ಮುಚ್ಚಿ

ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕ 19(7)

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ತೊದಲಬಾಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-03/2018-19/01 ದಿನಾಂಕ:30-03-2019 2 ನಾಗನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-05/2018-19/58 ದಿನಾಂಕ:24-05-2019
3 ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-04/2018-19/64 ದಿನಾಂಕ:29-05-2019 4 ಬುದ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ ಸಿಆರ್-02/2018-19/879 ದಿನಾಂಕ:19-11-2018
5 ಚಿಕ್ಕಲಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-01/2018-19/1264 ದಿನಾಂಕ:20-03-2019 6 ಚಿಕ್ಕಲಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-01/2018-19/893 ದಿನಾಂಕ:16-10-2019
7 ತೊದಲಬಾಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-03/2018-19/894 ದಿನಾಂಕ:16-10-2019 8 ನಾಗನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-05/2018-19/969 ದಿನಾಂಕ:18-10-2019
9 ತೊದಲಬಾಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-10/2019-20 ದಿನಾಂಕ:22-09-2020 10 ಬಿದರಿ-2 ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್- /2019-20/582 ದಿನಾಂಕ:20-07-2021
11 ಜಕನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-06/2018-19/811 ದಿನಾಂಕ:31-07-2021 12 ಗೋಠೆ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-7/ವಿನಿವ-52/2020-21/1196 ದಿನಾಂಕ:30-09-2021