ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ. ಇಂಡಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 18ರಡಿ ಅನುಮೋದನೆ.

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಬ್ಯಾಲಿಹಾಳ ಸಂ:ಆಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ&ಪುಪು/ಸಿಆರ್-08/2018-19/848 ದಿನಾಂಕ:05-11-2018 2 ಸಾತಲಗಾಂವ ಪಿ.ಬಿ ಸಂ:ಆಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ&ಪುಪು/ಸಿಆರ್-14/2018-19/1144 ದಿನಾಂಕ:11-02-2019
3 ದೇವರನಿಂಬರಗಿ ಸಂ:ಆಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ&ಪುಪು/ಸಿಆರ್-17/2018-19/1146 ದಿನಾಂಕ:06-02-2019 4 ಸೋನಕನಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ&ಪುಪು/ಸಿಆರ್-24/2018-19/1021 ದಿನಾಂಕ:28-12-2018
5 ಸಂಖ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ&ಪುಪು/ಸಿಆರ್-18/2018-19/1022 ದಿನಾಂಕ:28-12-2018 6 ಮರಗೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ&ಪುಪು/ಸಿಆರ್-02/2018-19/ ದಿನಾಂಕ:12-12-2018
7 ಕೊಳೂರಗಿ ಸಂ:ಆಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ&ಪುಪು/ಸಿಆರ್-26/2018-19/1023 ದಿನಾಂಕ:28-12-2018 8 ತಡವಲಗಾ ಸಂ:ಆಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ&ಪುಪು/ಸಿಆರ್-26/2018-19/1024 ದಿನಾಂಕ:28-12-2018
9 ರೂಗಿ ಸಂ:ಆಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ&ಪುಪು/ಸಿಆರ್-34/2017-18/1025 ದಿನಾಂಕ:27-12-2018 10 ಜೀರಅಂಕಲಗಿ ಸಂ:ಆಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ&ಪುಪು/ಸಿಆರ್-23/2018-19/1026 ದಿನಾಂಕ:28-12-2018
11 ಕೊಳೂರಗಿ ಸಂ:ಆಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ&ಪುಪು/ಸಿಆರ್-25/2018-19/1027 ದಿನಾಂಕ:28-12-2018 12 ಹೊರ್ತಿ ಸಂ:ಮವ್ಯ/ಪುಪು/ಸಿಆರ್-65/2017-18/222 ದಿನಾಂಕ:19-07-2017
13 ಸೋನಕನಳ್ಳಿ ಸಂ:ಮವ್ಯ/ಪುಪು/ಸಿಆರ್-67/2017-18/224 ದಿನಾಂಕ:19-07-2017 14 ಸಾವಳಸಂಗ ಸಂ:ಮವ್ಯ/ಪುಪು/ಸಿಆರ್-68/2017-18/225 ದಿನಾಂಕ:19-07-2017
15 ವಸಂತನಗರ (ಇಂಡಿ) ಸಂ:ಕಂಇ/ಪುಪು/ಭೂಸ್ವಾ-IV/ಸಿಆರ್-36/2018-19 ದಿನಾಂಕ:10-10-2019 16 ಗೋರನಾಳ ಸಂ:ಆಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-ಪುಪು/ಸಿಆರ್-68/2019-20/786 ದಿನಾಂಕ:09-09-2019
17 ರೂಗಿ ಸಂ:ಆಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-ಪುಪು/ಸಿಆರ್-90/2018-19/823 ದಿನಾಂಕ:18-08-2019 18 ನಂದರಗಿ ಸಂ:ಆಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-ಪುಪು/ಸಿಆರ್-77/2018-19/956 ದಿನಾಂಕ:11-10-2019
19 ಹತ್ತಳ್ಳಿ ಸಂ:ಆಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-ಪುಪು/ಸಿಆರ್-21/2018-19/959 ದಿನಾಂಕ:11-10-2019 20 ಸಂಖ ಸಂ:ಆಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-ಪುಪು/ಸಿಆರ್-48/2018-19/960 ದಿನಾಂಕ:11-10-2019
21 ಹತ್ತಳ್ಳಿ ಸಂ:ಆಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-ಪುಪು/ಸಿಆರ್-49/2018-19/961 ದಿನಾಂಕ:11-10-2019 22 ಹಾವಿನಾಳ ಸಂ:ಆಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-ಪುಪು/ಸಿಆರ್-47/2018-19/962 ದಿನಾಂಕ:11-10-2019
23 ಜಿಗಜಿವಣಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-15/2018-19/1307 ದಿನಾಂಕ:18-12-2019 24 ಜಿಗಜಿವಣಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-13/2018-19/1308 ದಿನಾಂಕ:18-12-2019
25 ಜಿಗಜಿವಣಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-20/2018-19/1309 ದಿನಾಂಕ:18-12-2019 26 ನಂದರಗಿ, ಗುಂದವಾನ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-60/2018-19/1310 ದಿನಾಂಕ:17-12-2019
27 ಅಂಜುಟಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-67/2018-19/1436 ದಿನಾಂಕ:31-12-2019 28 ಅಂಜುಟಗಿ, ಅಹಿರಸಂಗ, ಚಡಚಣ, ಹಾವಿನಾಳ & ತಡವಲಗಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-68,46,16,22 &70/2019-20 ದಿನಾಂಕ:10-02-2020
29 ಝಳಕಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಪುಪು/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-66/2018-19/3340 ದಿನಾಂಕ:09-03-2020 30 ಮಸಳಿ ಕೆ.ಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-100/2019-20/264 ದಿನಾಂಕ:10-07-2020
31 ನಿಂಬಾಳ ಬಿ.ಕೆ ಸಂ:ಕಂಇ/ ಭೂಸ್ವಾ-7/ಸಿಆರ್-22/2019-20/354 ದಿನಾಂಕ:08-09-2020, ಬುಯ್ಯಾರ ಸಂ:ಕಂಇ/ ಭೂಸ್ವಾ-2(ಎ)/ಸಿಆರ್-19/2020-21/398 ದಿನಾಂಕ:24-09-2020 ಮತ್ತು ಇಂಡಿ, ಜಯನಗರ (ಇಂಡಿ) ಸಂ:ಕಂಇ/ ಭೂಸ್ವಾ-2(ಎ)/ಸಿಆರ್-20/2020-21/403 ದಿನಾಂಕ:25-09-2020 32 ತಡವಲಗಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-64/2018-19/460 ದಿನಾಂಕ:09-10-2020, ಗೋಟ್ಯಾಳ, ಝಳಕಿ, ಅರ್ಜುನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-75/2019-20/459 ದಿನಾಂಕ:09-10-2020 & ಹೋರ್ತಿ, ಸಾವಳಸಂಗ, ಹಡಲಸಂಗ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-73/2019-20/457 ದಿನಾಂಕ:09-10-2020
33 ಬೂದಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-74/2019-20/513 ದಿನಾಂಕ:27-10-2020, ಚಡಚಣ ಸಂ:ಕಂಇ/ ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-71/2019-20 ದಿನಾಂಕ:27-10-2020 34 ಇಂಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-237/2019-20/853 ದಿನಾಂಕ:24-12-2020, ಗಾಂಧಿನಗರ, ತಾಂಬಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-99/2019-20/856 ದಿನಾಂಕ:24-12-2020, ಮರಗೂರ, ತದ್ದೇವಾಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2(ಎ)/ಸಿಆರ್-08/2020-21 ದಿನಾಂಕ:24-12-2020, ಬುಯ್ಯಾರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-78/2019-20/931 ದಿನಾಂಕ:30-12-2020 & ಹಿರೇಬೇವನೂರ, ನೆಹರುನಗರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-77/2019-20/932 ದಿನಾಂಕ:30-12-2020
35 ಅಗಸನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಪುಪು/ಭೂಸ್ವಾ-7/ವಿನಿವ-218/2019-20/1090 ದಿನಾಂಕ:11-02-2021 36 ಬಸನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಪುಪು/ಭೂಸ್ವಾ-7/ವಿನಿವ-219/2019-20/1192 ದಿನಾಂಕ:11-02-2021
37 ಅಗರಖೇಡ, ಗುಬ್ಬೇವಾಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಪುಪು/ಭೂಸ್ವಾ-7/ವಿನಿವ-79/2019-20/1257 ದಿನಾಂಕ:25-02-2021, ವಸಂತನಗರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಪುಪು/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-108/2019-20/1258 ದಿನಾಂಕ:02-03-2021 38 ಚವಡಿಹಾಳ, ಚಿಕ್ಕಬೇವನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿರ್-25/2020-21/328 ದಿನಾಂಕ:10-06-2021, ವಸಂತನಗರ(ಇಂಡಿ), ಹಂಜಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-7/ವಿನಿವ-81/2019-20/329 ದಿನಾಂಕ:10-06-2021
