:09-10-2020, ಆಲೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-29/2018-19/448 ದಿನಾಂಕ:09-10-2020 ಮತ್ತು ಕೋಳೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-195/2020-21 ದಿನಾಂಕ:09-10-2020 90 ಅಗಸಬಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-190/2019-20/541 ದಿನಾಂಕ:02-11-2020, ಆಲಕೊಪ್ಪರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-3/2020-21/546 ದಿನಾಂಕ02-11-2020, ಗಡಿಸೋಮನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-73/2017-18/609 ದಿನಾಂಕ05-11-2020, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-55/2017-18/610 ದಿನಾಂಕ05-11-2020
91 ಅಡವಿಹುಲಗಬಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-33/2019-20/673 ದಿನಾಂಕ:25-11-2020, ಚರ್ಚಿನಕಲ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-153/2019-20/677 ದಿನಾಂಕ:25-11-2020 92 ಹಗರಗೊಂಡ-1 ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-125/2019-20/804 ದಿನಾಂಕ:11-12-2020
93 ಗುಂಡಕನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-4/2020-21/951 ದಿನಾಂಕ:13-01-2021, ಕೊಡಗಾನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನವ-1/2019-20/956 ದಿನಾಂಕ:13-01-2021, ಬಿ.ಸಾಲವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-9/2020-21/965 ದಿನಾಂಕ:13-01-2021 & ಕಾರಿಗನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-8/2019-20/967 ದಿನಾಂಕ:13-01-2021 94 ನಾಲತವಾಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-34/2019-20/970 ದಿನಾಂಕ:13-01-2021, ಗಡಿಸೋಮನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-194/2019-20/972 ದಿನಾಂಕ:13-01-2021
95 ಗೊನಾಳ ಪಿ.ಎನ್. ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-107/2019-20/1124 ದಿನಾಂಕ:15-02-2021, ಅಡವಿಹುಲಗಬಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-432/2020-21/1131 ದಿನಾಂಕ:15-02-2021 96 ನೆರಬೆಂಚಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-129/2019-20/184 ದಿನಾಂಕ:28-04-2021, ನಾಲತವಾಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-42/2020-21/189 ದಿನಾಂಕ:28-04-2021, ಅಗಸಬಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-190/2019-20/190 ದಿನಾಂಕ:28-04-2021, ಗುಡದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-60/2020-21/193 ದಿನಾಂಕ:28-04-2021, ಗುಂಡಕರ್ಜಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-40/2020-21/194 ದಿನಾಂಕ:28-04-2021, ಬಸರಕೋಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-39/2020-21/199 ದಿನಾಂಕ:28-04-2021, ಬಿದರಕುಂಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-70/2020-21/203 ದಿನಾಂಕ:28-04-2021, ಆಲಕೊಪ್ಪರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-3/2020-21/205 ದಿನಾಂಕ:28-04-2021
97 ಶಿವಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-132/2019-20/400 ದಿನಾಂಕ:15-06-2021, ಕೊಡಗಾನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-1/2020-21/402 ದಿನಾಂಕ:15-06-2021, ಬಿ. ಸಾಲವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-9/2020-21/404 ದಿನಾಂಕ:15-06-2021, ಕಾರಗನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-8/2019-20/405 ದಿನಾಂಕ:15-06-2021, ಗಡಿಸೋಮನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-194/2019-20/406 ದಿನಾಂಕ:15-06-2021, ಹಳ್ಳೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-289/2017-18/409 ದಿನಾಂಕ:15-06-2021, ದೇವರಹುಲಗಬಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-11/2020-21/413 ದಿನಾಂಕ:15-06-2021 98 ಅಡವಿಹುಲಗಬಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-33/2019-20/548 ದಿನಾಂಕ:09-07-2021
99 ಗುಡ್ನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-63/2019-20/627 ದಿನಾಂಕ:20-07-2021 100 ಢವಳಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-46/2020-21/708 ದಿನಾಂಕ:02-08-2021, ಅಡವಿ ಹುಲಗಬಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-3/2020-21/709 ದಿನಾಂಕ:02-08-2021, ನಾಲತವಾಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-35/2020-21/711 ದಿನಾಂಕ:02-08-2021, ಬಸರಕೋಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-73/2020-21/713 ದಿನಾಂಕ:02-08-2021, ಗೆದ್ದಲಮರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-57/2020-21/717 ದಿನಾಂಕ:02-08-2021, ಅಡವಿಸೊಂನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-72/2020-21/715 ದಿನಾಂಕ:02-08-2021, ಗುಂಡಕನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-4/2020-21/715 ದಿನಾಂಕ:02-08-2021, ರೂಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-38/2020-21/717 ದಿನಾಂಕ:02-08-2021
101 ಹಗರಗೊಂಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-122/2019-20/949 ದಿನಾಂಕ:25-08-2021, ಹಗರಗೊಂಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-125/2019-20/950 ದಿನಾಂಕ:25-08-2021 102 ಬಿ.ಸಾಲವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-09/2020-21/1251 ದಿನಾಂಕ01-10-2021
103 ತಾಳಿಕೋಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-06/2020-21/1250 ದಿನಾಂಕ:01-10-2021 104 ಅಂಕಲಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-120/2018-19/807 ದಿನಾಂಕ:31-10-2018
105 ಹೊಕ್ಕುಂಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-118/2018-19/819 ದಿನಾಂಕ:31-10-2018 106 ಅಹೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-142/2017-18/821 ದಿನಾಂಕ:31-10-2018
107 ಮದಭಾವಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-262/2017-18/863 ದಿನಾಂಕ:20-11-2018 108 ಕುಮಟಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-263/2017-18/865 ದಿನಾಂಕ:20-11-2018
109 ಭೂತನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-235/2017-18/867 ದಿನಾಂಕ:20-11-2018 110 ಹೊನ್ನುಟಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-264/2017-18/869 ದಿನಾಂಕ:20-11-2018
111 ಕವಲಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-236/2017-18/871 ದಿನಾಂಕ:20-11-2018 112 ಹಡಗಲಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-117/2017-18/872 ದಿನಾಂಕ:20-11-2018
113 ಹಲಗಣಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-141/2017-18/596 ದಿನಾಂಕ:22-09-2018 114 ಶಿವಣಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-47/2018-19/79 ದಿನಾಂಕ:25-05-2019
115 ನಂದ್ಯಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-99/2019-20/598 ದಿನಾಂಕ:11-07-2019 116 ಕಗ್ಗೋಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-115/2018-19/719 ದಿನಾಂಕ:26-07-2019
117 ಶಿವಣಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-9/2019-20/935 ದಿನಾಂಕ:17-10-2019 118 ಆಹೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-61/2018-19/941 ದಿನಾಂಕ:17-10-2019
119 ಹೆಗಡಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-4/2018-19/1225 ದಿನಾಂಕ:02-11/12-2019 120 ಮಧಬಾವಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-60/2018-19/1257 ದಿನಾಂಕ:03-11/12-2019
121 ಆಹೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-2/2019-20/1463 ದಿನಾಂಕ:06-01-2020 122 ಕುಮಟಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-902/2019-20/1477 ದಿನಾಂಕ:06-12-2019/06-01-2020
123 ಅಲಿಯಾಬಾದ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-59/2019-20/3215 ದಿನಾಂಕ:20-04-2020 124 ಕಸಬಾ ಬಿಜಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-57/2019-20/24 ದಿನಾಂಕ:24-07-2020
125 ಕಾಖಂಡಕಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-135/2020-21/288 ದಿನಾಂಕ:15-09-2020, ಅರ್ಜುಣಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-180/2019-20/295 ದಿನಾಂಕ:15-09-2020, ಕುಮಠೆ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-261/2017-18/301 ದಿನಾಂಕ:15-09-2020 126 ಮಧಭಾವಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-60/2018-19/449 ದಿನಾಂಕ:09-10-2020, ಉತ್ನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-160/2020-21/451 ದಿನಾಂಕ:09-10-2020
127 ಶಿರಬೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-147/2019-20/472 ದಿನಾಂಕ:15-10-2020,ಚಿಕ್ಕಲಗಲಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-146/2019-20/473 ದಿನಾಂಕ:15-10-2020 128 ಹೊನ್ನುಟಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-48/2020-21/802 ದಿನಾಂಕ:11-12-2020
129 ಬುರಾಣಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-10/2020-21/950 ದಿನಾಂಕ:13-01-2021, ಅಲಿಯಾಬಾದ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-59/2019-20/967 ದಿನಾಂಕ:13-01-2021 130 ಕಾಖಂಡಕಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-368/2020-21/975 ದಿನಾಂಕ:13-01-2021, ಮಮದಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-188/2019-20/978 ದಿನಾಂಕ:13-01-2021
131 ಹಂಗರಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-12/2019-20/1115 ದಿನಾಂಕ:15-02-2021, ತೊನಶ್ಯಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-4/2019-20/1132 ದಿನಾಂಕ:15-02-2021 132 ಶಿರಬೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-/2019-20/187 ದಿನಾಂಕ:28-04-2021, ಚಿಕ್ಕಗಲಗಲಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-/2019-20/192 ದಿನಾಂಕ:28-04-2021
133 ಮಮದಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-188/2019-20/414 ದಿನಾಂಕ:15-06-2021, ಕಾಖಂಡಕಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-59/2020-21/415 ದಿನಾಂಕ:15-06-2021 134 ಡೋಮನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-30/2020-21/545 ದಿನಾಂಕ:09-07-2021
135 ಕಾಖಂಡಕಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-79/2020-21/621 ದಿನಾಂಕ:20-07-2021, ಉಪ್ಪಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-61/2020-21/626 ದಿನಾಂಕ:20-07-2021 136 ಮದಭಾವಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-60/2018-19/952 ದಿನಾಂಕ:25-08-2021