ಮುಚ್ಚಿ

ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕ 19(7)

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಅಂಬರಖೇಡ, ಸದನಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-81/2017-18/837 ದಿನಾಂಕ:03-11-2018 2 ನಾರಹಳ್ಳಿ, ಬಿಳವಾರ, ಸದನಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-86/2017-18/838 ದಿನಾಂಕ:03-11-2018
3 ಶಿವಪೂರ, ಸದನಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-83/2017-18/204 ದಿನಾಂಕ:10-06-2019 4 ಅಂಬರಖೇಡ, ಮಲ್ಲಾಬಾದ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-23/2018-19/905 ದಿನಾಂಕ:16-10-2019
5 ಅಂಬರಖೇಡ, ಮಲ್ಲಾಬಾದ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-23/2018-19/629 ದಿನಾಂಕ:12-11-2020 6 ಸದನಾಪೂರ, ಬಿಳವಾರ, ಭದ್ರಬಾವಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-83/2020-21/796 ದಿನಾಂಕ:11-12-2020
7 ಬಳಬಟ್ಟಿ, ಏವೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-51/2017-18/1321 ದಿನಾಂಕ:15-03-2021 8 ಶಿವಪೂರ, ಬಿಳವಾರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-58/2017-18/87 ದಿನಾಂಕ:08-03-2021, ಸದನಾಪೂರ(ಡಿ), ನಾಗರಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಎಂ. ಬಿಳವಾರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-308/2020-21/90 ದಿನಾಂಕ:12-04-2021
9 ಸದನಾಪೂರ, ಬಿಳವಾರ, ಭದ್ರಭಾವಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-83/2020-21/318 ದಿನಾಂಕ:14-06-2021 10 ಬಳಬಟ್ಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-71/2020-21/927 ದಿನಾಂಕ:25-08-2021, ಬಳಬಟ್ಟಿ, ಏವೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-51/2017-18/928 ದಿನಾಂಕ:25-08-2021