39 ಇಂಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿರ್-17/2021-22/723 ದಿನಾಂಕ:30-07-2021 40 ಜಯನಗರ(ಇಂಡಿ) ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿರ್-30/2020-21/879 ದಿನಾಂಕ:21-08-2021, ಸಾತಪೂರ(ಇಂಡಿ) ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿರ್-30/2020-21/906 ದಿನಾಂಕ:21-08-2021
41 ಜಯನಗರ(ಇಂಡಿ) ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿರ್-32/2020-21/879 ದಿನಾಂಕ:21-08-2021 42 ಇಂಗಳಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ವಿನಿವ-225/2019-20/1072 ದಿನಾಂಕ:17-09-2021, ಸಾತಪೂರ(ಇಂಡಿ) ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ವಿನಿವ-223/2019-20/1073 ದಿನಾಂಕ:17-09-2021
43 ರಾಜನಾಳ, ಕ್ಯಾತನಕೇರಿ, ಕೋಟ್ಯಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-7/ಸಿಆರ್-23/2019-20/1177 ದಿನಾಂಕ:28-09-2021 44 ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ಸಂ:ಆಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ&ಪುಪುಸಿಆರ್-11/2017-18/590 ದಿನಾಂಕ:26-06-2018
45 ಬ್ಯಾಲಿಹಾಳ ಸಂ:ಆಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ&ಪುಪುಸಿಆರ್-08/2018-19/848 ದಿನಾಂಕ:25-11-2018 46 ಅಸ್ಕಿ ಸಂ:ಆಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ&ಪುಪು/ಸಿಆರ್-19/2017-18/975 ದಿನಾಂಕ:13-12-2018
47 ಜಾಲವಾದ ಸಂ:ಆಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ&ಪುಪು/ಸಿಆರ್-42/2018-19/1028 ದಿನಾಂಕ:27-12-2018 48 ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ಸಂ:ಮವ್ಯ/ಕಂಇ/ಪುಪು/ಸಿಆರ್-61/2017-18 ದಿನಾಂಕ:19-07-2017
49 ನಿವಾಳಖೇಡ ಸಂ: ಮವ್ಯ/ಪುಪು/ಸಿಆರ್-36/2017-18/96 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017 50 ಮುಳಸಾವಳಗಿ ಸಂ:ಆಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ&ಪುಪು/ಸಿಆರ್-69/2018-19/958 ದಿನಾಂಕ:11-10-2019
51 ಪಡಗಾನೂರ, ಚಿಕ್ಕರೂಗಿ-ಹಿಟ್ಟಳ್ಳಿ,ತಿಳಗೊಳ,ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರ,ಕಲಕೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-12/18-19/1801, 27/19-20/1809,67/19-20/1811,89/2018-19/1812 ದಿನಾಂಕ:10-02-2020 52 ಜಲಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-32/2017-18/3279 ದಿನಾಂಕ:14-05-2020 & ಯಂಕಂಚಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-89/2019-20/3339 ದಿನಾಂಕ:28-05-2020
53 ಜಲಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-2017-18/3367 ದಿನಾಂಕ:10-06-2020 54 ಜಾಲವಾದ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-91/2018-19/97 ದಿನಾಂಕ:06-08-2020
55 ಚಾಂದಕವಟೆ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-22/2020-21/400 ದಿನಾಂಕ:05-10-2020 56 ಇಂಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-97/2019-20/854 ದಿನಾಂಕ:24-12-2020 & ಪಡಗಾನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-79/2019-20/855 ದಿನಾಂಕ:24-12-2020
57 ಮಣ್ಣೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-76/2019-20/1091 ದಿನಾಂಕ:11-02-2021 58 ಹಡಗಿನಾಳ, ಕಣ್ಣಗುಡಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಪುಪು/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-31/2020-21/102 ದಿನಾಂಕ:23-04-2021
59 ಜಂಬಗಿ ಎ ಸಂ:ಕಂಇ/ ಭೂಸ್ವಾ&ಪುಪು/ಸಿಆರ್-27/2017-18/962 ದಿನಾಂಕ:06-12-2018 60 ನಾಗಠಾಣ ಸಂ:ಆಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ&ಪುಪು/ಸಿಆರ್-28/2017-18/978 ದಿನಾಂಕ:12-12-2018
