ಮುಚ್ಚಿ

ಬದಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕ 16(6)

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಬಂದಕೇರಿ LAQ/SR_397/2015_16 Dt:14/12/2015 2 ಕೊಟೆಕಲ್ LAQ/SR_350/2015_16 Dt:30/11/2015
3 ಕೊಟೆಕಲ್ LAQ/SR_357/2015_16 Dt:30/11/2015 4 ಯರಗೊಪ್ಪ LAQ/SR_396/2015_16 Dt:14/12/2015