ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ. ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 19(7) ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಮಿತಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಹೆಸರು ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಹೆಸರು
1 ಅಂಬರಖೇಡ, ಸದನಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-81/2017-18/837 ದಿನಾಂಕ:03-11-2018 2 ನಾರಹಳ್ಳಿ, ಬಿಳವಾರ, ಸದನಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-86/2017-18/838 ದಿನಾಂಕ:03-11-2018
3 ಶಿವಪೂರ, ಸದನಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-83/2017-18/204 ದಿನಾಂಕ:10-06-2019 4 ಅಂಬರಖೇಡ, ಮಲ್ಲಾಬಾದ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-23/2018-19/905 ದಿನಾಂಕ:16-10-2019
5 ಅಂಬರಖೇಡ, ಮಲ್ಲಾಬಾದ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-23/2018-19/629 ದಿನಾಂಕ:12-11-2020 6 ಸದನಾಪೂರ, ಬಿಳವಾರ, ಭದ್ರಬಾವಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-83/2020-21/796 ದಿನಾಂಕ:11-12-2020
7 ಬಳಬಟ್ಟಿ, ಏವೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-51/2017-18/1321 ದಿನಾಂಕ:15-03-2021 8 ಶಿವಪೂರ, ಬಿಳವಾರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-58/2017-18/87 ದಿನಾಂಕ:08-03-2021, ಸದನಾಪೂರ(ಡಿ), ನಾಗರಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಎಂ. ಬಿಳವಾರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-308/2020-21/90 ದಿನಾಂಕ:12-04-2021
9 ಸದನಾಪೂರ, ಬಿಳವಾರ, ಭದ್ರಭಾವಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-83/2020-21/318 ದಿನಾಂಕ:14-06-2021 10 ಬಳಬಟ್ಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-71/2020-21/927 ದಿನಾಂಕ:25-08-2021, ಬಳಬಟ್ಟಿ, ಏವೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-51/2017-18/928 ದಿನಾಂಕ:25-08-2021
11 ತುಮಕೂರ, ರೊಟ್ನಡಗಿ, ಇಟಗಾ(ಎಸ್), ಕದರಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-05/2018-19/54 ದಿನಾಂಕ:27-05-2019 12 ರಾಜಾಪೂರ ಕೆ, ಹೋತಪೇಟ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್84/2017-18 ದಿನಾಂಕ:02-06-2018
13 ಶಾರದಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-02/2018-19/210 ದಿನಾಂಕ:21-06-2019 14 ಶಿವನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-150/2019-20/903 ದಿನಾಂಕ:16-10-2019
15 ರೋಟನಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-148/2019-20/904 ದಿನಾಂಕ:16-10-2019 16 ಬೆಂಡೆಂಬಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-149/2019-20/906 ದಿನಾಂಕ:16-10-2019
17 ತುಮಕೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-153/2019-20/908 ದಿನಾಂಕ:16-10-2019 18 ವಡಗೇರಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-151/2019-20/909 ದಿನಾಂಕ:16-10-2019
19 ಕದರಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-152/2019-20/910 ದಿನಾಂಕ:16-10-2019 20 ಅರಣಗೇರಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-35/2020-21/793 ದಿನಾಂಕ:11-12-2020
21 ತುಮಕೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-83/2019-20/85 ದಿನಾಂಕ:12-04-2021 22 ಕದರಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-82/2019-20/314 ದಿನಾಂಕ:14-06-2021, ಆರಣಗೇರಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-85/2020-21/320 ದಿನಾಂಕ:11-06-2021
23 ಗುಂಡಾಪೂರ, ನಗನೂರ, ಖಾನಾಪೂರ(ಎಸ್.ಕೆ) ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-66/2020-21/644 ದಿನಾಂಕ:20-07-2021 24 ಆರಣಗೇರಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-35/2020-21/929 ದಿನಾಂಕ:25-08-2021
25 ಅಚೋಲಾ, ತಳಕ, ತರಕಸಪೇಠ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-0/2017-18/211 ದಿನಾಂಕ:21-06-2019 26 ವಡ್ನಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-75/2016-17/4276 ದಿನಾಂಕ: 24-02-2018
27 ಅಚೋಲಾ, ಬನ್ನಟ್ಟಿ (ಯಾದಗಿರಿ/ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕ) ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-85/2017-18/827 ದಿನಾಂಕ: 11-10-2019 28 ಚಿನ್ನಾಕರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-16/2018-19/911 ದಿನಾಂಕ: 16-10-2019
