ಮುಚ್ಚಿ

ಚಡಚಣ ತಾಲ್ಲೂಕ 18

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
01 ಗೋಡಿಹಾಳ, ಬರಡೋಲ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-7/ವಿನವ-80/2019-20/397 ದಿನಾಂಕ:25-09-2020 2