ಮುಚ್ಚಿ

ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 2013ರ ಕಲಂ 23ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಐತೀರ್ಪು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಲಂ 25ರಡಿ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ವಾರ್ಡ್ ನಂ:2, 3, 11 ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-52/2016-17/697 ದಿನಾಂಕ: 15-07-2019 2 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:10/1 ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-68/2017-18/3284 ದಿನಾಂಕ:30-05-2020
3 ಮುರನಾಳ (ವಾರ್ಡ ನಂ:11) ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-11/2020-21/579 ದಿನಾಂಕ:13-07-2022 4 ಗದ್ದನಕೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-04/2021-22/1476 ದಿನಾಂಕ:23-11-2022, ಬಾಗಲಕೋಟೆ (ವಾರ್ಡ ನಂ:10) ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-18/2021-22/1477 ದಿನಾಂಕ:23-11-2022
5 ಗದ್ದನಕೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-05/2021-22/1828 ದಿನಾಂಕ:30-12-2022 6 ಗದ್ದನಕೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-04/2021-22/245 ದಿನಾಂಕ:12-05-2023 
7 ಮುಚಖಂಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-19/2021-22/391 ದಿನಾಂಕ:03-06-2023 8 ಗದ್ದನಕೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-05/2021-22/460 ದಿನಾಂಕ:05-08-2023