ಮುಚ್ಚಿ

ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಕುಂಬಾಹಾಳ LAQ/SR_30/2015_16 Dt: 13/11/2015 2 ಕೊತಿಗುಡ್ಡ ಮಿಯ್ಯಾಪೂರ LAQ/SR_03/2015_16 Dt: 13/11/2015
3 ಪರಾಪೂರ LAQ/SR_31/2015_16 Dt: 10/11/2015 4 ಪರಾಪೂಎ ಕರಡಿಗುಡ್ಡ LAQ/SR_15/2015_16 Dt: 29/09/2015
5 ವಗಡಂಬಳ್ಳಿ LAQ/SR_1/2015_16 Dt: 16/10/2015 6 ಅರಶಣಗಿ LAQ/SR_12/2015_16 Dt: 31/10/2015
7 ಗಾಗಲ್, ಗೂಗಲ್ LAQ/SR_15/2015_16 Dt: 24/10/2015 8 ಗೂಗಲ್ LAQ/SR_33/2015_16 Dt: 16/10/2015
9 ಗೂಗಲ್ LAQ/SR_32/2015_16 Dt: 30/10/2015 10 ಹಿರೇ ಬೂದೂರ LAQ/SR_13/2014_15 Dt: 20/10/2015
11 ಹುಣಸಿಹಾಳಹುಡ LAQ/SR_08/2015_16 Dt: 06/09/2015 12 ಮದರಕಲ LAQ/SR_24/2014_15 Dt: 31/08/2015
13 ಮಸರಕಲ್,ಕಾಕರಗಲ್ LAQ/SR_27/2014_15 Dt: 28/07/2015 14 ಯಕ್ಲಾಸಪೂರ LAQ/SR_20/2015_16 Dt: 31/10/2015
15 ಗಣೆಖಾಹಾಳ LAQ/SR_38/2015_16 Dt: 24/09/2016 16 ಚಂದ್ರಬಂಡೆLAQ/SR_19/2016_17 Dt: 15/06/2016
17 ಚಿಕ್ಕಹಣಗಿ ಕವಿತಾಳ LAQ/SR_25/2015_16 Dt: 23/06/2016 18 ಚಿಕ್ಕಕೂಡಗಿ ಹಿರೇ ಕೂಡಗಿ LAQ/SR_26/2015_16 Dt: 24/09/2015
19 ಗಣಮೂರ LAQ/SR_21/2016_17 Dt: 15/06/2016 20 ಪೊತ್ಗಲ್ LAQ/SR_7/2016_17 Dt: 15/06/2016
21 ಹಾಡಜಾಲದಿನ್ನಿ LAQ/SR_10/2015_16 Dt: 03/09/2015 22 ಕಸಬಾ ಕವಿತಾಳ LAQ/SR_10/2016_17 Dt: 22/06/2016
23 ಹಿರೇ ಹಣಗಿ LAQ/SR_11/2016_17 Dt: 17/06/2016 24 ಕಲ್ಮಲಾ LAQ/SR_35/2015_16 Dt: 17/06/2016
25 ಕಟ್ಲಟರ LAQ/SR_17/2015_16 Dt: 15/06/2016 26 ಕವಿತಾಳ ಪರಸಾಪೂರ LAQ/SR_13/2016_17 Dt: 18/06/2016