61 ನಾಗಾಠಾಣ ಸಂ:ಕಂಇ/ಪುಪು/ಭೂಸ್ವಾ-IV/ಸಿಆರ್-23/2017-18/1029 ದಿನಾಂಕ:13-12-2018 62 ದ್ಯಾಬೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಪುಪು/ಭೂಸ್ವಾ-IV/ಸಿಆರ್-24/2017-18/1030 ದಿನಾಂಕ:13-12-2018
63 ನಾಗಠಾಣ ಸಂ:ಕಂಇ/ಪುಪು/ಭೂಸ್ವಾ-IV/ಸಿಆರ್-30/2017-18/700 ದಿನಾಂಕ:10-07-2019 64 ಅಹೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಪುಪು/ಭೂಸ್ವಾ-IV/ಸಿಆರ್-35/2018-19/757 ದಿನಾಂಕ:29-08-2019
65 ಅಹೇರಿ ಸಂ:ಆಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ&ಪುಪು/ಸಿಆರ್-02/2019-20/1198 ದಿನಾಂಕ:30-10-2019 66 ಜಂಬಗಿ ಎ. ಸಂ:ಕಂಇ/ಪುಪು/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-38/2018-19/3233 ದಿನಾಂಕ:14-05-2020
67 ನಾಗಠಾಣ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-91/2018-19/96 ದಿನಾಂಕ:06-08-2020, ಅಲಿಯಾಬಾದ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-59/2019-20/146 ದಿನಾಂಕ:06-08-2020 68 ಗುಣಕಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-80/2019-20/399 ದಿನಾಂಕ:24-09-2020
69 ಚಿಮ್ಮಲಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-7/ಸಿಆರ್-25/2019-20/515 ದಿನಾಂಕ:27-10-2020, ಅಂಕಲಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-7/ಸಿಆರ್-26/2019-20/516 ದಿನಾಂಕ:27-10-2020 70 ಕುಮಠೆ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-261/2017-18/485 ದಿನಾಂಕ:27-10-2020, ಅರ್ಜುಣಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-180/2019-20/489 ದಿನಾಂಕ:27-10-2020
71 ಮಿಂಚನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-72/2019-20/1256 ದಿನಾಂಕ:20-02-2021 72 ಕೊಂಡಗೂಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-07/ಸಿಆರ್-21/2019-20/95 ದಿನಾಂಕ:06-08-2020
73 ಮುಳಸಾವಳಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-96/2019-20/401 ದಿನಾಂಕ:24-09-2020 74 ಕೊಂಡಗೂಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-7/ಸಿಆರ್-28/2019-20/717 ದಿನಾಂಕ:23-11-2020
75 ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-26/2020-21/1252 ದಿನಾಂಕ:05-03-2021, ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-27/2020-21/1253 ದಿನಾಂಕ:05-03-2021 76 ದೇವೂರ ಎಸ್-2 ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-28/2020-21/875 ದಿನಾಂಕ:21-08-2021, ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ (ಎಸ್-11) & ದೇವೂರ (ಎಸ್-2) ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-29/2020-21/905 ದಿನಾಂಕ:21-08-2021
77 ಗೋಡಿಹಾಳ, ಬರಡೋಲ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-7/ವಿನವ-80/2019-20/397 ದಿನಾಂಕ:25-09-2020 78 ಹಾವಿನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿರ್-33/2020-21/1034 ದಿನಾಂಕ:30-08-2021, ಗೋಡಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿರ್-34/2020-21/1071 ದಿನಾಂಕ:17-09-2021
79 ಅಗರಖೇಡ LAQ/SR_70/2016_17 Dt:26/04/2016 80 ಗೊರನಾಳ LAQ/SR_67/2016_17 Dt:26/04/2016
81 ಹಾಲಳ್ಳಿ LAQ/SR_65/2015_16 Dt:26/04/2016 82 ಮಸಳಿ LAQ/SR_68/2016_17 Dt:26/04/2016
83 ತಾಂಬಾ LAQ/SR_64/2016_17 Dt:26/04/2016 84 ತೆನ್ನಿಹಳ್ಳಿ LAQ/SR_39/2016_17 Dt:26/04/2016
