ಮುಚ್ಚಿ

ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 2013ರ ಕಲಂ 23ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಐತೀರ್ಪು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಲಂ 25ರಡಿ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

 

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಖವಟಕೊಪ್ಪ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-63/2016-17/1399 ದಿನಾಂಕ:12-03-2021 2 ಖವಟಕೊಪ್ಪ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-63/2016-17/897 ದಿನಾಂಕ:26-08-2021
3 ಅಥಣಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(7)/ಸಿಆರ್-09/2018-19/716 ದಿನಾಂಕ:16-08-2023 4