ಮುಚ್ಚಿ

ಬದಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕ 19(1&2)

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ನೀರಬೂದಿಹಾಳ LAQ/SR_254/2014_15 Dt:21/11/2015 2 ಯರಗೋಪ್ಪ LAQ/SR_255/2014_15 Dt:21/11/2015
3    ಬಂದಕೇರಿ LAQ/SR_253/2014_15 Dt:02/08/2016