85 ಇಂಡಿ LAQ/SR_146/2016_17 Dt:02/07/2016 86 ಇಂಡಿ ಚಿಕ್ಕ ಬೇವನೂರ LAQ/SR_144/2016_17 Dt:02/07/2016
87 ರೂಗಿ LAQ/SR_145/2016_17 Dt:02/07/2016 88 ಚೌಡಿಹಾಳ ಚೋರಗಿ LAQ/SR_36/2016_17 Dt:30/06/2016
89 ಇಂಡಿ ಅಹಿರಸಂಗ LAQ/SR_35/2016_17 Dt:27/07/2016 90 ರೂಗಿ ಸಾಳೋಟಗಿ LAQ/SR_228/2016_17 Dt:27/07/2016
91 ರೂಗಿ ವಸಂತನಗರ LAQ/SR_42/2016_17 Dt:22/07/2016 92 ವರ್ನಹಳ್ಳಿ LAQ/SR_49/2016_17 Dt:13/08/2016
93 ವಸಂತನಗರ LAQ/SR_44/2016_17 Dt:03/08/2016 94 ರೂಗಿ ಸಾಳೋಟಗಿ295
95 ಚಿಕ್ಕ ಬೇವನೂರ 1 96 ಚಿಕ್ಕ ಬೇವನೂರ 2
97 ಚೋರಗಿ 98 ಚೌಡಿಹಾಳ
99 ಹಂಜಗಿ 100 ಸಾಳೋಟಗಿ
101 ವಸಂತನಗರ 102 ಚಿಕ್ಕಬೇವನೂರ94
103 ಹಂಜಗಿ113 104 ಜಯನಗರ112
105 ಜಯನಗರ114 106 ಬಳ್ಳೊಳ್ಳಿ
107 ಚಿಕ್ಕಬೆವನೂರ 108 ಚಿಕ್ಕಬೆವನೂರ cr32
109 ಗೊಟ್ಯಾಳ 110 ಹಿರೆರೂಗಿ ತಡವಲಗಾ ತೆನ್ನಹಳ್ಳಿ
111 ಮನಕಲಗಿ 112 ಮಾರಗುರ
113 ನಂದರಗಿ 114 ನೆಹರುನಗರ
115 ವಸಂತನಗರ cr20 116 ವಸಂತನಗರ cr23
117 ವಸಂತನಗರ cr30 118 ಝಳಕಿ
119 ಅಂಕಲಗಿ LAQ/SR_56/2016_17 Dt:08/08/2016 120 ಅಸಂಗಿಹಾಳ
121 ಜಾಲವಾಡ410 122 ಮದರಿ388
123 ಮಣ್ಣೂರು373 124 ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರ
125 ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರ456 126 ಕಕ್ಕಳಮೇಲಿ
127 ನಿವಾಲಕೇಧ96 128 ತಡವಲಗಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-08/2021-22/1409 ದಿನಾಂಕ:30-10-2021, ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-06/2021-22/1410 ದಿನಾಂಕ:30-10-2021, ಕೋಟ್ಯಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-13/2021-22/1411 ದಿನಾಂಕ:30-10-2021, ಕೋಟ್ಯಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-12/2021-22/1412 ದಿನಾಂಕ:30-10-2021, ತಡವಲಗಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-09/2021-22/1413 ದಿನಾಂಕ:30-10-2021
129 ನಿಂಬಾಳ ಬಿ.ಕೆ, ಹಂಜಗಿ, ಬಬಲಾದ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-7/ಸಿಆರ್-24/2019-20 ದಿನಾಂಕ:11-10-2021 130 ರಾಜನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-02/2021-22/1701 ದಿನಾಂಕ:17-12-2021, ಅಥರ್ಗಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-05/2021-22/1702 ದಿನಾಂಕ:17-12-2021, ನಿಂಬಾಳ ಬಿ.ಕೆ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-10/2021-22/1703 ದಿನಾಂಕ:17-12-2021, ಅಥರ್ಗಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-04/2021-22/1704 ದಿನಾಂಕ:17-12-2021, ಹುಣಶ್ಯಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-24/2020-21/1705 ದಿನಾಂಕ:24-11-2021, ರಾಜನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-03/2021-22/1706 ದಿನಾಂಕ:17-12-2021
131 ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-07/2021-22/2153 ದಿನಾಂಕ:14-01-2022 132 ಜಯನಗರ(ಇಂಡಿ), ಸಾಲೋಟಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-20/2021-22/2204 ದಿನಾಂಕ:11-02-2022, ಬಸನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-16/2021-22/2205 ದಿನಾಂಕ:18-01-2022, ಕ್ಯಾತನಕೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-14/2021-22/2206 ದಿನಾಂಕ:27-01-2022, ಕ್ಯಾತನಕೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-15/2021-22/2207 ದಿನಾಂಕ:14-01-2022, ನಾದ ಬಿ.ಕೆ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-44/2021-22/2224 ದಿನಾಂಕ:20-01-2022
