ಮುಚ್ಚಿ

ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 2013ರ ಕಲಂ 23ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಐತೀರ್ಪು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಲಂ 25ರಡಿ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ರಾಜನಾಳ, ಅಲಿಯಂಬರ್ & ಸಿದ್ದಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-24/2018-19/507 ದಿನಾಂಕ:09-07-2021 2 ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ) ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-23/2019-20/1902 ದಿನಾಂಕ:06-01-2022
3 ಚಿಟ್ಟಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ವಿನಿವ-421/2019-20/2337 ದಿನಾಂಕ:23-02-2023, 4