ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಕಾರಂಜಾ ಯೋಜನೆ, ಬೀದರ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 19(7) ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಮಿತಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಕಮಲಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-30/2019-20/47 ದಿನಾಂಕ:24-07-2020, ಚಳಕಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-36/2019-20/49 ದಿನಾಂಕ:24-07-2020, ನಿರಮನಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-460/2019-20/50 ದಿನಾಂಕ:24-07-2020, ಚಿಟ್ಟಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-51/2019-20/51 ದಿನಾಂಕ:24-07-2020, ಡಾವರಗಾಂವ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-376/2019-20/52 ದಿನಾಂಕ:24-07-2020, ಚಿಟ್ಟಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-421/2019-20/53 ದಿನಾಂಕ:24-07-2020, ಮಾಶಿಮಾಡು ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-50/2019-20/54 ದಿನಾಂಕ:24-07-2020, ನೆಲ್ವಾಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-99/2019-20/55 ದಿನಾಂಕ:24-07-2020 & ಸಿಕಿಂದ್ರಾಬಾದ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-53/2019-20/56 ದಿನಾಂಕ:24-07-2020 2 ವಾಂಜರಖೇಡಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-200/2020-21/666 ದಿನಾಂಕ:25-11-2020
3 ಖಟಕಚಿಂಚೊಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-52/2016-20/695 ದಿನಾಂಕ:2-11-2020 4 ಮಾಶಿಮಾಡು ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-50/2019-20/1333 ದಿನಾಂಕ:17-03-2021
5 ಜಾಂತಿ, ರುದನೂರು, ಕಣಜಿ ಮತ್ತು ಧನ್ನೂರಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-203/2020-21/80 ದಿನಾಂಕ:12-04-2021, ಕಳಸದಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-26/2020-21/83 ದಿನಾಂಕ:12-04-2021, ಚಿಟ್ಟಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-421/2019-20/93 ದಿನಾಂಕ:12-04-2021, ಕೊಂಗಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-23/2020-21/219 ದಿನಾಂಕ:15-05-2021, ಚಳಕಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-29/2019-20/220 ದಿನಾಂಕ:30-04-2021, ಹಚ್ಚಿಕಮಠ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-98/2020-21/222 ದಿನಾಂಕ:15-05-2021 6 ಸಾಯಗಾಂವ, ಜಿರಗ್ಯಾಳ, ವಾಗಲಗಾಂವ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-22/2021-22/244 ದಿನಾಂಕ:26-05-2021, ಭಾಟಸಾಂಗವಿ, ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-202/2021-22/246 ದಿನಾಂಕ:26-05-2021
7 ನಿರಮನಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-460/2019-20/598 ದಿನಾಂಕ:20-07-2021, ಸಿಕಿಂದ್ರಾಬಾದವಾಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-53/2019-20/600 ದಿನಾಂಕ:20-07-2021, ತುಗಾಂವ(ಸಿ) ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-354/2019-20/640 ದಿನಾಂಕ:20-07-2021 8 ವಾಂಜರಾಖೇಡಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-200/2020-21/734 ದಿನಾಂಕ:31-07-2021, ಕಮಲಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-30/2019-20/736 ದಿನಾಂಕ:31-07-2021
9 ಹಚ್ಚಿಕಮಠ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-98/2020-21/999 ದಿನಾಂಕ:04-09-2021 10 ಕೊಂಗಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-23/2020-21/1063 ದಿನಾಂಕ:20-09-2021, ಕಳಸದಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-26/2020-21/1064 ದಿನಾಂಕ:20-09-2021, ಡಾವರಗಾಂವ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನವ-376/2019-20/1067 ದಿನಾಂಕ:20-09-2021, ಭಾಟಸಾಂಗವಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನವ-202/2020-21/1068 ದಿನಾಂಕ:20-09-2021
11 ಬಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-74/2019-20/48 ದಿನಾಂಕ:24-07-2020, ಯರನಳ್ಳಿ(ಪಿ), ಯರನಳ್ಳಿ(ಡಿ), ಸಿದ್ದಾಪೂರ, ಅಲಿಯಂಬರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-20/2018-19/58 ದಿನಾಂಕ:20-07-2020 12 ರಂಝೋಳಖೇಣಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-106/2019-20/694 ದಿನಾಂಕ:27-11-2020
