ಮುಚ್ಚಿ

ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ತಾಲ್ಲೂಕ

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಲಕ್ಕಸಕೊಪ್ಪ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/RRAP/ಲಕ್ಕಸಕೊಪ್ಪ/2021-22/289 ದಿನಾಂಕ:30-09-2021 2