ಮುಚ್ಚಿ

ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕ 19(7)

 

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ರಾಮದುರ್ಗ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-07/2018-19/44 ದಿನಾಂಕ:27-05-2019 2 ಶಾಖಾಪೂರ, ಆಲದರ್ತಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-55/2018-19/47 ದಿನಾಂಕ:25-05-2019
3 ಪಿಲಕಲ್, ಹೇಮನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-53/2018-19/49 ದಿನಾಂಕ:25-05-2019 4 ಜಾಗೀರ ಜಾಡಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ ಸಿಆರ್-08/2018-19/51 ದಿನಾಂಕ:27-05-2019
5 ಮಲದಕಲ್ ಎನ್, ಗಣೇಕಲ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-06/2018-19/217 ದಿನಾಂಕ:21-06-2019 6 ನಾಗೋಲಿ, ಅಗ್ರಹಾರ, ಜಾಗಟಕಲ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-55/2018-19/289 ದಿನಾಂಕ:03-07-2019
7 ಅಲ್ಕೋಡ, ಶಾವಂಸತಗಲ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-54/2018-19/944 ದಿನಾಂಕ:18-10-2019 8 ಖಾನಾಪೂರ, ಗಬ್ಬೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-4/2018-19/949 ದಿನಾಂಕ:18-10-2019
9 ನೀಲಗಲ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-2/2019-20/991 ದಿನಾಂಕ:19-10-2019 10 ಹಿರೇಬೂದೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-21/2019-20/1481 ದಿನಾಂಕ:10-01-2020
11 ಗಾಗಲ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-22/2019-20/1482 ದಿನಾಂಕ:10-01-2020 12 ಗಲಗ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-06/2019-20/1886 ದಿನಾಂಕ:20-02-2020
13 ಶಾವಂತಗಲ್, ವಡವಟ್ಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-07/2020-21/376 ದಿನಾಂಕ:07-10-2020 14 ಮುಂಡರಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-12/2018-19/641 ದಿನಾಂಕ:25-11-2020
15 ಗಾಗಲ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್- /2020-21/878 ದಿನಾಂಕ:29-12-2020 16 ಕ್ಯಾದಿಗೇರಾ, ಮರಾಠ, ಶಿರವಾರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-3/2020-21/1185 ದಿನಾಂಕ:20-02-2021
17 ಮೂಡಲಗುಂಡ, ಊಟಿ, ಸುಣ್ಣದಕಲ್ಲ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-28/2020-21/610 ದಿನಾಂಕ:20-07-2021, ಮುದವಾಯಗಡಿ, ಮಾಕಲದೊಡ್ಡಿ, ಕಮ್ಮಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-30/2020-21/611 ದಿನಾಂಕ:20-07-2021, ಗಲಗ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-33/2020-21/619 ದಿನಾಂಕ:20-07-2021 18 ಹುಲಿಗುಡ್ಡ, ಮುಂಡರಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-31/2020-21/940 ದಿನಾಂಕ:27-08-2021