ಮುಚ್ಚಿ

ಪುನರ್ವಸತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬಿ.ಟಿ.ಡಿ.ಎ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕಲಂ 16(2) ರನ್ವಯ ಪು&ಪು ಕರಡು ಯಾದಿ

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಮುಚಖಂಡಿ ಸಂ:ಪುಅ/ಬಾ.ಪ.ಅ.ಪ್ರಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಮುಚಖಂಡಿ /2022-23/1022 ದಿನಾಂಕ:21-06-2022 2