ಮುಚ್ಚಿ

ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕ 19(1&2)

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಸಾದನಾಪೂರ, ನಾಗರಹಳ್ಳಿ, ಬಿಲವಾರ್