ಮುಚ್ಚಿ

ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 2013ರ ಕಲಂ 23ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಐತೀರ್ಪು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಲಂ 25ರಡಿ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

 

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಬಂದಕೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19 ದಿನಾಂಕ:03-05-2018 2 ಬಂದಕೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19 ದಿನಾಂಕ:14-06-2018
3 ಚಿಕ್ಕಬಾದವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/731 ದಿನಾಂಕ:01-08-2019 4 ನಿಡಸನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/693 ದಿನಾಂಕ:15-07-2019
5 ನಿಡಸನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/693 ದಿನಾಂಕ:15-07-2019 6 ಚಿಕ್ಕಬಾದವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್- /2018-19/731 ದಿನಾಂಕ:01-08-2019
7 ಚಿನ್ನಾಪೂರ ಎಸ್,ಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-76/2017-18/967 ದಿನಾಂಕ:19-10-2019 8 ಚಿತ್ತವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/1014 ದಿನಾಂಕ:19-10-2019
9 ಹುನಗುಂದ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/1015 ದಿನಾಂಕ:19-10-2019 10 ಬಿಂಜವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/1016 ದಿನಾಂಕ:19-10-2019
11 ಕಡಿವಾಲ ಇನಾಂ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/1017 ದಿನಾಂಕ:19-10-2019 12 ಕರಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/2025 ದಿನಾಂಕ:20-02-2020
13 ಬಸರಿಕಟ್ಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/3349 ದಿನಾಂಕ:10-06-2020 14 ಬಲಕುಂದಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-140/2020-21/556 ದಿನಾಂಕ:02-11-2020, ಚಿತ್ತರಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-148/2020-21/573 ದಿನಾಂಕ:05-11-2020, ಚಿತ್ತರಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-131/2017-18/574 ದಿನಾಂಕ:05-11-2020
15 ಇಸ್ಲಾಂಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-148/2020-21/612 ದಿನಾಂಕ:27-10-2020, ಗಂಗೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-127/2018-19/614 ದಿನಾಂಕ:02-11-2020 16 ಗಂಗೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-127/2018-19/651 ದಿನಾಂಕ:20-07-2021
17 ಹಡಗಲಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/923 ದಿನಾಂಕ:27-08-2021 18 ಬೇಕಮಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-88/2018-19/1384 ದಿನಾಂಕ:28-10-2021, ಕಿರಸೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-88/2018-19/1385 ದಿನಾಂಕ:28-10-2021
19 ಗಂಜಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-143/2021-22/588 ದಿನಾಂಕ:13-07-2022, ಬಿಸನಾಳಕೊಪ್ಪ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-223/2021-22/589 ದಿನಾಂಕ:13-07-2022 20 ಬೀರಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-592/2021-22/685 ದಿನಾಂಕ:21-08-2023, ಹುಣಸಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-596/2021-22/686 ದಿನಾಂಕ:22-08-2023, ಯಾಪಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-590/2021-22/687 ದಿನಾಂಕ:21-08-2023
21 ದಮ್ಮೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-684/2021-22/1594 ದಿನಾಂಕ:28-12-2023, ಮುಧೋಟಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-635/2021-22/1623 ದಿನಾಂಕ:28-12-2023, ಜಂಗವಾಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-708/2021-22/1624 ದಿನಾಂಕ:28-12-2023, ಯರಗೊಪ್ಪ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-288/2021-22/1625 ದಿನಾಂಕ:28-12-2023, ತಿಪ್ಪನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-587/2021-22/1626 ದಿನಾಂಕ:28-12-2023, ಹಿರೇಬೊಮ್ಮನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-588/2021-22/1627 ದಿನಾಂಕ:28-12-2023, ಚಿಕ್ಕಬೊಮ್ಮನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-585/2021-22/1628 ದಿನಾಂಕ:28-12-2023, ಕೊರಡಕೇರಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-499/2021-22/1629 ದಿನಾಂಕ:28-12-2023, ಹುಲ್ಲಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-990/2021-22/1630 ದಿನಾಂಕ:28-12-2023, ಬೀಳಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-688/2021-22/1640 ದಿನಾಂಕ:28-12-2023, ಸೇಬಿನಕಟ್ಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-678/2021-22/1641 ದಿನಾಂಕ:28-12-2023 22 ಹವಳಕೋಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-704/2021-22/1825 ದಿನಾಂಕ:08-01-2024, ಜಮ್ಮನಕಟ್ಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-110/2021-22/1753 ದಿನಾಂಕ:08-01-2024, ಉಪ್ಪಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-591/2021-22/1754 ದಿನಾಂಕ:08-01-2024, ಯಾಪಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-590/2021-22/1755 