ಮುಚ್ಚಿ

ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 2013ರ ಕಲಂ 23ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಐತೀರ್ಪು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಲಂ 25ರಡಿ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಸಾತಲಗಾಂವ ಪಿ.ಬಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-14/2018-19/510 ದಿನಾಂಕ:02-11-2020, ಜೀರಂಕಲಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-23/2018-19/511 ದಿನಾಂಕ:02-11-2020, ದೇವರನಿಂಬರಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-17/2018-19/515 ದಿನಾಂಕ:02-11-2020 2 ಜಿಗಜಿವಣಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-15/2018-19/1367 ದಿನಾಂಕ:22-03-2021, ನಂದರಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-77/2018-19/1371 ದಿನಾಂಕ:23-03-2021, ಜಿಗಜಿವಣಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-20/2018-19/1374 ದಿನಾಂಕ:23-03-2021
3 ನಾಗಠಾಣ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-28/2017-18/64 ದಿನಾಂಕ:10-07-2020, ಆಹೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-142/2017-18/33 ದಿನಾಂಕ:24-07-2020, ತಿಗಣಿಬಿದರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-38/2017-18/36 ದಿನಾಂಕ:24-07-2020 & ಕಂಬಾಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-39/2017-18/37 ದಿನಾಂಕ:24-07-2020 34 ಬಬಲೇಶ್ವರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-113/2017-18/1294 ದಿನಾಂಕ:18-03-2021, ಜಂಬಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-27/2018-19/1372 ದಿನಾಂಕ:23-03-2021, ಆಹೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-2/2019-20/1373 ದಿನಾಂಕ:23-03-2021
5 ನಂದರಗಿ, ಗುಂದವಾನ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-60/2018-19/1368 ದಿನಾಂಕ:22-03-2021, ಹತ್ತಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-49/2018-19/1370 ದಿನಾಂಕ:22-03-2021, ಸಂಖ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-48/2018-19/1377 ದಿನಾಂಕ: -03-2021, ಹಾವಿನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-47/2018-19/1378 ದಿನಾಂಕ:23-03-2021 6 ಮುಳಸಾವಳಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-69/2018-19/1366 ದಿನಾಂಕ:23-03-2021
7 ಜಾಲವಾದ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-42/2018-19/141 ದಿನಾಂಕ:28-04-2021, ನಿವಾಳಖೇಡ, ಇಂಗಳಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-102/2019-20/143 ದಿನಾಂಕ:28-04-2021 8