13 ಯರನಳ್ಳಿ(ಪಿ), ಯರನಳ್ಳಿ(ಡಿ), ಸಿದ್ದಾಪೂರ, ಅಲಿಯಂಬರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-20/2018-19/792 ದಿನಾಂಕ:11-12-2020, ಸಿದ್ದಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-21/2018-19/809 ದಿನಾಂಕ:11-12-2020 14 ರಂಜೋಳಖೇಣಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-106/2020-21/79 ದಿನಾಂಕ:12-04-2021, ಯರನಳ್ಳಿ (ಪಿ), ಯರನಳ್ಳಿ (ಡಿ), ಸಿದ್ದಾಪೂರ ಮತ್ತು ಅಲಿಯಂಬರ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-20/2018-19/94 ದಿನಾಂಕ:12-04-2021
15 ಸಂಗೋಳಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-72/2020-21/596 ದಿನಾಂಕ:20-07-2021, ಸಿದ್ದಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-35/2019-20/597 ದಿನಾಂಕ:20-07-2021 16 ಯರನಳ್ಳಿ(ಪಿ), ಯರನಳ್ಳಿ(ಡಿ), ಸಿದ್ದಾಪೂರ & ಅಲಿಯಂಬರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-20/2018-19/1267 ದಿನಾಂಕ:08-10-2021
17 ಅಮೀರಾಬಾದ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-98/2019-20/57 ದಿನಾಂಕ:24-07-2020 18 ಸಿಂದಬಂದಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-34/2019-20/100 ದಿನಾಂಕ:14-08-2020
19 ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-69/2019-20/245 ದಿನಾಂಕ:26-05-2021 20 ಅಮೀರಾಬಾದ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-98/2019-20/595 ದಿನಾಂಕ:20-07-2021, ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-24/2019-20/599 ದಿನಾಂಕ:20-07-2021
21 ಮಾಚನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-97/2019-20/1380 ದಿನಾಂಕ:23-03-2021, ಹುಲಸೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-94/2020-21/1381 ದಿನಾಂಕ:22-03-2021 22 ಗುತ್ತಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-93/2020-21/74 ದಿನಾಂಕ12-04-2021
23 ಜಮಖಂಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-22/2020-21/735 ದಿನಾಂಕ:02-08-2021, ಹುಲಸೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-24/2020-21/737 ದಿನಾಂಕ:31-07-2021 24 ಮಾಚನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-97/2020-21/931 ದಿನಾಂಕ:23-08-2021
25 ಗುತ್ತಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-16/2021-22/996 ದಿನಾಂಕ:04-09-2021 26 ಬೇಲೂರಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನವ-96/2020-21/75 ದಿನಾಂಕ:12-04-2021
27 ಬೇಲೂರಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-15/2021-22/1066 ದಿನಾಂಕ:20-09-2021 28 ಭಾಟಸಾಂಗವಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-202/2020-21/1903 ದಿನಾಂಕ:06-01-2022, ಕೊಂಗಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-23/2020-21/1904 ದಿನಾಂಕ:06-01-2022, ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ) ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಅರ್-24/2019-20/1905 ದಿನಾಂಕ:06-01-2022, ಡಾವರಗಾಂವ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-376/2019-20/1906 ದಿನಾಂಕ:06-01-2022, ತೂಗಾಂವ(ಸಿ) ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-354/2019-20/1907 ದಿನಾಂಕ:06-01-2022, ಬೇಲೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಅರ್-15/2021-22/2134 ದಿನಾಂಕ:27-12-2021, ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ) ಬೇಲೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಅರ್-69/2019-20/2135 ದಿನಾಂಕ:27-12-2021
29 ನೀಡವಂಚಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-39/2021-22/2294 ದಿನಾಂಕ:19-02-2022, ರೇಕುಳಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-20/2021-22/2295 ದಿನಾಂಕ:21-02-2022, ಬೇಲೂರಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-590/2021-22/2365 ದಿನಾಂಕ:03-03-2022 30 ಹಚ್ಚಿಕಮಠ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-98/2020-21/118 ದಿನಾಂಕ:16-04-2022, ವಾಂಜರಖೇಡಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-200/2020-21/119 ದಿನಾಂಕ:16-04-2022, ಹುಲಸೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-24/2020-21/120 ದಿನಾಂಕ:16-04-2022, ಜಮಖಂಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-22/2020-21/121 ದಿನಾಂಕ:16-04-2022, ಕಣಜಿ & ಧನ್ನೂರಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-203/2020-21/122 ದಿನಾಂಕ:16-04-2022  
