ಮುಚ್ಚಿ

ಕೊಲ್ಹಾರ ತಾಲ್ಲೂಕ 19(7)

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಮಸೂತಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-178/2020-21/299 ದಿನಾಂಕ:15-09-2020, ಹಿರೇಆಸಂಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-177/2020-21/308 ದಿನಾಂಕ:15-09-2020, ಮುತ್ತಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-176/2020-21/687 ದಿನಾಂಕ:15-09-2020 2 ಮುಳವಾಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-172/2019-20/544 ದಿನಾಂಕ:02-11-2020
3 ಕುರುಬರದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-278/2020-21/674 ದಿನಾಂಕ:25-11-2020 4 ಚಿಕ್ಕಗರಸಂಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-2/2020-21/954 ದಿನಾಂಕ:13-01-2021 & ಮಲಘಾಣ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-181/2019-20/959 ದಿನಾಂಕ:13-01-2021
5 ಮಲಘಾಣ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನವ-372/2020-21/983 ದಿನಾಂಕ:13-01-2021 & ಮುಳವಾಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-189/2019-20/984 ದಿನಾಂಕ:13-01-2021 6 ಮುಳವಾಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-172/2019-20/196 ದಿನಾಂಕ:28-04-2021, ರೋಣಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-44/2020-21/197 ದಿನಾಂಕ:28-04-2021, ಕುಬಕಡ್ಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-46/2020-21/198 ದಿನಾಂಕ:28-04-2021, ಹಳ್ಳದ ಗೆಣ್ಣೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-43/2020-21/204 ದಿನಾಂಕ:28-04-2021
7 ಮುತ್ತಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-50/2020-21/407 ದಿನಾಂಕ:15-06-2021, ಮಸೂತಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-52/2020-21/408 ದಿನಾಂಕ:15-06-2021 8 ಹಿರೇಆಸಂಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-51/2020-21/631 ದಿನಾಂಕ:20-07-2021, ಚಿಕ್ಕಗರಸಂಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-2/2020-21/633 ದಿನಾಂಕ:20-07-2021
9 ಮಲಘಾಣ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-18/2019-20/719 ದಿನಾಂಕ:31-07-2021 10