ಮುಚ್ಚಿ

ತಾಳಿಕೋಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕ

 

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ತಾಳಿಕೋಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-6/2020-21/973 ದಿನಾಂಕ:13-01-2021 2 ತಾಳಿಕೋಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-6/2020-21/403 ದಿನಾಂಕ:15-06-2021