ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಕ.ನೀ.ನಿ.ನಿ. ಬೆಣ್ಣೆತೋರಾ ಯೋಜನೆ, ಕಲಬುರಗಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 19(7) ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಮಿತಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಬೆಳಗುಂಪ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-226/2020-21/1224 ದಿನಾಂಕ:30-09-2021, ಗುಂಡಗುರ್ತಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-328/2020-21/1225 ದಿನಾಂಕ:30-09-2021, ಮಲಘಾಣ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-13/2020-21/1230 ದಿನಾಂಕ:30-09-2021, ಪೇಠಶಿರೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-221/2020-21/21/1231 ದಿನಾಂಕ:30-09-2021, ದಂಡೋತಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-20/2020-21/21/1232 ದಿನಾಂಕ:30-09-2021, ಕನ್ನಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-223/2020-21/21/1234 ದಿನಾಂಕ:30-09-2021, ಬೆಣ್ಣೂರ (ಕೆ) ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-29/2020-21/21/1237 ದಿನಾಂಕ:30-09-2021, ಹೇರೂರ (ಕೆ) ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-14/2020-21/21/1238 ದಿನಾಂಕ:30-09-2021 2 ಅರ್ಜುಣಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-33/2020-21/1335 ದಿನಾಂಕ:26-10-2021, ಯಳಸಂಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-32/2020-21/1336 ದಿನಾಂಕ:26-10-2021, ಬಳುಂಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-45/2020-21/1337 ದಿನಾಂಕ:26-10-2021, ನಂದರಗಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-42/2020-21/1338 ದಿನಾಂಕ:26-10-2021, ಅಳಗಿ(ಕೆ) ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-51/2020-21/1339 ದಿನಾಂಕ:26-10-2021, ಮಾಡ್ಯಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-48/2020-21/1340 ದಿನಾಂಕ:26-10-2021, ಯಳಸಂಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-47/2020-21/1341 ದಿನಾಂಕ:26-10-2021, ಆಫಜಲಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-30/2020-21/1342 ದಿನಾಂಕ:26-10-2021, ಬಡದಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-62/2020-21/1343 ದಿನಾಂಕ:26-10-2021, ದೇವಂತಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-57/2020-21/1344 ದಿನಾಂಕ:27-10-2021, ಬಡದಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-31/2020-21/1345 ದಿನಾಂಕ:27-10-2021, ಬಡದಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-43/2020-21/1346 ದಿನಾಂಕ:27-10-2021, ಬಳೂರ್ಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-01/2020-21/1347 ದಿನಾಂಕ:27-10-2021, ಭೂಸನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-63/2020-21/1348 ದಿನಾಂಕ:27-10-2021, ಹರಸೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-229/2021-22/1349 ದಿನಾಂಕ:27-10-2021
3 ಅಂಕಲಗಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-68/2020-21/1396 ದಿನಾಂಕ:28-10-2021 4 ಸಿರಗಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-312/2020-21/1429 ದಿನಾಂಕ:15-10-2021, ಯಳಸಂಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-46/2020-21/1430 ದಿನಾಂಕ:16-11-2021, ಚಿಂಚೊಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-50/2020-21/1431 ದಿನಾಂಕ:16-11-2021, ಅರ್ಜುಣಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-34/2020-21/1432 ದಿನಾಂಕ:16-11-2021, ಗೌರ(ಬಿ) ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-53/2020-21/1433 ದಿನಾಂಕ:16-11-2021, ಕಲ್ಲಹಿಪ್ಪರಗಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-227/2020-21/1434 ದಿನಾಂಕ:16-11-2021, ಮುಪಟಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-60/2020-21/1435 ದಿನಾಂಕ:16-11-2021, ತೋಟ್ನಳ್ಳಿ, ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-15/2020-21/1436 ದಿನಾಂಕ:16-11-2021, ತೆಂಗಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-18/2020-21/1437 ದಿನಾಂಕ:16-11-2021, ಮಾಡ್ಯಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-44/2020-21/1438 ದಿನಾಂಕ:16-11-2021, ಭೂಸಣಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-16/2020-21/1439 ದಿನಾಂಕ:16-11-2021, ಮಾಡ್ಯಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-41/2020-21/1440 ದಿನಾಂಕ:16-11-2021, ಹಡಲಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-56/2020-21/1441 ದಿನಾಂಕ:15-11-2021, ಅಫಜಲಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-28/2020-21/1442 ದಿನಾಂಕ:15-11-2021, ಝಳಕಿ(ಕೆ) ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-59/2020-21/1443 ದಿನಾಂಕ:15-11-2021
