ಮುಚ್ಚಿ

ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 2013ರ ಕಲಂ 23ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಐತೀರ್ಪು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಲಂ 25ರಡಿ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಸಾತಲಗಾಂವ ಪಿ.ಬಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-14/2018-19/510 ದಿನಾಂಕ:02-11-2020, ಜೀರಂಕಲಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-23/2018-19/511 ದಿನಾಂಕ:02-11-2020, ದೇವರನಿಂಬರಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-17/2018-19/515 ದಿನಾಂಕ:02-11-2020 2 ಜಿಗಜಿವಣಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-15/2018-19/1367 ದಿನಾಂಕ:22-03-2021, ನಂದರಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-77/2018-19/1371 ದಿನಾಂಕ:23-03-2021, ಜಿಗಜಿವಣಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-20/2018-19/1374 ದಿನಾಂಕ:23-03-2021
3 ನಾಗಠಾಣ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-28/2017-18/64 ದಿನಾಂಕ:10-07-2020, ಆಹೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-142/2017-18/33 ದಿನಾಂಕ:24-07-2020, ತಿಗಣಿಬಿದರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-38/2017-18/36 ದಿನಾಂಕ:24-07-2020 & ಕಂಬಾಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-39/2017-18/37 ದಿನಾಂಕ:24-07-2020 4 ಬಬಲೇಶ್ವರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-113/2017-18/1294 ದಿನಾಂಕ:18-03-2021, ಜಂಬಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-27/2018-19/1372 ದಿನಾಂಕ:23-03-2021, ಆಹೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-2/2019-20/1373 ದಿನಾಂಕ:23-03-2021
5 ನಂದರಗಿ, ಗುಂದವಾನ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-60/2018-19/1368 ದಿನಾಂಕ:22-03-2021, ಹತ್ತಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-49/2018-19/1370 ದಿನಾಂಕ:22-03-2021, ಸಂಖ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-48/2018-19/1377 ದಿನಾಂಕ: -03-2021, ಹಾವಿನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-47/2018-19/1378 ದಿನಾಂಕ:23-03-2021 6 ಮುಳಸಾವಳಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-69/2018-19/1366 ದಿನಾಂಕ:23-03-2021
7 ಜಾಲವಾದ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-42/2018-19/141 ದಿನಾಂಕ:28-04-2021, ನಿವಾಳಖೇಡ, ಇಂಗಳಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-102/2019-20/143 ದಿನಾಂಕ:28-04-2021 8 ಅಗಸನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-09/2022-23/1536 ದಿನಾಂಕ:29-12-2023, ಚಡಚಣ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-64/2021-22/1537 ದಿನಾಂಕ:29-12-2023, ಗೋರನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-58/2021-22/1538 ದಿನಾಂಕ:29-12-2023, ನಾಗಠಾಣ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-15/2022-23/1539 ದಿನಾಂಕ:29-12-2023, ಮುಳಸಾವಳಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-22/2022-23/1540 ದಿನಾಂಕ:29-12-2023, ತಡವಲಗಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-56/2021-22/1541 ದಿನಾಂಕ:29-12-2023, ವಸಂತನಗರ (ಇಂಡಿ), ಇಂಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-17/2022-23/1542 ದಿನಾಂಕ:29-12-2023, ಮಣಂಕಲಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-08/2022-23/1543 ದಿನಾಂಕ:29-12-2023, ಮರಗೂರು, ಗೋಟ್ಯಾಳ, ಝಳಕಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-06/2022-23/1544 ದಿನಾಂಕ:29-12-2023, ಹಾವಿನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-01/2022-23/1878 ದಿನಾಂಕ:09-01-2024, ಇಂಡಿ, ಚಿಕ್ಕಬೇವನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-14/2022-23/1879 ದಿನಾಂಕ:09-01-2024, ಚಡಚಣ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-33/2021-22/1880 ದಿನಾಂಕ:09-01-2024, ಚಿಕ್ಕಬೇವನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-30/2022-23/1891 ದಿನಾಂಕ:09-01-2024  
9 ಚಡಚಣ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-64/2021-22/108 ದಿನಾಂಕ:04-04-2024, ಮುಳಸಾವಳಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-22/2022-23/109 ದಿನಾಂಕ:04-04-2024 10 ಜಯನಗರ(ಇಂಡಿ), ಸಾಲೋಟಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-20/2021-22/229 ದಿನಾಂಕ:22-05-2024
11 ಕೂಕಟನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-65/2021-22/692 ದಿನಾಂಕ:29-06-2024, ನಾಗರಾಳಡೋಣ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-16/2022-23/693 ದಿನಾಂಕ:29-06-2024, ಮಣಂಕಲಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-08/2022-23/694 ದಿನಾಂಕ:29-06-2024, ನಾಗಠಾಣ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-15/2022-23/695 ದಿನಾಂಕ:29-06-2024, ಮರಗೂರು, ಗೋಟ್ಯಾಳ, ಝಳಕಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-06/2022-23/698 ದಿನಾಂಕ:29-06-2024, ವಸಂತನಗರ(ಇಂಡಿ) & ಇಂಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-17/2022-23/699 ದಿನಾಂಕ:29-06-2024, , ಕಡಕೋಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-18/2022-23/700 ದಿನಾಂಕ:29-06-2024, ಗುಣಕಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-33/2022-23/701 ದಿನಾಂಕ:29-06-2024, ತಿಳಗೋಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-24/2022-23/702 ದಿನಾಂಕ:29-06-2024 12