ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಮಲಪ್ರಭಾ ಯೋಜನೆ-3, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 18ರಡಿ ಅನುಮೋದನೆ.

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಕಲಾದಗಿ ಸಂ:ಆಯುಕ್ತರು/ಭೂಸ್ವಾ-/ಸಿಆರ್- /2016-17/198 ದಿನಾಂಕ:07-07-2017 2 ಕಸಬಾಜಂಬಗಿ ಸಂ:ಆಯುಕ್ತರು/ಭೂಸ್ವಾ/ಸಿಆರ್- /2016-17/2016 ದಿನಾಂಕ:19-7-2017
3 ಕೊಟೆಕಲ್ LAQ/SR_350/2015_16 Dt:30/11/2015 4 ಕೊಟೆಕಲ್ LAQ/SR_357/2015_16 Dt:30/11/2015
5 ರಂಜಣಗಿ LAQ/SR_368/2015_16 Dt:07/12/2015 6 ಉಡಿಗೇರಿ
7 ಹೂಲಿ 8 ಆಸುಂಡಿ33