ಮುಚ್ಚಿ

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ನಂ:1, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ. ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 19(7) ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಮಿತಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

 

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಇಂಗಳಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/131 ದಿನಾಂಕ:11-06-2019 2 ಬೋಡನಾಯಕದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/142 ದಿನಾಂಕ:11-06-2019
3 ಮುಗಳೊಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/587 ದಿನಾಂಕ:11-06-2019 4 ಬೋಡನಾಯಕದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/695 ದಿನಾಂಕ:29-09-2018
5 ನಾಯನೇಗಲಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/726 ದಿನಾಂಕ:01-08-2019 6 ಬೇವೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/728 ದಿನಾಂಕ: 01-08-2019
7 ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/968 ದಿನಾಂಕ:19-10-2019 8 ಚೌಡಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/78 ದಿನಾಂಕ:24-07-2020 & ಡೋಮನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/79 ದಿನಾಂಕ:24-07-2020
9 ಇಂಗಳಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/624 ದಿನಾಂಕ:11-11-2020, ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/626 ದಿನಾಂಕ:12-11-2020 10 ಬೇವೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/701 ದಿನಾಂಕ:27-11-2020
11 ಬಿಲ್ ಕೆರೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/816 ದಿನಾಂಕ:14-12-2020 12 ಬಿಲ್ ಕೆರೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/1063 ದಿನಾಂಕ:20-01-2021
13 ಬಿಲ್ ಕೆರೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/59 ದಿನಾಂಕ:12-03-2021, ಬೇವೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/1363 ದಿನಾಂಕ:22-03-2021 14 ಬೇವೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/262 ದಿನಾಂಕ:26-05-2021
15 ಬೇವೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20 ದಿನಾಂಕ:15-06-2021 16 ಬೇವೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/655 ದಿನಾಂಕ:20-07-2021, ಚೌಡಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/657 ದಿನಾಂಕ:20-07-2021
17 ಚೌಡಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/828 ದಿನಾಂಕ:06-08-2021 18 ಕಡಪಟ್ಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/910 ದಿನಾಂಕ:22-11-2018
19 ಲಕ್ಕಸಕೊಪ್ಪ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/922 ದಿನಾಂಕ:22-11-2018 20 ಸಾಗನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/929 ದಿನಾಂಕ:22-11-2018
21 ನೀರಬೂದಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19 ದಿನಾಂಕ:02-11-2018 22 ನರೇನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/3245 ದಿನಾಂಕ:10-12-2018
23 ಜಮ್ಮನಕಟ್ಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/1013 ದಿನಾಂಕ:19-10-2019 24 ಲಕ್ಕಸಕೊಪ್ಪ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/1018 ದಿನಾಂಕ:19-10-2019
