ಮುಚ್ಚಿ

ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕ 11(1)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಚಿಕ್ಕಲಗಿ LAQ/SR_104/2013_14 Dt: 08/07/2014 2 ತೋದಲಬಾಗಿ ಸಾವಳಗಿ LAQ/SR_107/2014_15 Dt: 14/11/2014
3 ಸನಾಳ LAQ/SR_8/2014_15 Dt: 25/01/2015 4 ಅಂತಾಪೂರ LAQ/SR_2/2014_15 Dt: 31/03/2015
5 ಬುದ್ನಿ ಬಿ.ಕೆ LAQ/SR_05/2014_15 Dt: 24/03/2015 6 ಗಣಿ LAQ/SR_07/2013_14 Dt: 31/01/2015
7 ಹೆಬ್ಬಾಳ LAQ/SR_04/2014_15 Dt: 31/03/2015 8 ಜಿರಗಾಳ LAQ/SR_15/2014_15 Dt: 31/03/2015
9 ಮಾಚಕನೂರ LAQ/SR_01/2014_15 Dt: 31/03/2015 10 ಮುದ್ದಾಪೂರ LAQ/SR_03/2014_15 Dt: 31/03/2015
11 ಆಲಬಾಳ LAQ/SR_16/2014_15 Dt: 27/04/2015 12 ಶಿರಹಟ್ಟಿ_ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕ LAQ/SR_04/2015_16 Dt: 14/05/2015
13 ಕವಟಗಿ LAQ/SR_05/2015_16 Dt:30/06/2015 14 ಕೋಣ್ಣೂರು LAQ/SR_13/2015_16 Dt: 09/07/2015
15 ಜಾನವಾಡ_ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕ LAQ/SR_36/2015_16 Dt: 10/09/2015 16 ಹಿರೇ ಪಡಸಲಗಿ LAQ/SR_48/2015_16 Dt: 18/01/2016
17 ಶಿರಗುಪ್ಪಿ LAQ/SR_14/2015_16 Dt: 18/01/2016 18 ಬಿದರಿ ಕಾಲುವೆಗಾಗಿ LAQ/SR_19/2015_16 Dt: 30/03/2016
19 ಜನವಾಡ LAQ/SR_35/2015_16 Dt: 24/02/2016 20 ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ LAQ/SR_04/2015_16 Dt: 30/04/2016
21 ಬಿದರಿ_1 LAQ/SR_49/2015_16 Dt: 26/06/2016 22 ಚಿನಗುಂಡಿ LAQ/SR_27/2015_16 Dt: 02/07/2016