ಮುಚ್ಚಿ

ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕ 19(7)

 

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ರಾಮದುರ್ಗ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-07/2018-19/44 ದಿನಾಂಕ:27-05-2019 2 ಶಾಖಾಪೂರ, ಆಲದರ್ತಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-55/2018-19/47 ದಿನಾಂಕ:25-05-2019
3 ಪಿಲಕಲ್, ಹೇಮನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-53/2018-19/49 ದಿನಾಂಕ:25-05-2019 4 ಜಾಗೀರ ಜಾಡಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ ಸಿಆರ್-08/2018-19/51 ದಿನಾಂಕ:27-05-2019
5 ಮಲದಕಲ್ ಎನ್, ಗಣೇಕಲ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-06/2018-19/217 ದಿನಾಂಕ:21-06-2019 6 ನಾಗೋಲಿ, ಅಗ್ರಹಾರ, ಜಾಗಟಕಲ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-55/2018-19/289 ದಿನಾಂಕ:03-07-2019
7 ಅಲ್ಕೋಡ, ಶಾವಂಸತಗಲ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-54/2018-19/944 ದಿನಾಂಕ:18-10-2019 8 ಖಾನಾಪೂರ, ಗಬ್ಬೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-4/2018-19/949 ದಿನಾಂಕ:18-10-2019
9 ನೀಲಗಲ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-2/2019-20/991 ದಿನಾಂಕ:19-10-2019 10 ಹಿರೇಬೂದೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-21/2019-20/1481 ದಿನಾಂಕ:10-01-2020
11 ಗಾಗಲ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-22/2019-20/1482 ದಿನಾಂಕ:10-01-2020 12 ಗಲಗ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-06/2019-20/1886 ದಿನಾಂಕ:20-02-2020