ಮುಚ್ಚಿ

ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 2013ರ ಕಲಂ 23ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಐತೀರ್ಪು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಲಂ 25ರಡಿ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

 

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಏವೂರ, ಬಳಬಟ್ಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-88/2017-18/637 ದಿನಾಂಕ:09-10-2020 2 ಬಳ್ಳುಂಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-87/2017-18/1100 ದಿನಾಂಕ:11-02-2021
3 ಕ್ಯಾಸಪನಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-47/2017-18/583 ದಿನಾಂಕ:05-11-2020, ವೆಂಕಟೇಶನಗರ, ಅಲ್ಲಿಪೂರ, ಕ್ಯಾಸಪನಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-48/2017-18604 ದಿನಾಂಕ:05-11-2020 4 ಕ್ಯಾಸಪನಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-208/2016-17/1006 ದಿನಾಂಕ:13-01-2021, ಚಿನ್ನಾಕಾರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-16/2018-19/1039 ದಿನಾಂಕ:20-01-2021
5 ಯಾದಗಿರಿ(ಬಿ) ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-19/2018-19/594 ದಿನಾಂಕ:20-07-2021 6 ಚಾಮನಾಳ, ಚಂದಾಪೂರ, ಬೋವಿಕಾಡಂಗೇರಾ, ಕಕ್ಕಸಗೇರಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-89/2017-18/996 ದಿನಾಂಕ:13-01-20210, ಶಾರದಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-02/2018-19/1040 ದಿನಾಂಕ:20-01-20210
7 ಶಾರದಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-02/2018-19/932 ದಿನಾಂಕ:23-08-2021 8 ರಾಜನಕೊಳ್ಳೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-3/2018-19/1002 ದಿನಾಂಕ:13-01-2021
9 ಗುರುಮಿಠಕಲ್, ನಾರಾಯಣಪೂರ, ಬೋರಬಂಡಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-35/2021-22/1460 ದಿನಾಂಕ:28-12-2023, ನರೆಡ್ಲಪಾಡ, ಶೇಕಲಾತಪಲ್ಲಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-14/2021-22/1550 ದಿನಾಂಕ:28-12-2023, ಗುರುಮಿಠಕಲ್, ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-65/2020-21/1551 ದಿನಾಂಕ:28-12-2023, ಇಟಕಾಲ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-13/2021-22/1552 ದಿನಾಂಕ:28-12-2023, ನಾಗಲಾಪೂರ, ಆರ್.ಹೊಸಳ್ಳಿ, ಮುಷ್ಟೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-42/2021-22/1591 ದಿನಾಂಕ:28-12-2023 10 ಚಿಂತನಪಲ್ಲಿ, ಕಂದಕೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-38/2021-22/1791 ದಿನಾಂಕ:08-01-2024
11 ಉಕ್ಕಿನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-45/2021-22/1996 ದಿನಾಂಕ:18-01-2024, ಇಟಕಾಲ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-13/2021-22/2256 ದಿನಾಂಕ:20-02-2024 12 ಚಿಂತನಪಲ್ಲಿ, ಕಂದಕೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-38/2021-22/44 ದಿನಾಂಕ:04-04-2024, ತರಕಸಪೇಠ, ರಾಂಪೂರಹಳ್ಳಿ, ಕೊಲ್ಲೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-32/2021-22/45 ದಿನಾಂಕ:04-04-2024, ಆರಣಗೇರಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-35/2020-21/46 ದಿನಾಂಕ:04-04-2024, ಯರಗೋಲ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-685/2021-22/47 ದಿನಾಂಕ:04-04-2024