ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ದೇವದುರ್ಗ – 25ಕಲಂ 25ರಡಿ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಯಕ್ಲಾಸಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-38/2018-19/696 ದಿನಾಂಕ: 15-07-2019 2 ಹುಣಸಿಹಾಳಹುಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-178/2016-17/979 ದಿನಾಂಕ:19-10-2019
3 ಚಂದ್ರಬಂಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-120/2017-18/981 ದಿನಾಂಕ:19-10-2019 4 ಗಣಮೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-188/2016-17/983 ದಿನಾಂಕ:19-10-2019
5 ಕಟ್ಲಟಕೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-186/2016-17/987 ದಿನಾಂಕ:19-10-2019 6 ಅಸ್ಕಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-129/2017-18/1342 ದಿನಾಂಕ:24-12-2019
7 ಅಸ್ಕಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-129/2017-18/176 ದಿನಾಂಕ:28-08-2020, ಚಂದ್ರಬಂಡಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-120/2017-18/178 ದಿನಾಂಕ:28-08-2020 8 ಅರಷಿಣಗಿ, ಗುರ್ಜಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-27/2018-19/462 ದಿನಾಂಕ:15-10-2020, ಹುಣಸಿಹಾಳಹುಡಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-178/2016-17/464 ದಿನಾಂಕ:15-10-2020
9 ಊಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-65/2017-18/980 ದಿನಾಂಕ: 19-10-2019 10 ಪರಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-166/2017-18/988 ದಿನಾಂಕ: 19-10-2019
11 ಮುಂಡರಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-57/2018-19/3305 ದಿನಾಂಕ:30-05-2020 12 ಮಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ, ಹೇಮನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-56/2017-18/177 ದಿನಾಂಕ:28-08-2020, ಜಾಗಿರಜಾಡಲದಿನ್ನಿ, ರೇಕಲಮರಡಿ, ಕ್ಯಾದಿಗೇರಿ, ಮಲ್ಲದೇವರಗುಡ್ಡ, ಬಂಡೆಗುಡ್ಡ, ಜುಟ್ಟಮರಡಿ, ನಾಗೋಲಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-57/2017-18/179 ದಿನಾಂಕ:28-08-2020, ಮಾತಪಳ್ಳಿ, ಇಟಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-58/2017-18/180 ದಿನಾಂಕ:28-08-2020, ಕರಡೋಣ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-59/2017-18/181 ದಿನಾಂಕ:28-08-2020, ಪರಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-166/2017-18/310 ದಿನಾಂಕ:15-09-2020, ಬೊಮ್ಮನಾಳ, ಹೇಮನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-9/2018-19/311 ದಿನಾಂಕ:15-09-2020,
13 ಹಿರೇಬೂದೂರು ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-21/2019-20/1106 ದಿನಾಂಕ:29-09-2021, ಗಾಗಲ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-04/2018-19/1107 ದಿನಾಂಕ:22-09-2021, ಪಿಲಕಲ್, ಹೇಮನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-53/2018-19/1108 ದಿನಾಂಕ:22-09-2021, ಶಾಖಾಪೂರ, ಆಲದರ್ತಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-55/2018-19/1110 ದಿನಾಂಕ:22-09-2021 14 ಕವಿತಾಳ-ಪರಸಾಪೂರ, ಚಿಕ್ಕಹಣಗಿ-ಕವಿತಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-126/2017-18/1786, 123/2017-18/1888 ದಿನಾಂಕ:05-02-2020, 20-02-2020
15 ಚಿಕ್ಕಹಣಗಿ-ಕವಿತಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-53/2017-18/1033 ದಿನಾಂಕ:13-01-2021 16 ಚಿಕ್ಕಹಣಗಿ-ಕವಿತಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-53/2017-18/900 ದಿನಾಂಕ:21-08-2021
17 ಕಾಳಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-04/2018-19/939 ದಿನಾಂಕ:27-08-2021 18 ಮನ್ಸಲಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-80/2018-19/2305 ದಿನಾಂಕ:22-02-2022
19 ಕುರುಕುಂದಿ, ವಡವಟ್ಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-28/2019-20/2534 ದಿನಾಂಕ:21-03-2022 20