ಮುಚ್ಚಿ

ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕ 19(7)

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-110/2017-18/803 ದಿನಾಂಕ:31-10-2018 2 ಉಪ್ಪಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-83/2017-18/804 ದಿನಾಂಕ:31-10-2018
3 ಹೆಬ್ಬಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-85/2017-18/805 ದಿನಾಂಕ:31-10-2018 4 ಇಂಗಳೇಶ್ವರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-122/2018-19/808 ದಿನಾಂಕ:31-10-2018
5 ಕುದರಿ ಸಾಲವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/815 ದಿನಾಂಕ:31-10-2018 6 ಕರಭಂಟನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-88/2017-18/817 ದಿನಾಂಕ:31-10-2018
7 ಹೂವಿನಹಿಪ್ಪರಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2017-18/818 ದಿನಾಂಕ:31-10-2018 8 ಭೈರವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-122/2018-19/808 ದಿನಾಂಕ:31-10-2018
9 ಬೇನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-28/2018-19/868 ದಿನಾಂಕ:20-11-2018 10 ಕುಬಕಡ್ಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-288/2017-18/928 ದಿನಾಂಕ:17-10-2019
11 ಕುದರಿಸಾಲವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-134/2019-20/934 ದಿನಾಂಕ:17-10-2019 12 ತೆಲಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-265/2019-20/936 ದಿನಾಂಕ:17-10-2019
13 ಕವಲಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-264/2019-20/943 ದಿನಾಂಕ:17-10-2019 14 ತೆಳೇವಾಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-133/2019-20/971 ದಿನಾಂಕ:19-10-2019
15 ಹಳೇರೊಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-64/2018-19 ದಿನಾಂಕ:19-10-2019 16 ಉತ್ನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-12/2019-20/1142 ದಿನಾಂಕ:08-10/11-2019
17 ಮಣ್ಣೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-29/2018-19/1226 ದಿನಾಂಕ:02-11/12-2019 18 ಮುಳವಾಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-800/2019-20/1439 ದಿನಾಂಕ:06-12-2019
19 ಕಾಮನಕೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-40/2018-19/1442 ದಿನಾಂಕ:30-12-2019 20 ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-34/2018-19/1447 ದಿನಾಂಕ:06-12-2019
21 ಕಲಗುರ್ಕಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-813/2019-20/1448 ದಿನಾಂಕ:06-12-2019 22 ಮಣ್ಣೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್/36/2018-19/3021 ದಿನಾಂಕ:24-12-2019
23 ನಿಡಗುಂದಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-50/2019-20/1480 ದಿನಾಂಕ:03-12-2019/03-01-2020 24 ದಿಂಡವಾರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-879/2019-20/1495 ದಿನಾಂಕ:10-12-2019/10-01-2020
25 ಸಾತಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-899/2019-20/1496 ದಿನಾಂಕ:10-12-2019/10-01-2020 26 ಇಂಗಳೇಶ್ವರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-37/2018-19/1497 ದಿನಾಂಕ:10-12-2019/10-01-2020
27 ಉಪ್ಪಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-39/2019-20/1498 ದಿನಾಂಕ:10-12-2019/10-01-2020 28 ಟಕ್ಕಳಕಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-38/2018-19/1499 ದಿನಾಂಕ:10-12-2019/10-01-2020
29 ನಾಗೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-01/2019-20/1500 ದಿನಾಂಕ:10-12-2019/10-01-2020 30 ನಾಗವಾಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-11/2019-20/1501 ದಿನಾಂಕ:10-12-2019/10-01-2020
31 ಉತ್ನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-877/2019-20/1502 ದಿನಾಂಕ:10-12-2019/10-01-2020 32 ದಿಂಡವಾರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-40/2018-19/1503 ದಿನಾಂಕ:10-12-2019/10-01-2020
33 ಕುದರಿ ಸಾಲವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-10/2019-20/1504 ದಿನಾಂಕ:10-12-2019/10-01-2020 34 ಯಾಳವಾರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-886/2019-20/1505 ದಿನಾಂಕ:10-12-2019/10-01-2020
35 ಇಂಗಳೇಶ್ವರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-35/2018-19/1506 ದಿನಾಂಕ:10-01-2020 36 ಚಬನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-904/2019-20/1695 ದಿನಾಂಕ:27-01-2020
37 ಉತ್ನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-877/2019-20/3292 ದಿನಾಂಕ:30-05-2020, ಮನಗೂಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-1071/2019-20/3313 ದಿನಾಂಕ:27-05-2020 & ಭೈರವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-1088/2019-20/3318 ದಿನಾಂಕ:30-05-2020 38 ಮನಗೂಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-126/2019-20/23 ದಿನಾಂಕ:24-07-2020, ಮುಳವಾಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-800/2019-20/25 ದಿನಾಂಕ:24-07-2020, ದಿಂಡವಾರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-186/2019-20/26 ದಿನಾಂಕ:24-07-2020, & ಸಾತಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-899/2019-20/28 ದಿನಾಂಕ:24-07-2020
39 ಕುಬಕಡ್ಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-133/2020-21/296 ದಿನಾಂಕ:15-09-2020, ಹಳ್ಳದಗೆಣ್ಣೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-186/2020-21/298 ದಿನಾಂಕ:15-09-2020, ಹಿರೇಗರಸಂಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-187/2020-21/300 ದಿನಾಂಕ:15-09-2020, ಚಿಕ್ಕ ಆಸಂಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-185/2020-21/302 ದಿನಾಂಕ:15-09-2020, ಸಿಂಧಗೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-145/2020-21/303 ದಿನಾಂಕ:15-09-2020, 40 ಚಿರಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-128/2019-20/450 ದಿನಾಂಕ:09-10-2020, ಕುಬಕಡ್ಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-288/2017-18/455 ದಿನಾಂಕ:09-10-2020
