ಮುಚ್ಚಿ

ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕ 18 ರಡಿ

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಕರಬಂಟನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-88/2017-18/939 ದಿನಾಂಕ:12-12-2018 2 ಉಣ್ಣೀಭಾವಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-114/2016-17/940 ದಿನಾಂಕ:13-12-2018
3 ಕುದರಿಸಾಲವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಪುಪು/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2017-18/988 ದಿನಾಂಕ:13-12-2018 4 ಬಾಗೇವಾಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ ಪುಪು/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-110/2017-18/992 ದಿನಾಂಕ:13-12-2018
5 ಹೂವಿನಹಿಪ್ಪರಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಪುಪು/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2017-18/994 ದಿನಾಂಕ:13-12-2018 6 ಸಿದ್ದನಾಥ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-111/2016-17/1042 ದಿನಾಂಕ:18-06-2018
7 ಬೇನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-28/2018-19/1129 ದಿನಾಂಕ:14-01-2019 8 ಹಳೇರೊಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-27/2018-19/1130 ದಿನಾಂಕ:24-01-2019
9 ಕುದರಿ ಸಾಲವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-132/2016-17/377 ದಿನಾಂಕ:30-10-2017 10 ನಿಡಗುಂದಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-50/2018-19/1216 ದಿನಾಂಕ: -02-219
11 ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-40/2018-19/1280 ದಿನಾಂಕ:23-02-2019 12 ಉಪ್ಪಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-83/2017-18/590 ದಿನಾಂಕ: 10-07-2019
13 ಹಂಗರಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಪುಪು/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-82/2017-18/752 ದಿನಾಂಕ:03-08-2019 14 ಹೆಬ್ಬಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಪುಪು/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-85/2017-18/755 ದಿನಾಂಕ:03-08-2019
15 ಮಣ್ಣೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-29/2018-19/773 ದಿನಾಂಕ:07-08/09-2019 16 ಬೇನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-24/2018-19/776 ದಿನಾಂಕ:09-08/09-2019
17 ಮಾರಕಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-41/2018-19/810 ದಿನಾಂಕ:07-08/09-2019 18 ಕೂಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ವಿನವ-92/2019-20/1300 ದಿನಾಂಕ:17-12-2019
19 ಸೋಮನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ವಿನವ -91/2019-20/1301 ದಿನಾಂಕ:17-12-2019 20 ಮನಗೂಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ವಿನವ -91/2019-20/1303 ದಿನಾಂಕ:17-12-2019
21 ನಾಗರಾಳಹುಲಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ವಿನವ -90/2019-20/1304 ದಿನಾಂಕ:17-12-2019 22 ಮುತ್ತಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ವಿನವ -88/2019-20/1315 ದಿನಾಂಕ: -12-2019
23 ಹುಲಿಬೆಂಚಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ವಿನವ -91/2019-20/1316 ದಿನಾಂಕ:18-12-2019 24 ಕುದರಿಸಾಲವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-106/2019-20/1828 ದಿನಾಂಕ:10-01/02-2020
25 ನಾಗವಾಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಪುಪು/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-11/2019-20/17 ದಿನಾಂಕ:10-07-2020 26 ಮಣೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-36/2018-19/349 ದಿನಾಂಕ:08-09-2020, ಟಕ್ಕಳಕಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-38/2018-19/305 ದಿನಾಂಕ:08-09-2020, ಕುದರಿಸಾಲವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-10/2019-20 ದಿನಾಂಕ:08-09-2020, ಮುಳವಾಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ವಿನವ-800/2019-20/351 ದಿನಾಂಕ:08-09-2020, ಸಾತಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-185/2019-20/353 ದಿನಾಂಕ:08-09-2020
27 ದಿಂಡವಾರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-186/2018-19/363 ದಿನಾಂಕ:05-10-2020, ಕಲಗುರ್ಕಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-143/2019-20/402/1 ದಿನಾಂಕ:05-10-2020 ಮತ್ತು ಇಂಗಳೇಶ್ವರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-37/2018-19/405 ದಿನಾಂಕ:05-10-2020 28 ಇಂಗಳೇಶ್ವರ ಸಂ:ಕಂಇ/ ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-35/2018-19 ದಿನಾಂಕ:27-10-2020, ಮನಗೂಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-126/2019-20/484 ದಿನಾಂಕ:27-10-2020
29 ಉತ್ನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-08/2019-20/740 ದಿನಾಂಕ:23-11-2020, ಕುಬಕಡ್ಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-288/2017-18/741 ದಿನಾಂಕ:23-11-2020, ಉಪ್ಪಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-39/2018-19/743 ದಿನಾಂಕ:23-11-2020 30 ನಾಗನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-01/2019-20/753 ದಿನಾಂಕ:02-12-2020
31 ಕಣಕಾಲ ಸಂ:ಕಂಇ/ಪುಪು/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-168/2019-20/1120 ದಿನಾಂಕ:06-02-2021, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-34/2018-19/1126 ದಿನಾಂಕ:06-02-2021, ಸಂಕನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-166/2019-20/1127 ದಿನಾಂಕ:06-02-2021, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-71/2019-20/1128 ದಿನಾಂಕ:06-02-2021, ಉಕ್ಕಲಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-67/2020-21/1129 ದಿನಾಂಕ:06-02-2021, ಮನಗೂಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-68/2019-20/1137 ದಿನಾಂಕ:11-02-2021, ಹಂಚಿನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-167/2019-20/1138 ದಿನಾಂಕ:06-02-2021, ನರಸಲಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-166/2019-20/1139 ದಿನಾಂಕ:06-02-2021 32 ಇವಣಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-169/2019-20/1140 ದಿನಾಂಕ:06-02-2021
33 ದಿಂಡವಾರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-40/2019-20/1281 ದಿನಾಂಕ:26-02-2021, ಮಣೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-127/2019-20/1282 ದಿನಾಂಕ:26-02-2021 34 ಹೆಬ್ಬಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-71/2020-21/1416 ದಿನಾಂಕ:19-03-2021, ಕಾಮನಕೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-41/2018-19/1306 ದಿನಾಂಕ:22-03-2021
35 ಕುಬಕಡ್ಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-81/2020-21/31 ದಿನಾಂಕ:26-03-2021, ಇಂಗಳೇಶ್ವರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಪುಪು/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-122/2018-19/159 ದಿನಾಂಕ:23-04-2021 36 ಮಲಘಾಣ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-75/2020-21/227 ದಿನಾಂಕ:15-05-2021
37 ತಳೇವಾಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-287/2017-18 ದಿನಾಂಕ:10-06-2021 38 ಮುಳವಾಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-189/2019-20/522 ದಿನಾಂಕ:24-06-2021, ಮುಳವಾಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-172/2019-20/523 ದಿನಾಂಕ:05-07-2021
39 ಹಾಲಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-2/2020-21/666 ದಿನಾಂಕ:25-06-2021, ಮಸೂತಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-76/2020-21/725 ದಿನಾಂಕ:30-07-2021 40 ಸಿಂಧಗೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಪುಪು/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-145/2019-20/1032 ದಿನಾಂಕ:30-08-2021, ಹಿರೇಗರಸಂಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-54/2020-21/1040 ದಿನಾಂಕ:30-08-2021
41 ಚಿಕ್ಕಗರಸಂಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-02/2020-21/1130 ದಿನಾಂಕ:04-09-2021 42