ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ. ಜಮಖಂಡಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 18ರಡಿ ಅನುಮೋದನೆ.

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಚಿನಗುಂಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-192/2016-17/593 ದಿನಾಂಕ:20-08-2018 2 ಬುದ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-02/2018-19/824 ದಿನಾಂಕ:27-10-2019
3 ನಾಗನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-05/2018-19/1864 ದಿನಾಂಕ:30-12-2019 4 ಕಲಬೀಳಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-7/ವಿನಿವ-50/2020-21/955 ದಿನಾಂಕ:11-02-2021
5 ಝುಂಜರಕೊಪ್ಪ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್- /2020-21/52 ದಿನಾಂಕ:30-03-2021 6 ಮಾಚಕನೂರ LAQ/SR_23/2015_16 Dt:15/04/2016  
7 ತಿಮ್ಮಾಪೂರ LAQ/SR_80/2016_17 Dt:28/05/2016 8 ಚಿಕ್ಕಲಕಿ LAQ/SR_446/2015_16 Dt:07/12/2015
9 ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ LAQ/SR_27/2016_17 Dt:13/07/2015 10 ಬಿದರಿ128
11 ಬಿದರಿ129 12 ತುಂಗಳ
13 ಭಂಟನೂರ ಸಂ:ಮವ್ಯ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-09/2018-19/1712 ದಿನಾಂಕ:17-12-2021, ಮಾಚಕನೂರ ಸಂ:ಮವ್ಯ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-08/2018-19/1713 ದಿನಾಂಕ:17-12-2021 14 ಬುದ್ನಿ ಬಿ.ಕೆ ಸಂ:ಮವ್ಯ/ಭೂಸ್ವಾ-7/ವಿನಿವ-67/2020-21/2133 ದಿನಾಂಕ:10-11-2021