29 ನಾಗನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ವಡ್ನಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-17/2018-19/1240 ದಿನಾಂಕ:05-12-2019 30 ಅಲ್ಲಿಪೂರ, ಕೆಂಚಗಾರಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-573/2018-19/1241 ದಿನಾಂಕ:05-12-2019
31 ಹೆಡಗಿಮುದ್ರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-18/2018-19/1242 ದಿನಾಂಕ:05-12-2019 32 ಅರಕೇರಾ(ಬಿ), ಹೆಡಗಿಸಮುದ್ರ, ಬೊಮ್ಮಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-5/2020-21/635 ದಿನಾಂಕ:09-10-2020, ಸಿದ್ದಾರ್ಥನಗರ, ಅಚೋಲಾ, ತಳಕ, ತರಕಸಪೇಟ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-7/2018-19/636 ದಿನಾಂಕ:09-10-2020
33 ತುಮಕೂರ, ಯಾದಗಿರಿ ಬಿ. ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-37/2019-20/606 ದಿನಾಂಕ:05-11-2020 34 ಚಾಮನಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-172/2020-21/627 ದಿನಾಂಕ:12-11-2020
35 ಅರಕೇರಾ ಬಿ. ಹೆಡಗಿಮುದ್ರ, ಖಾನಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-09/2020-21/1163 ದಿನಾಂಕ:20-02-2021 36 ಅರಕೇರಾ ಬಿ. ದರಂಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-64/2020-21/1320 ದಿನಾಂಕ:15-03-2021
37 ಯಾದಗಿರಿ(ಬಿ), ಬಸವಂತಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-23/2020-21/243 ದಿನಾಂಕ:26-05-2021 38 ವಡ್ನಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-323/2020-21/315 ದಿನಾಂಕ:14-06-2021, ಯದಲಾಪೂರ, ಮಿನಾಸಪೂರ, ನಾಗಲಾಪೂರ, ಲಿಂಗೇರಿ, ರಾಮಸಮುದ್ರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-452/2020-21/316 ದಿನಾಂಕ:14-06-2021, ನಂದೆಪಲ್ಲಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-73/2020-21/317 ದಿನಾಂಕ:14-06-2021, ಚಾಮನಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-172/2020-21/319 ದಿನಾಂಕ:14-06-2021
39 ಎಮ್.ಹೊಸಳ್ಳಿ, ಯಾದಗಿರಿ(ಕೆ) & ಶೆಟ್ಟಿಕೇರಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-70/2020-21/1390 ದಿನಾಂಕ:15-03-2021 40 ಹೊರುಂಚಾ, ಚಾಮನಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-55/2020-21/643 ದಿನಾಂಕ:20-07-2021, ಹೊರುಂಚಾ, ಚಾಮನಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-67/2020-21/646 ದಿನಾಂಕ:20-07-2021
41 ಬಳಬಟ್ಟಿ, ವಡಗೇರಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-104/2020-21/628 ದಿನಾಂಕ:12-11-2020 42 ಬಿಳವಾರ, ಕೊಣ್ಣೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-36/2020-21/794 ದಿನಾಂಕ:11-12-2020
43 ಸುಂಬಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-285/2020-21/1164 ದಿನಾಂಕ:19-02-2021 44 ಬಳಬಟ್ಟಿ, ವಡಗೇರಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-104/2020-21/645 ದಿನಾಂಕ:20-07-2021
45 ಇಜೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-287/2020-21/998 ದಿನಾಂಕ:04-09-2021 46 ಬಿಳವಾರ, ಕೊಣ್ಣೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-30/2020-21/1069 ದಿನಾಂಕ:20-09-2021
47 ಮದಲಿಂಗನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(ಎ)/ಸಿಆರ್-14/2018-19/78 ದಿನಾಂಕ:01-06-2019 48 ಹಗರಟಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(ಎ)/ಸಿಆರ್-12/2018-19/101 ದಿನಾಂಕ:07-06-2019
49 ಬಪ್ಪರಗಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(ಎ)/ಸಿಆರ್-13/2018-19/102 ದಿನಾಂಕ:07-06-2019 50 ಎಣ್ಣೆ ವಡಗೇರಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-11/2018-19/557 ದಿನಾಂಕ:27-06-2019
51 ಕಮಲಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-10/2018-19/588 ದಿನಾಂಕ:11-07-2019 52 ರಾಜನಕೋಳ್ಳೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-48/2019-20/607 ದಿನಾಂಕ:05-11-2020, ರಾಜನಕೋಳ್ಳೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-49/2019-20/608 ದಿನಾಂಕ:05-11-2020
53 ರಾಜನಕೋಳ್ಳೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-49/2019-20/926 ದಿನಾಂಕ:25-08-2021 54 ಇಟಕಾಲ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-451/2020-21/72 ದಿನಾಂಕ:12-04-2021, ನರೆಡ್ಲಪಾಡ, ಶೇಕಲಾತಪಲ್ಲಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-459/2020-21/73 ದಿನಾಂಕ:12-04-2021