ದಿನಾಂಕ:08-01-2024, ಗುಮಗೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-449/2021-22/1756 ದಿನಾಂಕ:08-01-2024, ಕಬ್ಬರಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-681/2021-22/1757 ದಿನಾಂಕ:08-01-2024, ಮನ್ನೇರಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-685/2021-22/1758 ದಿನಾಂಕ:08-01-2024, ಕಲಾಲಬಂಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-686/2021-22/1759 ದಿನಾಂಕ:08-01-2024, ಯಲಬುರ್ತಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-620/2021-22/1760 ದಿನಾಂಕ:08-01-2024, ಚಿಕ್ಕಸಿಂಗನಗುತ್ತಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-695/2021-22/1761 ದಿನಾಂಕ:08-01-2024, ನೆರಬೆಂಚಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-623/2021-22/1762 ದಿನಾಂಕ:08-01-2024, ಝೂಲಕಟ್ಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-495/2021-22/1763 ದಿನಾಂಕ:08-01-2024, ಎನ್. ಜರಾಕುಂಟೆ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-299/2021-22/1764 ದಿನಾಂಕ:08-01-2024, ಇಲಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-300/2022-23/1765 ದಿನಾಂಕ:08-01-2024, ಗಂಗೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-44/2021-22/1770 ದಿನಾಂಕ:08-01-2024, ಚಿಕ್ಕವೆಂಕಲಕುಂಟಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-621/2021-22/1771 ದಿನಾಂಕ:08-01-2024, ಹಿರೇವೆಂಕಲಕುಂಟಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-594/2021-22/1780 ದಿನಾಂಕ:08-01-2024, ವಜ್ಜಲ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-709/2021-22/1781 ದಿನಾಂಕ:08-01-2024, ಚಿಕ್ಕನಂದಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-600/2021-22/1782 ದಿನಾಂಕ:08-01-2024, ಅನವಾಲ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-697/2021-22/1783 ದಿನಾಂಕ:08-01-2024, ಬಿಲ್ ಕೆರೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-129/2020-21/1784 ದಿನಾಂಕ:08-01-2024, ಹಿರೇನಂದಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-680/2021-22/1785 ದಿನಾಂಕ:08-01-2024, ಬೀರಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-592/2021-22/1786 ದಿನಾಂಕ:08-01-2024, ಬುಡಕುಂಟೆ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-622/2021-22/1787 ದಿನಾಂಕ:08-01-2024, ಕಂದಕೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-545/2021-22/1788 ದಿನಾಂಕ:08-01-2024, ಹುಣಸಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-596/2021-22/1789 ದಿನಾಂಕ:08-01-2024, ಬ್ಯಾಲಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-594/2021-22/1797 ದಿನಾಂಕ:08-01-2024, ನಿಲೋಗಲ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-619/2021-22/1798 ದಿನಾಂಕ:08-01-2024, ಹುಲಗಿನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-788/2021-22/1799 ದಿನಾಂಕ:08-01-2024, ಪರಸಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-597/2021-22/1800 ದಿನಾಂಕ:08-01-2024, ತಾಳಕೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-494/2021-22/1818 ದಿನಾಂಕ:08-01-2024
23 ಯಂಡಿಗೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-698/2021-22/2046 ದಿನಾಂಕ:18-01-2024, ಹಿರೇಮಳಗಾಂವಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-814/2021-22/2047 ದಿನಾಂಕ:18-01-2024, ಕಾಡರಕೊಪ್ಪ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-696/2021-22/2048 ದಿನಾಂಕ:18-01-2024, ಶೀಪರಮಟ್ಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-706/2021-22/2049 ದಿನಾಂಕ:18-01-2024, ತರಲಕಟ್ಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-618/2021-22/2212 ದಿನಾಂಕ:20-02-2024, ಗಂಜಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-193/2021-22/2213 ದಿನಾಂಕ:20-02-2024, ಕುರುಬನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-584/2021-22/2214 ದಿನಾಂಕ:20-02-2024, ಹಿರೇಮಾಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-586/2021-22/2215 ದಿನಾಂಕ:20-02-2024, ಗಂಗೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-977/2021-22/2262 ದಿನಾಂಕ:20-02-2024, ಹಳ್ಳೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-75/2022-23/2268 ದಿನಾಂಕ:20-02-2024 24 ಬಿಸಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-424/2022-23/2523 ದಿನಾಂಕ:14-03-2024, ಬೊಮ್ಮಣಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-511/2022-23/2528 ದಿನಾಂಕ:14-03-2024, ಮೇದಿನಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-10/2022-23/56 ದಿನಾಂಕ:04-04-2024 ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-877/2020-21/57 ದಿನಾಂಕ:04-04-2024, ಹಿರೇಮಾಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-382/2022-23/58 ದಿನಾಂಕ:04-04-2024, ಹಿರೇಶಿಂಗನಗುತ್ತಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-386/2022-23/59 ದಿನಾಂಕ:04-04-2024, ಹಳ್ಳೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-12/2022-23/77 ದಿನಾಂಕ:04-04-2024