ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ,  ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ. ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 19(7) ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಮಿತಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಅಂಕಲಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/1213 ದಿನಾಂಕ:22-11-2019 2 ಕಲಾದಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-129/2020-21/1023 ದಿನಾಂಕ:04-09-2021
3 ಅನಪಕಟ್ಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-25/2017-18/1987 ದಿನಾಂಕ:20-02-2020, ವರಗೋಡದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/1983 ದಿನಾಂಕ:20-02-2020, ಬೇವೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/3205 ದಿನಾಂಕ:15-05-2020 & ಕೊಣ್ಣೂರ, ಬೇಕಮಲದಿನ್ನಿ, ಕರಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/3332 ದಿನಾಂಕ:30-05-2020 4 ಇನಾಂ ಬೂದಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-12/2020-21/188 ದಿನಾಂಕ:28-08-2020, ವರಗೋಡದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/190 ದಿನಾಂಕ:28-08-2020
5 ಬಿಸನಾಳಕೊಪ್ಪ, ಬೆಳಗಲ್ಲ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/294 ದಿನಾಂಕ:28-05-2021, ರಾಮವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/378 ದಿನಾಂಕ:15-06-2021 6 ವೀರಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/914 ದಿನಾಂಕ:21-08-2021, ಕಮದತ್ತ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/916 ದಿನಾಂಕ:27-08-2021, ಕಡಿವಾಲ ಇನಾಂ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/918 ದಿನಾಂಕ:27-08-2021, ಧನ್ನೂರ & ದಾಸಬಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/920 ದಿನಾಂಕ:27-08-2021, ಚಿತ್ತವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/921 ದಿನಾಂಕ:27-08-2021
7 ವೀರಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-159 /2022-23/1348 ದಿನಾಂಕ:31-10-2022 8 ಉದಗಟ್ಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-460 /2022-23/691 ದಿನಾಂಕ:21-08-2023, ಅಂಕಲಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-24 /2023-24/692 ದಿನಾಂಕ:21-08-2023, ಹಿರೇಸಂಶಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-482 /2022-23/693 ದಿನಾಂಕ:21-08-2023
9 ಗೋವಿಂದಕೊಪ್ಪ & ತುಳಸಿಗೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ(1)/ವಿನಿವ-249 /2023-24/1161 ದಿನಾಂಕ:20-10-202, ಗೋವಿಂದಕೊಪ್ಪ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ(1)/ವಿನಿವ-243 /2023-24/1162 ದಿನಾಂಕ:20-10-202, ಕೇಸನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2022-23/1263 ದಿನಾಂಕ:27-10-202 10 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-39/2023-24/1752 ದಿನಾಂಕ:08-01-2024, ತಳಗಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ(1)/ವಿನಿವ-476/2023-24/1766 ದಿನಾಂಕ:08-01-2024, ಅಂಡಮುರನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ(1)/ವಿನಿವ-456/2023-24/1767 ದಿನಾಂಕ:08-01-2024, ಗೋವಿಂದಕೊಪ್ಪ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ(1)/ವಿನಿವ-326/2023-24/1768 ದಿನಾಂಕ:08-01-2024, ಹಿರೇಗುಳಬಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ(1)/ವಿನಿವ-477/2023-24/1769 ದಿನಾಂಕ:08-01-2024