133 ಹಾಲಳ್ಳಿ, ಚಡಚಣ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-21/2021-22/2467 ದಿನಾಂಕ:16-02-2022 134 ನಾಗಠಾಣ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-51/2021-22/216 ದಿನಾಂಕ:18-04-2022
135 ಕೊಕಟನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-31/2021-22/402 ದಿನಾಂಕ:13-06-2022, ವಸಂತನಗರ(ಇಂಡಿ) ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-42/2021-22/403 ದಿನಾಂಕ:13-06-2022, ಚಡಚಣ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-33/2021-22/404 ದಿನಾಂಕ:13-06-2022, ನಂದಗೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-25/2021-22/405 ದಿನಾಂಕ:13-06-2022, ಕ್ಯಾತನಕೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-18/2021-22/406 ದಿನಾಂಕ:13-06-2022, ಹಾವಿನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-19/2021-22/480 ದಿನಾಂಕ:23-06-2022, ಸಾವಳಸಂಗ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-07/2022-23/518 ದಿನಾಂಕ:30-06-2022, ಮಣಂಕಲಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-08/2022-23/519 ದಿನಾಂಕ:30-06-2022, ಸೊನಕನಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-04/2022-23/520 ದಿನಾಂಕ:30-06-2022 136 ಚಡಚಣ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-64/2021-22/922 ದಿನಾಂಕ:29-08-2022, ಗೋರನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-58/2021-22/923 ದಿನಾಂಕ:29-08-2022
137 ಹಾವಿನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-01/2022-23/1462 ದಿನಾಂಕ:21-11-2022, ತಡವಲಗಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-56/2021-22/1463 ದಿನಾಂಕ:21-11-2022, ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-13/2022-23/1464 ದಿನಾಂಕ:21-11-2022, ಚಿಕ್ಕಸಿಂದಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-12/2022-23/1465 ದಿನಾಂಕ:21-11-2022, ಕೊಕಡನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-65/2021-22/1466 ದಿನಾಂಕ:21-11-2022, ನಂದಗೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-19/2022-23/1467 ದಿನಾಂಕ:21-11-2022 138 ಕಡಕೋಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-18/2022-23/2362 ದಿನಾಂಕ:20-02-2023, ನಾಗರಾಳಡೋಣ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-16/2022-23/2363 ದಿನಾಂಕ:15-02-2023
139 ತಿಳಗೊಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-24/2022-23/2401 ದಿನಾಂಕ:28-02-2023 140 ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-02/2023-24/1138 ದಿನಾಂಕ:19-10-2023
141 ಜಾಲಗೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-28/2022-23/1384 ದಿನಾಂಕ:11-12-2023, ಕಲಕೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-25/2022-23/1429 ದಿನಾಂಕ:18-12-2023, ಜಾಲಗೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-27/2022-23/1430 ದಿನಾಂಕ:18-12-2023 142 ಚಡಚಣ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-06/2023-24/282 ದಿನಾಂಕ:21-05-2024, ಯತ್ನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-34/2022-23/283 ದಿನಾಂಕ:21-05-2024