ಮುಚ್ಚಿ

ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 2013ರ ಕಲಂ 23ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಐತೀರ್ಪು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಲಂ 25ರಡಿ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಏವೂರ, ಬಳಬಟ್ಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-88/2017-18/637 ದಿನಾಂಕ:09-10-2020 2 ಬಳ್ಳುಂಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-87/2017-18/1100 ದಿನಾಂಕ:11-02-2021
3 ಕ್ಯಾಸಪನಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-47/2017-18/583 ದಿನಾಂಕ:05-11-2020, ವೆಂಕಟೇಶನಗರ, ಅಲ್ಲಿಪೂರ, ಕ್ಯಾಸಪನಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-48/2017-18604 ದಿನಾಂಕ:05-11-2020 4 ಕ್ಯಾಸಪನಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-208/2016-17/1006 ದಿನಾಂಕ:13-01-2021, ಚಿನ್ನಾಕಾರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-16/2018-19/1039 ದಿನಾಂಕ:20-01-2021
5 ಯಾದಗಿರಿ(ಬಿ) ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-19/2018-19/594 ದಿನಾಂಕ:20-07-2021 6 ಚಾಮನಾಳ, ಚಂದಾಪೂರ, ಬೋವಿಕಾಡಂಗೇರಾ, ಕಕ್ಕಸಗೇರಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-89/2017-18/996 ದಿನಾಂಕ:13-01-20210, ಶಾರದಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-02/2018-19/1040 ದಿನಾಂಕ:20-01-20210
7 ಶಾರದಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-02/2018-19/932 ದಿನಾಂಕ:23-08-2021 8 ರಾಜನಕೊಳ್ಳೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-3/2018-19/1002 ದಿನಾಂಕ:13-01-2021