ಮುಚ್ಚಿ

ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕ 19(7)

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಬೇಲೂರಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನವ-96/2020-21/75 ದಿನಾಂಕ:12-04-2021 2 ಬೇಲೂರಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-15/2021-22/1066 ದಿನಾಂಕ:20-09-2021