ಮುಚ್ಚಿ

ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 16(2)

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 Aralagundagi 2 Ballundagi
3 Yalagoda