25 ಹೂಲಗೇರಿ, ಯರಗೊಪ್ಪ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/2023 ದಿನಾಂಕ: -02-2020 & ಬಂದಕೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/2024 ದಿನಾಂಕ:20-02-2020 26 ಕೇಸರಬಾವಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/16/ ದಿನಾಂಕ:12-12-2016
27 ಗಂಗೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/68 ದಿನಾಂಕ:29-05-2019 28 ಅಮರಾವತಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/69 ದಿನಾಂಕ:29-05-2019
29 ಹೇಮವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/70 ದಿನಾಂಕ:29-05-2019 30 ಗಂಜಜೀಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/140 ದಿನಾಂಕ:11-06-2019
31 ಬೂದಿಹಾಳ ಇನಾಂ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/141 ದಿನಾಂಕ: 11-06-2019 32 ಬಿಸನಾಳಕೊಪ್ಪ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/663 ದಿನಾಂಕ:29-09-2018
33 ಗಂಗೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/669 ದಿನಾಂಕ:29-09-2018 34 ಬೂದಿಹಾಳ ಇನಾಂ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/671 ದಿನಾಂಕ:29-09-2018
35 ಹಿರೇಮಾಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/697 ದಿನಾಂಕ:29-09-2018 36 ರಾಮವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/725 ದಿನಾಂಕ:01-08-2019
37 ಚಿಂತಕಮಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/727 ದಿನಾಂಕ: 01-08-2019 38 ಕರಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/729 ದಿನಾಂಕ:01-08-2019
39 ಜಾಲಕಮಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-265/2017-18/1001 ದಿನಾಂಕ:17-02-2018 40 ಬಸರಕಟ್ಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2017-18 ದಿನಾಂಕ:13-12-2018
41 ಹಾವರಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/973 ದಿನಾಂಕ:19-10-2019 42 ಕರಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/974 ದಿನಾಂಕ:19-10-2019
43 ಖೈರವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/1275 ದಿನಾಂಕ:12-12-2019 44 ಬಿಸನಾಳಕೊಪ್ಪ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/1343 ದಿನಾಂಕ:24-12-2019
45 ಕಮಲದಿನ್ನಿ, ಜಾಲಕಮಲದಿನ್ನಿ, ಹಾವರಗಿ, ಕಮಲದಿನ್ನಿ ಮತ್ತು ರಾಮವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/1344 ದಿನಾಂಕ:20-12-2019</td 46 ಅನಪಕಟ್ಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-25/2017-18/1987 ದಿನಾಂಕ:20-02-2020, ವರಗೋಡದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/1983 ದಿನಾಂಕ:20-02-2020, ಬೇವೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/3205 ದಿನಾಂಕ:15-05-2020 & ಕೊಣ್ಣೂರ, ಬೇಕಮಲದಿನ್ನಿ, ಕರಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/3332 ದಿನಾಂಕ:30-05-2020
47 ಬೇಕಮಲದಿನ್ನಿ & ತುರಮುರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/82 ದಿನಾಂಕ:24-07-2020, ಹಡಗಲಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/80 ದಿನಾಂಕ:24-07-2020, ಲೋಳಸರ, ಜಾಲಕಮಲದಿನ್ನಿ, ಅನುಪಕಟ್ಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/77 ದಿನಾಂಕ:24-07-2020 48 ಇನಾಂ ಬೂದಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-12/2020-21/188 ದಿನಾಂಕ:28-08-2020, ವರಗೋಡದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/190 ದಿನಾಂಕ:28-08-2020