5 ನಾಗೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-222/2020-21/1771 ದಿನಾಂಕ:27-12-2021 6 ಮಿನಹಾಬಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-61/2020-21/2298 ದಿನಾಂಕ:21-02-2022, ಆನೂರ, ಕಲ್ಲೂರ, ಘೋಳನೂರ, ಬಿಲ್ವಾಡ್(ಬಿ), ಕೆರಕನಳ್ಳಿ & ಬಟಗೇರಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-52/2020-21/2299 ದಿನಾಂಕ21-02-2022
7 ಬೆಣ್ಣೂರ (ಬಿ) ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-224/2020-21/2452 ದಿನಾಂಕ:21-03-2022 8 ಮಾಡ್ಯಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-41/2020-21/126 ದಿನಾಂಕ:16-04-2022
9 ಅಳ್ಳಗಿ(ಕೆ) ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-51/2020-21/561 ದಿನಾಂಕ:11-07-2022, ಬಡದಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-62/2020-21/562 ದಿನಾಂಕ:11-07-2022, ಯಳಸಂಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-32/2020-21/563 ದಿನಾಂಕ:11-07-2022, ಬಳುಂಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-45/2020-21/564 ದಿನಾಂಕ:11-07-2022, ನಂದರಗಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-42/2020-21/565 ದಿನಾಂಕ:11-07-2022, ಹಡಲಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-56/2020-21/566 ದಿನಾಂಕ:21-03-2022, ಮಾಡ್ಯಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-48/2020-21/567 ದಿನಾಂಕ:11-07-2022, ಬಳೂರ್ಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-102/2019-20/568 ದಿನಾಂಕ:11-07-2022, ಅಫಜಲಪೂರ, ಸೊನ್ನ, ಬಳೊಂಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-54/2021-22/657 ದಿನಾಂಕ:27-07-2022, ರಾಜವಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-149/2021-22/660 ದಿನಾಂಕ:27-07-2022 10 ಬಡದಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-31/2020-21/753 ದಿನಾಂಕ:23-08-2022, ಬಡದಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-43/2020-21/756 ದಿನಾಂಕ:24-08-2022, ಮಿನಹಾಬಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-61/2020-21/757 ದಿನಾಂಕ:23-08-2022, ಆಲಗೂಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-17/2020-21/758 ದಿನಾಂಕ:23-08-2022 
11 ಗಡಿಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-1110/2020-21/1246 ದಿನಾಂಕ:12-10-2022 12 ಅಫಜಲಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-103/2019-20/1391 ದಿನಾಂಕ:03-11-2022, ಬಟಗೇರಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-104/2019-20/1392 ದಿನಾಂಕ:03-11-2022, ಬಳೂರ್ಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-01/2019-20/1393 ದಿನಾಂಕ:03-11-2022, ಯಳಸಂಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-46/2020-21/1394 ದಿನಾಂಕ:03-11-2022, ಮಾಡ್ಯಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-44/2020-21/1395 ದಿನಾಂಕ:03-11-2022, ದೇವಂತಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-57/2020-21/1396 ದಿನಾಂಕ:03-11-2022, ಭೂಸನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-63/2020-21/1397 ದಿನಾಂಕ:03-11-2022, ಯಳಸಂಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-47/2020-21 ದಿನಾಂಕ:03-11-2022, ಅರ್ಜುನಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-33/2020-21/1399 ದಿನಾಂಕ:03-11-2022, ಗೌರ(ಬಿ) ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-53/2020-21/1400 ದಿನಾಂಕ:03-11-2022, ಚಿಂಚೋಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-50/2020-21/1401 ದಿನಾಂಕ:03-11-2022, ಅಫಜಲಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-28/2020-21/1415 ದಿನಾಂಕ:04-11-2022, ಅರ್ಜುನಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-34/2020-21/1475 ದಿನಾಂಕ:23-11-2022