ಮುಚ್ಚಿ

ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕ 19(7)

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಹೊಳಂಡಗೇರಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-655/2016-17/1097 ದಿನಾಂಕ:26-02-2018