ಮುಚ್ಚಿ

ಪುನರ್ವಸತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ., ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿನ್ಯಾಸ ನಕ್ಷೆ

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಕಲಾದಗಿ – __ಎಕರೆ – __ಗುಂ ಒಟ್ಟು ನಿವೇಶನಗಳು______ 2