49 ಕೆಂಗಲಕಡಪಟ್ಟಿ, ಹೂವನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/812 ದಿನಾಂಕ:27-11-2020 50 ಬಿಸನಾಳಕೊಪ್ಪ ಭಾಗ-1 ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/1062 ದಿನಾಂಕ:20-01-2021
51 ಬೇಕಮಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/54 ದಿನಾಂಕ:12-04-2021, ಹೇಮವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/55 ದಿನಾಂಕ:12-04-2021, ಮಲಗಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/56 ದಿನಾಂಕ:12-04-2021, ಕಡಿವಾಲ ಇನಾಂ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/57 ದಿನಾಂಕ:12-04-2021, ಚಿತ್ತವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/58 ದಿನಾಂಕ:12-04-2021, ಮರೋಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/217 ದಿನಾಂಕ:26-04-2021 52 ಸುರಳಿಕಲ್ಲ, ಯರನಾಯಕನಾಳ, ಕಡಿವಾಲ ಕಲ್ಲಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/247 ದಿನಾಂಕ:26-05-2021, ಕಡಿವಾಲ ಕಲ್ಲಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/260 ದಿನಾಂಕ:27-05-2021, ಘಟಿಗನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/261 ದಿನಾಂಕ:26-05-2021
53 ಬಿಸನಾಳಕೊಪ್ಪ, ಬೆಳಗಲ್ಲ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/294 ದಿನಾಂಕ:28-05-2021, ರಾಮವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/378 ದಿನಾಂಕ:15-06-2021 54 ಕಡಿವಾಲ ಕಲ್ಲಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-64/2020-21/649 ದಿನಾಂಕ:20-07-2021, ಚಿಕ್ಕಬಾದವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-96/2020-21/650 ದಿನಾಂಕ:20-07-2021, ಬೆನಕನಡೋಣಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-82/2020-21/652 ದಿನಾಂಕ:20-07-2021, ಸಂಗಮ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-112/2020-21/653 ದಿನಾಂಕ:20-07-2021, ಬಿಂಜವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/654 ದಿನಾಂಕ:20-07-2021, ಅಮರಾವತಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/658 ದಿನಾಂಕ:20-07-2021, ಹೂವನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/660 ದಿನಾಂಕ:20-07-2021
55 ಬೇಕಮಲದಿನ್ನಿ & ತೂರಮುರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/830 ದಿನಾಂಕ:06-08-2021, ಬೆಳಗಲ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/831 ದಿನಾಂಕ:06-08-2021 56 ವೀರಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/914 ದಿನಾಂಕ:21-08-2021, ಕಮದತ್ತ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/916 ದಿನಾಂಕ:27-08-2021, ಕಡಿವಾಲ ಇನಾಂ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/918 ದಿನಾಂಕ:27-08-2021, ಧನ್ನೂರ & ದಾಸಬಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/920 ದಿನಾಂಕ:27-08-2021, ಚಿತ್ತವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/921 ದಿನಾಂಕ:27-08-2021
57 ಹೇಮವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-131/2020-21/1254 ದಿನಾಂಕ:01-10-2021 58 ಹೇಮವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-131/2020-21/1254 ದಿನಾಂಕ:01-10-2021
