ಮುಚ್ಚಿ

ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕ 31

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಬುದ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-02/2018-19/1922 ದಿನಾಂಕ:24-02-2020 2