ಮುಚ್ಚಿ

ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕ 16 (6)

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಕೋರ್ಲಹಳ್ಳಿ LAQ/SR_97 /2015_16 Dt:09/06/2016 2 ಡಂಬಳ LAQ/SR_225/2016_17 Dt:03/08/2016
3 ಡೋಣಿ LAQ/SR_226/2016_17 Dt:19/07/2016