ಮುಚ್ಚಿ

ಗುರುಮಿಠಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕ 19(7)

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಗುರುಮಿಠಕಲ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-65/2020-21/1391 ದಿನಾಂಕ:15-03-2021, ಕೊಂಕಲ್ & ಕಮಲನಗರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-366/2020-21/1393 ದಿನಾಂಕ:15-03-2021 2