ಮುಚ್ಚಿ

ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕ 18 ರಡಿ

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಕರಡೋಣಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-59/2017-18/585 ದಿನಾಂಕ:28-08-2018 2 ಮಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ, ಹೇಮನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-56/2017-18/586 ದಿನಾಂಕ:28-08-2018
3 ಚಿಂಕಲಕುಂಟಾ, ಮಸರಕಲ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-64/2017-18/921 ದಿನಾಂಕ:06-12-2018 4 ಬೊಮ್ಮನಾಳ, ಹೇಮನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-09/2018-19/998 ದಿನಾಂಕ: 12-12-2018
5 ಮುಂಡರಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-57/2018-19/1127 ದಿನಾಂಕ: 08-02-2019 6 ಹಂಚನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-01/2019-20/92 ದಿನಾಂಕ: 04-06-2019
7 ಪಿಲಕಲ್, ಹೇಮನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-53/2018-19/195 ದಿನಾಂಕ: -06-2018 8 ರಾಮದುರ್ಗ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-56/2018-19/196 ದಿನಾಂಕ: -06-2019
9 ಮಸೀದಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-03/2019-20/197 ದಿನಾಂಕ: -06-2019 10 ಶಾಖಾಪೂರ, ಆಲದರ್ತಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-55/2018-19/230 ದಿನಾಂಕ: 25-06-2019
11 ಜಾಗೀರ ಜಾಡಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-08/2018-19/231 ದಿನಾಂಕ: 25-06-2019 12 ಮಸೀದಪೂರ, ಗಬ್ಬೂರ, ಮಲದಕಲ್, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಪೂರ, ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-05/2018-19/232 ದಿನಾಂಕ: 25-06-2019
13 ಮಾತಪಳ್ಳಿ, ಇಟಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-58/2017-18/423 ದಿನಾಂಕ:06-07-2019 14 ಕ್ಯಾದಿಗೇರಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಪುಪು/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-52/2018-19/579 ದಿನಾಂಕ: -07-2019
15 ಕಂಬದಾಳ ಸಂ:ಮವ್ಯ/ಪುಪು/ಸಿಆರ್-70/2017-18/239 ದಿನಾಂಕ:29-07-2017 16 ಮಲದಕಲ್, ಎನ್.ಗಣೇಕಲ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-06/2018-19/779 ದಿನಾಂಕ:07-09-2019
17 ರಾಮದುರ್ಗ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-07/2018-19/784 ದಿನಾಂಕ:09-09-2019 18 ನೀಲಗಲ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-02/2018-19/804 ದಿನಾಂಕ:07-08-2019
19 ಖಾನಾಪೂರ, ಗಬ್ಬೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-04/2018-19/805 ದಿನಾಂಕ:07-09-2019 20 ಕೊಪ್ಪರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಪುಪು/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-19/2019-20/1190 ದಿನಾಂಕ:11-11-2019
21 ಹಿರೇಬೂದುರ & ಗಾಗಲ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-21 & 22/2019-20/1945 & 1946 ದಿನಾಂಕ:24-02-2020 22 ಮುಂಡರಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-8/2019-20/3235 ದಿನಾಂಕ:27-05-2020
23 ಮುಂಡರಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-12/2019-20/134 ದಿನಾಂಕ:10-07-2020 24 ಮಲ್ಲದೇವರಗುಡ್ಡ, ನಾಗೋಲಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-4/2020-21/409 ದಿನಾಂಕ:25-09-2020, ಕ್ಯಾದಿಗೇರಾ, ಮಲ್ಲದೇವರಗುಡ್ಡ, ನಾಗೋಲಿ ಸಂ: ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-8/2020-21/410 ದಿನಾಂಕ:25-09-2020, ಕ್ಯಾದಿಗೇರಾ, ಮರಾಠ, ಸಿರವಾರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-3/2020-21/411 ದಿನಾಂಕ:25-09-2020 ಮತ್ತು ನಾಗೋಲಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-5/2020-21/412 ದಿನಾಂಕ:05-10-2020
25 ಜಾಗೀರಜಾಡಲದಿನ್ನಿ, ಕ್ಯಾದಿಗೇರಾ, ಶಿರವಾರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-2/2020-21 ದಿನಾಂಕ:09-10-2020 26 ಬಂಡೆಗುಡ್ಡ, ನಾಗೋಲಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-6/2020-377 ದಿನಾಂಕ:25-09-2020
27 ಕ್ಯಾದಿಗೇರಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್- /2020-21/774 ದಿನಾಂಕ:07-12-2020, ಶಾವಂತಗಲ್, ವಡವಟ್ಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-07/2020-21/777 ದಿನಾಂಕ:07-12-2020 28 ಮೂಡಲಗುಂಡ, ಸುಣ್ಣದಕಲ್ಲ, ಹುಲಿಗುಡ್ಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-19/2020-21/842 ದಿನಾಂಕ:24-12-2020
29 ಗಾಗಲ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-39/2020-21/136 ದಿನಾಂಕ:22-04-2021, ದೇವರಗುಡ್ಡ, ಗಲಗ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-32/2020-21/137 ದಿನಾಂಕ:22-04-2021, ಹೊಸೂರು, ಸಿದ್ದಾಪೂರ, ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-39/2020-29/138 ದಿನಾಂಕ:12-04-2021, ಗಲಗ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-33/2020-21/139 ದಿನಾಂಕ:22-04-2021 & ಮೂಡ್ಲಗುಂಡ, ಊಟಿ, ಸುಣ್ಣದಕಲ್ಲ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-28/2020-21/140 ದಿನಾಂಕ:22-04-2021 30 ಹುಲಿಗುಡ್ಡ, ಮುಂಡರಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-31/2020-21/480 ದಿನಾಂಕ:08-06-2021, ಗೋವಿಂದಪಲ್ಲಿ, ಕರಡಿಗುಡ್ಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-42/2020-21/481 ದಿನಾಂಕ:25-06-2021
31 ಮುದುವಾಯಗಡ್ಡಿ, ಮ್ಯಾಕಲದೊಡ್ಡಿ, ಕಮ್ಮಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-30/2020-21/801 ದಿನಾಂಕ:30-07-2021 32 ಊಟಿ, ಸುಣ್ಣದಕಲ್ಲ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-1/2021-22/863 ದಿನಾಂಕ:21-08-2021, ಗಲಗ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-44/2020-21/889 ದಿನಾಂಕ:21-08-2021, ಗಲಗ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-43/2020-21/888 ದಿನಾಂಕ:21-08-2021