41 ಚಿರಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-128/2019-20/450 ದಿನಾಂಕ:09-10-2020, ಕುಬಕಡ್ಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-288/2017-18/455 ದಿನಾಂಕ:09-10-2020, ಉತ್ನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-05/2019-20/470 ದಿನಾಂಕ:15-10-2020 & ಸಾತಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-185/2019-20/471 ದಿನಾಂಕ:15-10-2020 42 ಹಂಚಿನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-167/2019-20/539 ದಿನಾಂಕ:02-11-2020, ಕಣಕಲ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-168/2019-20/540 ದಿನಾಂಕ:02-11-2020, ನರಸಲಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-166/2019-20/542 ದಿನಾಂಕ:02-11-2020, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-171/2019-20/543 ದಿನಾಂಕ:02-11-2020, ಸಂಕನಾಳ ಸಂ: ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-170/2019-20/545 ದಿನಾಂಕ:02-11-2020
43 ಇವಣಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-169/2019-20/676 ದಿನಾಂಕ:25-11-2020 44 ಮನಗೂಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-1009/2019-20/803 ದಿನಾಂಕ:11-12-2020, ಉಕ್ಕಲಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-145/2019-20/805 ದಿನಾಂಕ:11-12-2020
45 ಇಂಗಳೇಶ್ವರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-35/2018-19/947 ದಿನಾಂಕ:13-01-2021, ಮಸೂತಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-367/2020-21/949 ದಿನಾಂಕ:13-01-2021, ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-34/2018-19/952 ದಿನಾಂಕ:13-01-2021, ಮಸೂತಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-329/2020-21/958 ದಿನಾಂಕ:13-01-2021 & ರೋಣಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-153/2019-20/962 ದಿನಾಂಕ:13-01-2021 46 ನಾಗೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-1/2019-20/971 ದಿನಾಂಕ:13-01-2021, ದಿಂಡವಾರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-40/2019-20/974 ದಿನಾಂಕ:13-01-2021, ಕುದರಿಸಾಲವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-10/2019-20/976 ದಿನಾಂಕ:13-01-2021, ಕಾಮನಕೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-41/2018-19/977 ದಿನಾಂಕ:13-01-2021, ರೋಣಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-370/2020-21/980 ದಿನಾಂಕ:13-01-2021, ಮಸೂತಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-982/2020-21/982 ದಿನಾಂಕ:13-01-2021
47 ಮಣ್ಣೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-127/2019-20/1055 ದಿನಾಂಕ:13-01-2021 48 ಇಂಗಳೇಶ್ವರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-406/2020-21/1113 ದಿನಾಂಕ:15-02-2021, ಕುಬಕಡ್ಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-133/2020-21/1116 ದಿನಾಂಕ:15-02-2021, ತಳೇವಾಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-287/2017-18/1118 ದಿನಾಂಕ:15-02-2021, ಮುತ್ತಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-30/2020-21/1136 ದಿನಾಂಕ:15-02-2021
49 ಉಪ್ಪಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-39/2018-19/1162 ದಿನಾಂಕ:13-01-2021 50 ಕಾಮನಕೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-41/2018-19/191 ದಿನಾಂಕ:28-04-2021
51 ಮಸೂತಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-76/2020-21/263 ದಿನಾಂಕ:26-05-2021 52 ರೋಣಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-74/2020-21/401 ದಿನಾಂಕ:15-06-2021, ಮಣ್ಣೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-127/2019-20/411 ದಿನಾಂಕ:15-06-2021, ನರಸಲಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-166/2019-20/412 ದಿನಾಂಕ:15-06-2021, ಕಣಕಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-168/2019-20/416 ದಿನಾಂಕ:15-06-2021
53 ಕುಬಕಡ್ಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-81/2020-21/628 ದಿನಾಂಕ:20-07-2021, ದಿಂಡವಾರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-40/2019-20/629 ದಿನಾಂಕ:20-07-2021, ಸಿಂಧಗೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-145/2019-20/630 ದಿನಾಂಕ:20-07-2021, ಮಸೂತಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-77/2020-21/632 ದಿನಾಂಕ:20-07-2021, ಹಳ್ಳದಗೆಣ್ಣೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-49/2020-21/634 ದಿನಾಂಕ:20-07-2021, ಹಿರೇಗರಸಂಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-54/2020-21/635 ದಿನಾಂಕ:20-07-2021, ಚಿಕ್ಕಾಆಸಂಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-53/2020-21/636 ದಿನಾಂಕ:20-07-2021 54 ಮಲಘಾಣ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-75/2020-21/710 ದಿನಾಂಕ:02-08-2021, ರೋಣಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-152/2019-20/712 ದಿನಾಂಕ:31-07-2021, ಮುಳವಾಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-189/2019-20/718 ದಿನಾಂಕ:31-07-2021, ಮಸೂತಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-78/2020-21/720 ದಿನಾಂಕ:02-08-2021
55 ವಡವಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-01/2020-21/948 ದಿನಾಂಕ:25-08-2021, ಬೈರವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-65/2020-21/953 ದಿನಾಂಕ:25-08-2021 56 ಕುಬಕಡ್ಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-81/2020-21/973 ದಿನಾಂಕ:27-08-2021