55 ಗುರುಮಿಠಕಲ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-65/2020-21/1391 ದಿನಾಂಕ:15-03-2021, ಕೊಂಕಲ್ & ಕಮಲನಗರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-366/2020-21/1393 ದಿನಾಂಕ:15-03-2021 56 ಕದರಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-82/2019-20/1397 ದಿನಾಂಕ:28-10-2021
57 ಎಂ.ಹೊಸಳ್ಳಿ, ಯಾದಗಿರ(ಕೆ), ಶೆಟ್ಟಿಕೇರಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-70/2020-21/1550 ದಿನಾಂಕ:20-11-2021, ಅರಕೇರಾ(ಕೆ), ದರಂಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-64/2020-21/1551 ದಿನಾಂಕ:20-11-2021, ಕೊಂಕಲ, ಕಮಲನಗರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-29/2021-22/1556 ದಿನಾಂಕ:20-11-2021 58 ಹೊರುಂಚಾ, ಚಾಮನಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-67/2020-21/1667 ದಿನಾಂಕ:27-12-2021, ಇಟಕಾಲ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-13/2021-22/1771 ದಿನಾಂಕ:27-12-2021, ನರೆಡ್ಲಪಾಡ, ಶೇಕಲಾತಪಲ್ಲಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-14/2021-22/1775 ದಿನಾಂಕ:27-12-2021
59 ದಂಡಸೋಲಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-514/2021-22/1908 ದಿನಾಂಕ:06-01-2022 60 ಅರಣಗೇರಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-35/2020-21/2283 ದಿನಾಂಕ:19-02-2022
61 ರಾಮಸಮುದ್ರ, ಯದಲಾಪೂರ, ಲಿಂಗೇರಿ, ಮಿನಾಸಪೂರ, ನಾಗಲಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-452/2020-21/2448 ದಿನಾಂಕ:21-03-2022, ಖಾನಾಪೂರ ಎಸ್.ಕೆ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-619/2021-22/2449 ದಿನಾಂಕ:19-03-2022, ಚಾಮನಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-172/2020-21/2450 ದಿನಾಂಕ:21-03-2022 62 ರಾಜನಕೊಳ್ಳೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-49/2019-20/124 ದಿನಾಂಕ:16-04-2022
63 ಕುಮ್ಮನಶಿರಸಬಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-288/2020-21/286 ದಿನಾಂಕ:24-05-2022, ಸುಂಬಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-285/2020-21/287 ದಿನಾಂಕ:24-05-2022, ನಗನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-26/2021-22/288 ದಿನಾಂಕ:24-05-2022 64 ಗುರುಮಿಠಕಲ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-65/2020-21/395 ದಿನಾಂಕ:16-06-2022, ಸದನಾಪೂರ(ಡಿ), ನಾಗರಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಎಂ., ಬಿಳವಾರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-27/2021-22/396 ದಿನಾಂಕ:16-06-2022, ಅಂದೋಲಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-66/2022-23/397 ದಿನಾಂಕ:16-06-2022, ಇಜೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-68/2022-23/398 ದಿನಾಂಕ:16-06-2022, ಇಜೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-287/2020-21/399 ದಿನಾಂಕ:16-06-2022, ರಾಜನಕೊಳ್ಳೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-49/2019-20/400 ದಿನಾಂಕ:16-06-2022
65 ದಂಡಸೋಲ್ಲಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-59/2021-22/580 ದಿನಾಂಕ:13-07-2022, ಚಿಂತನಪಲ್ಲಿ, ಕಂದಕೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-38/2021-22/581 ದಿನಾಂಕ:13-07-2022 66 ಸುಂಬಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-285/2020-21/690 ದಿನಾಂಕ:27-07-2022, ಬುರಗಪಲ್ಲಿ, ಚಂಡರಕಿ/ಮಡೆಪಲ್ಲಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-71/2022-23/927 ದಿನಾಂಕ:01-09-2022, ಎಂ.ಹೊಸಳ್ಳಿ, ಅಶೋಕನಗರ, ಮುಂಡರಗಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-33/2021-22/750 ದಿನಾಂಕ:23-08-2022, ನಾಯ್ಕಲ್, ಕುರಕುಂದಿ, ತಡಿಬಿಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-179/2022-23/751 ದಿನಾಂಕ:23-08-2022, ಉಕ್ಕಿನಾಳ, ದರ್ಶನಾಪೂರ, ರಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-46/2021-22/752 ದಿನಾಂಕ:23-08-2022, ಧರಂಪೂರ, ಚಿನ್ನಾಕಾರ, ಚಿನ್ನಾಕಾರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-36/2021-22/754 ದಿನಾಂಕ:23-08-2022, ತರಕಸಪೇಠ, ರಾಂಪೂರಹಳ್ಳಿ, ಕೊಲ್ಲೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-32/2021-22/755 ದಿನಾಂಕ:23-08-2022