59 ಕೋಡಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/3177 ದಿನಾಂಕ:08-05-2020 60 ಇಂಗಳಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/216 ದಿನಾಂಕ:18-03-2021
61 ಕೋಡಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/268 ದಿನಾಂಕ:26-05-2021 62 ತುಂಬ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/376 ದಿನಾಂಕ:15-06-2021, ಹಿರೇಹುನಕುಂಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/377 ದಿನಾಂಕ:15-06-2021
63 ಕೇಸರಭಾವಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/656 ದಿನಾಂಕ:20-07-2021 64 ಜುಂಜುಲಕೊಪ್ಪ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/139 ದಿನಾಂಕ:11-06-2019  
65 ಬೇಕಮಲದಿನ್ನಿ, ತೂರಮುರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-/2020-21/1401 ದಿನಾಂಕ:04-11-2021, ಮಾಳಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-265/2021-22/1351 ದಿನಾಂಕ:28-10-2021, ಹಿರೇಮಳಗಾಂವಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-294/2020-21/1352 ದಿನಾಂಕ:28-10-2021, ಹಿರೇಮಳಗಾಂವಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-265/2021-22/1353 ದಿನಾಂಕ:28-10-2021, ಬಿಲ್ ಕೆರೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-/2020-21/1386 ದಿನಾಂಕ:28-10-2021, ನಂದವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-281/2020-21/1387 ದಿನಾಂಕ:28-10-2021, ಚಿಕ್ಕಶೆಲ್ಲಿಕೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-266/2020-21/1388 ದಿನಾಂಕ:26-10-2021 66 ಉಚ್ಚಲಕುಂಟಾ, ಕುರುಬನಾಳ, ಹುಣಶ್ಯಾಳ, ಬೀರಲದಿನ್ನಿ, ಹಿರೇವಂಲಕುಂಟಾ, ಯಾಪಲದಿನ್ನಿ, ಉಪ್ಪಲದಿನ್ನಿ, ನಿಲೋಗಲ್, ಯಲಬುರ್ತಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-/2020-21/1572 ದಿನಾಂಕ:12-11-2021, ಬಂದಕೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-/2020-21/1573 ದಿನಾಂಕ:15-11-2021, ರಾಮವಾಡಗಿ, ಹುನಕುಂಟಿ, ಹಗೇದಾಳ, ಹಿರೇಮಳಗಾವಿ, ಹಿರೇಮಳಗಾವಿ, ರಾಮವಾಡಗಿ, ಬೇವೂರ, ಕೇಸರಭಾವಿ, ಸುರಳಿಕಲ್ಲ ಯರನಾಯಕನಾಳ ಕಡಿವಾಲಕಲ್ಲಾಪೂರ, ಗಮಗೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-/2020-21/1574 ದಿನಾಂಕ:15-11-2021, ಮನ್ನೇರಾಳ, ಕೃಷ್ಣಾಪೂರ, ತಿಪ್ಪನಾಳ, ಝೂಲಕಟ್ಟಿ, ಶಾಖಾಪೂರ, ಹಿರೇಬೊಮ್ಮನಾಳ ಕೊರಡಕೇರಿ, ಕಬ್ಬರಗಿ, ಬೀಳಗಿ, ಮುಧೋಟಗಿ, ಸೇಬಿನಕಟ್ಟಿ, ಮುಧೋಟಗಿ, ಚಿಕ್ಕಬೊಮ್ಮನಾಳ, ಕಲ್ಲಭಾವಿ, ತಾಳಕೇರಿ, ಪರಸಾಪೂರ, ಬ್ಯಾಲಿಹಾಳ, ಕಲಾಲಬಂಡೆ, ಎಸ್.ಜರಕುಂಟಾ, ಚಿಕ್ಕನಂದಿಹಾಳ, ಕಲ್ಲಿಗನೂರು ಹಿರೇನಂದಿಹಾಳ, ಹರಿಣಾಪೂರ, ಚಾಮಲಾಪೂರ, ನಂದವಾಡಗಿ, ನಂದವಾಡಗಿ, ದಮ್ಮೂರು, ಗಂಗೂರ, ಹವಳಕೋಡ, ಅನವಾಲ, ಕೈನಕಟ್ಟಿ, ಕಾಡರಕೊಪ್ಪ, ಜಂಗವಾಡ, ಯಂಡಿಗೇರಿ, ಶೀಪರಮಟ್ಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-/2020-21/1575 ದಿನಾಂಕ:16-11-2021
