ಮುಚ್ಚಿ

ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕ 16(6)

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಚಿಕ್ಕಲಕಿ LAQ/SR_446/2015_16 Dt:07/12/2015 2 ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ LAQ/SR_27/2016_17 Dt:13/07/2015
3 ಬಿದರಿ128 4 ಬಿದರಿ129
5 ತುಂಗಳ