ಮುಚ್ಚಿ

ತಿಕೋಟಾ ತಾಲ್ಲೂಕ

 

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಅರಕೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-36/2020-21/981 ದಿನಾಂಕ:13-01-2021 2 ಅರಕೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-36/2020-21/195 ದಿನಾಂಕ:28-04-2021