67 ಚಿಕನಾಳ, ಶ್ಯಾಡಲಗೇರಿ, ಮುಸಬಿನಕುರುಬನಾಳ, ಗೂಡೂರ ಎಸ್.ಸಿ, ತುಗ್ಗಲದೋಣಿ, ಮೀಟ್ಟಲಕೋಡ, ವಡಗೇರಿ, ಕಡಿವಾಲಕಲ್ಲಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-/2020-21/1818 ದಿನಾಂಕ:24-12-2021, ಕಂದಕೂರ, ರುದ್ರಾಪೂರ, ಹನಮನಾಳ, ಅಮರಗಟ್ಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-/2020-21/1819 ದಿನಾಂಕ:12-12-2021, ಕಡಿವಾಲಕಲ್ಲಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-/2020-21/1925 ದಿನಾಂಕ:06-01-2022, ಬೇವೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-/2020-21/1926 ದಿನಾಂಕ:06-01-2022, ಬೆನಕನಡೋಣಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-/2020-21/1927 ದಿನಾಂಕ:06-01-2022, ರಂಗಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-589/2021-22/1928 ದಿನಾಂಕ:06-01-2022, ಗಂಗೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-589/2021-22/1929 ದಿನಾಂಕ:06-01-2022, ಧನ್ನೂರ & ದಾಸಬಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-589/2019-20/1930 ದಿನಾಂಕ:06-01-2022 68 ಮಾದಾಪೂರ_ಬಿಲ್ ಕೆರೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-806ಅ & 806ಬ/2021-22/2337 ದಿನಾಂಕ:14-02-2022, ಜಮ್ಮನಕಟ್ಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/2379 ದಿನಾಂಕ:03-03-2022
69 ಮ್ಯಾದನೇರಿ, ಇರಕಲ್ಲಗಡ, ಸಂಗನಾಳ, ಬಂಡಿ, ಝಲಕಟ್ಟಿ, ಯಲಂಗೇರಾ, ನಂದನೂರ, ಹಿರೇಶೆಲ್ಲಿಕೇರಿ, ಯರಗೊಪ್ಪ (ಇ), ಯರಗೊಪ್ಪ (ಇ), ಗಂಜಿಹಾಳ, ಕಡಬಲಕಟ್ಟಿ, ಬೇವೂರ, ಶಿಡಗನಹಳ್ಳಿ, ಸಾಲಭಾವಿ, ಗುನ್ನಾಳ, ಕುದರಮೋತಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/2437 ದಿನಾಂಕ:19-03-2022 70 ಕಡಪಟ್ಟಿ, ಹಿರೇಮಳಗಾಂವಿ, ಕೋಳಿಹಾಳ, ಬೂನಕೊಪ್ಪ, ವಜ್ರಬಂಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2021-22/53 ದಿನಾಂಕ:11-04-2022
71 ಚಿಕ್ಕನಂದಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-67 /2022-23/370 ದಿನಾಂಕ:30-05-2022 72 ತೊಂಡಿಹಾಳ, ಹಿರೇಶಿಂಗನಗುತ್ತಿ, ಚಿಕನಾಳ, ತುಗ್ಗಲಡೋಣಿ, ಗುಡೂರು ಎಸ್.ಸಿ., ವಡಗೇರಿ, ಶ್ಯಾಡಲಗೇರಿ, ಮುಸಬಿನ_ಕರುಬನಾಳ, ಚಿಕ್ಕಶಿಂಗನಗುತ್ತಿ, ಇಂಗಳಗಿ, ಕಲ್ಲಬಾವಿ, ವಜ್ಜಲ, ಮಿಟ್ಟಲಕೋಡ, ಹೆರೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2022-23/502 ದಿನಾಂಕ06-07-2022
73 ತಿಪ್ಪನಾಳ, ಚಿಕ್ಕಬೊಮ್ಮನಾಳ, ಅನವಾಲ, ಹಿರೇಬೊಮ್ಮನಾಳ, ಶೀಪರಮಟ್ಟಿ, ಯಂಡಿಗೇರಿ, ಹವಳಕೋಡ, ತಾಳಕೇರಿ, ಹಿರೇವಂಕಲಕುಂಟಾ, ಕುರುಬನಾಳ ಕಾಡರಕೊಪ್ಪ, ಶಾಖಾಪೂರ, ಕೈನಕಟ್ಟಿ, ಜಂಗವಾಡ, ಹಿರೇಮಳಗಾಂವಿ, ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-/2022-23/587 ದಿನಾಂಕ:13-07-2022, ಕಲಾದಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-154/2022-23/590 ದಿನಾಂಕ:13-07-2022, ಲಕ್ಕಸಕೊಪ್ಪ, ಮಾಳಗಿ ಬೇವೂರ, ಗಮಗೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-/2022-23/592 ದಿನಾಂಕ:13-07-2022, 74 ಹಿರೇಮಳಗಾವಿ, ಮುದೋಟಗಿ, ಮನ್ನೇರಾಳ, ಬೀಳಗಿ, ಸೇಬಿನಕಟ್ಟಿ, ಕಬ್ಬರಗಿ, ಕಲಾಲಬಂಡಿ, ಚಿಕ್ಕನಂದಿಹಾಳ, ಹಿರೇನಂದಿಹಾಳ, ದೇವಲಾಪೂರ, ಕರಡಿ, ಬೆನಕನಾಳ, ಹನಮಸಾಗರ, ಝೂಲಕಟ್ಟಿ, ಮದ್ನಾಳ, ಕಲ್ಲಿಗನೂರ, ಮುದೋಟಗಿ, ರುದ್ರಾಪೂರ, ಮಾವಿನಇಟಗಿ, ಕುಂಬಳಾವತಿ, ಅಮರಗಟ್ಟಿ, ಯರಗೇರಾ, ಪರಸಾಪೂರ, ನೆರಬೆಂದಿ ತರಲಕಟ್ಟಿ ಹನಮನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-/2022-23/691 ದಿನಾಂಕ:30-07-2022, ರಂಗಾಪೂರ, ಕಂದಕೂರ, ಬೊಮ್ಮಣಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-/2022-23/915 ದಿನಾಂಕ:29-08-2022, ವಜ್ರಬಂಡಿ, ಬೂನಕೊಪ್ಪ, ಕೋಳಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-/2022-23/916 ದಿನಾಂಕ:29-08-2022
75 ಕರಡಿ, ನಾಯನೇಗಲಿ, ಗಂಗೂರ, ಹಳ್ಳೂರ, ಬೊಮ್ಮಣಗಿ, ಧಮ್ಮೂರ, ಬೇವೂರ, ಬೇವೂರ, ಬ್ಯಾಲಿಹಾಳ, ಎನ್.ಜರಕುಂಟೆ, ಗಂಗೂರ, ಗಂಜಿಹಾಳ, ಬುಡಕುಂಟೆ, ಹಿರೇಮಾಗಿ, ಬೂದಿಹಾಳ ಇನಾಂ, ಕಿರಸೂರ, ಬಿಸನಾಳಕೊಪ್ಪ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-/2022-23/1347 ದಿನಾಂಕ:31-10-2022 76