31 ಕಳಸದಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-26/2020-21/141 ದಿನಾಂಕ:16-04-2022, ಗುತ್ತಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-16/2021-22/185 ದಿನಾಂಕ:05-05-2022 32 ಹಳ್ಳಿಖೇಢ(ಬಿ) ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-24/2019-20/327 ದಿನಾಂಕ:27-05-2022, ತುಗಾಂವ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-354/2019-20/328 ದಿನಾಂಕ:27-05-2022, ಸಿದ್ದಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-35/2019-20/329 ದಿನಾಂಕ:27-05-2022, ನಿರಮಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-460/2019-20/330 ದಿನಾಂಕ:27-05-2022, ಭಾಟಸಾಂಗವಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-202/2019-20/331 ದಿನಾಂಕ:27-05-2022
33 ಸಂಗೋಳಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-72/2020-21/481 ದಿನಾಂಕ:30-06-2022 34 ಅಮೀರಾಬಾದ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-98/2019-20/576 ದಿನಾಂಕ:13-07-2022 , ಬೇಲೂರಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-590/2021-22/577 ದಿನಾಂಕ:13-07-2022
35 ನೀಡವಂಚಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-39/2021-22/946 ದಿನಾಂಕ:02-09-2022, ರೇಕುಳಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-20/2021-22/947 ದಿನಾಂಕ:02-09-2022 36 ನೆಲ್ವಾಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-188/2022-23/1412 ದಿನಾಂಕ:04-11-2022, ನಿರಮನಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-460/2019-20/1413 ದಿನಾಂಕ:04-11-2022, ಖಟಕಚಿಂಚೊಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-181/2022-23/1414 ದಿನಾಂಕ:04-11-2022, ಸಿಕಿಂದ್ರಾಬಾದವಾಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-319/2022-23/1472 ದಿನಾಂಕ:23-11-2022, ಚಳಕಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-322/2022-23/1473 ದಿನಾಂಕ:23-11-2022, ರಂಜೋಳಖೇಣಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-31/2021-22/1474 ದಿನಾಂಕ:23-11-2022
37 ಸಂಗೋಳಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-72/2022-23/1826 ದಿನಾಂಕ:30-12-2022, ನಿಡವಂಚಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-71/2022-23/1765 ದಿನಾಂಕ:27-12-2022, ತುಗಾಂವ(ಸಿ) ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-354/2019-20/1766 ದಿನಾಂಕ:27-12-2022 38 ಬೇಲೂರಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-590/2021-22/1960 ದಿನಾಂಕ:21-01-2023, ಬೊಂಬಳಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-60/2021-22/1961 ದಿನಾಂಕ:21-01-2023, ರೇಖುಳಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-20/2021-22/2031 ದಿನಾಂಕ:24-01-2023
39 ನಿಡವಂಚಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-39/2021-22/2338 ದಿನಾಂಕ:23-02-2023, 40 ರಂಜೋಳಖೇಣಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-95/2022-23/2413 ದಿನಾಂಕ:06-03-2023, ಮರಖಲ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-341/2022-23/2414 ದಿನಾಂಕ:06-03-2023, ಸಿಂದಬಂದಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-93/2022-23/2415 ದಿನಾಂಕ:06-03-2023
41 ಮನ್ನಾಏಖೇಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-353/2022-23/120 ದಿನಾಂಕ:28-04-2023, ಡಾಕುಳಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-97/2022-23/121 ದಿನಾಂಕ:28-04-2023, ನಿರಮನಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-460/2019-20/122 ದಿನಾಂಕ:28-04-2023, ರಂಜೋಳಖೇಣಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-443/2022-23/124 ದಿನಾಂಕ:28-04-2023, ಮುಚಳಂಬ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-25/2022-23/184 ದಿನಾಂಕ:02-05-2023, 42