ಮುಚ್ಚಿ

ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕ 18 ರಡಿ

 

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಕರಬಂಟನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-88/2017-18/939 ದಿನಾಂಕ:12-12-2018 2 ಉಣ್ಣೀಭಾವಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-114/2016-17/940 ದಿನಾಂಕ:13-12-2018
3 ಕುದರಿಸಾಲವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಪುಪು/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2017-18/988 ದಿನಾಂಕ:13-12-2018 4 ಬಾಗೇವಾಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ ಪುಪು/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-110/2017-18/992 ದಿನಾಂಕ:13-12-2018
5 ಹೂವಿನಹಿಪ್ಪರಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಪುಪು/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2017-18/994 ದಿನಾಂಕ:13-12-2018 6 ಸಿದ್ದನಾಥ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-111/2016-17/1042 ದಿನಾಂಕ:18-06-2018
7 ಬೇನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-28/2018-19/1129 ದಿನಾಂಕ:14-01-2019 8 ಹಳೇರೊಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-27/2018-19/1130 ದಿನಾಂಕ:24-01-2019
9 ಕುದರಿ ಸಾಲವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-132/2016-17/377 ದಿನಾಂಕ:30-10-2017 10 ನಿಡಗುಂದಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-50/2018-19/1216 ದಿನಾಂಕ: -02-219
11 ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-40/2018-19/1280 ದಿನಾಂಕ:23-02-2019 12 ಉಪ್ಪಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-83/2017-18/590 ದಿನಾಂಕ: 10-07-2019
13 ಹಂಗರಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಪುಪು/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-82/2017-18/752 ದಿನಾಂಕ:03-08-2019 14 ಹೆಬ್ಬಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಪುಪು/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-85/2017-18/755 ದಿನಾಂಕ:03-08-2019
15 ಮಣ್ಣೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-29/2018-19/773 ದಿನಾಂಕ:07-08/09-2019 16 ಬೇನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-24/2018-19/776 ದಿನಾಂಕ:09-08/09-2019
17 ಮಾರಕಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-41/2018-19/810 ದಿನಾಂಕ:07-08/09-2019 18 ಕೂಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ವಿನವ-92/2019-20/1300 ದಿನಾಂಕ:17-12-2019
19 ಸೋಮನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ವಿನವ -91/2019-20/1301 ದಿನಾಂಕ:17-12-2019 20 ಮನಗೂಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ವಿನವ -91/2019-20/1303 ದಿನಾಂಕ:17-12-2019
21 ನಾಗರಾಳಹುಲಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ವಿನವ -90/2019-20/1304 ದಿನಾಂಕ:17-12-2019 22 ಮುತ್ತಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ವಿನವ -88/2019-20/1315 ದಿನಾಂಕ: -12-2019
23 ಹುಲಿಬೆಂಚಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ವಿನವ -91/2019-20/1316 ದಿನಾಂಕ:18-12-2019 24 ಕುದರಿಸಾಲವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-106/2019-20/1828 ದಿನಾಂಕ:10-01/02-2020
25 ನಾಗವಾಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಪುಪು/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-11/2019-20/17 ದಿನಾಂಕ:10-07-2020 26 ಮಣೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-36/2018-19/349 ದಿನಾಂಕ:08-09-2020, ಟಕ್ಕಳಕಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-38/2018-19/305 ದಿನಾಂಕ:08-09-2020, ಕುದರಿಸಾಲವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-10/2019-20 ದಿನಾಂಕ:08-09-2020, ಮುಳವಾಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ವಿನವ-800/2019-20/351 ದಿನಾಂಕ:08-09-2020, ಸಾತಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-185/2019-20/353 ದಿನಾಂಕ:08-09-2020
27 ದಿಂಡವಾರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-186/2018-19/363 ದಿನಾಂಕ:05-10-2020, ಕಲಗುರ್ಕಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-143/2019-20/402/1 ದಿನಾಂಕ:05-10-2020 ಮತ್ತು ಇಂಗಳೇಶ್ವರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-37/2018-19/405 ದಿನಾಂಕ:05-10-2020 28