ಮುಚ್ಚಿ

ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕ 16(6)

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಜಮಖಂಡಿ_1 LAQ/SR_21/2014_15 Dt:20/08/2016 2 ಜಮಖಂಡಿ_2LAQ/SR_21/2014_15 Dt:20/08/2016
3 ಬಿಳವಾರ 4 ಕೊಣಶಿರಿಸಿಗಿ
5 ಕುಖನೂರ ವಸ್ತಾರಿ 6 ವಸ್ತಾರಿ
7 ಕೊಲ್ಲೂರು  ಕೊಲ್ಲೂರು ತರಸಪೇಟ 8 ಕೊಲ್ಲೂರು ತರಸಪೇಟ
9 ರಾಂಪೂರಹಳ್ಳಿ ತರಸಪೇಟ