ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಸವಣೂರ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 19(7) ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಮಿತಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಸೋಮಸಾಗರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(7)/ಸಿಆರ್-05/2020-21/980 ದಿನಾಂಕ:04-09-2021, ಬ್ಯಾಗವಾದಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(7)/ಸಿಆರ್-04/2020-21/981 ದಿನಾಂಕ:04-09-2021, ಮುಳಥಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(7)/ಸಿಆರ್-03/2020-21/982 ದಿನಾಂಕ:04-09-2021, ಉಪ್ಪುಣಸಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(7)/ಸಿಆರ್-02/2020-21/983 ದಿನಾಂಕ:04-09-2021, ತಿಳುವಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(7)/ಸಿಆರ್-02/2021-22/984 ದಿನಾಂಕ:04-09-2021, ಕೊಪ್ಪಗೊಂಡನಕೋಪ್ಪ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(7)/ಸಿಆರ್-04/2021-22/985 ದಿನಾಂಕ:04-09-2021, ಬಾಳಂಬೀಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(7)/ಸಿಆರ್-01/2021-22/986 ದಿನಾಂಕ:04-09-2021, ಇನಾಂ ಲಖಮಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(7)/ಸಿಆರ್-03/2021-22/987 ದಿನಾಂಕ:04-09-2021 2 ಮುಳಥಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(7)/ಸಿಆರ್-03/2020-21/1400 ದಿನಾಂಕ:12-03-2021, ಸೋಮಸಾಗರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(7)/ಸಿಆರ್-03/2020-21/1401 ದಿನಾಂಕ:12-03-2021, ಬ್ಯಾಗವಾದಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(7)/ಸಿಆರ್-03/2020-21/1402 ದಿನಾಂಕ:12-03-2021, ಉಪ್ಪುಣಸಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(7)/ಸಿಆರ್-02/2020-21/1403 ದಿನಾಂಕ:12-03-2021
3 ಇನಾಂ ಲಕಮಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(7)/ಸಿಆರ್-03/2021-22/2519 ದಿನಾಂಕ:21-03-2022 4 ಇನಾಂಲಕ್ಮಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(7)/ಸಿಆರ್-03/2021-22/622 ದಿನಾಂಕ:21-07-2022