ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ. ಜಮಖಂಡಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 18ರಡಿ ಅನುಮೋದನೆ.

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಚಿನಗುಂಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-192/2016-17/593 ದಿನಾಂಕ:20-08-2018 2 ಬುದ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-02/2018-19/824 ದಿನಾಂಕ:27-10-2019
3 ನಾಗನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-05/2018-19/1864 ದಿನಾಂಕ:30-12-2019 4 ಕಲಬೀಳಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-7/ವಿನಿವ-50/2020-21/955 ದಿನಾಂಕ:11-02-2021
5 ಝುಂಜರಕೊಪ್ಪ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್- /2020-21/52 ದಿನಾಂಕ:30-03-2021 6 ಮಾಚಕನೂರ LAQ/SR_23/2015_16 Dt:15/04/2016  
7 ತಿಮ್ಮಾಪೂರ LAQ/SR_80/2016_17 Dt:28/05/2016 8 ಚಿಕ್ಕಲಕಿ LAQ/SR_446/2015_16 Dt:07/12/2015
9 ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ LAQ/SR_27/2016_17 Dt:13/07/2015 10 ಬಿದರಿ128
11 ಬಿದರಿ129 12 ತುಂಗಳ
13 ಭಂಟನೂರ ಸಂ:ಮವ್ಯ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-09/2018-19/1712 ದಿನಾಂಕ:17-12-2021, ಮಾಚಕನೂರ ಸಂ:ಮವ್ಯ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-08/2018-19/1713 ದಿನಾಂಕ:17-12-2021 14 ಬುದ್ನಿ ಬಿ.ಕೆ ಸಂ:ಮವ್ಯ/ಭೂಸ್ವಾ-7/ವಿನಿವ-67/2020-21/2133 ದಿನಾಂಕ:10-11-2021
15 ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-7/ವಿನಿವ-104/2021-22/1143 ದಿನಾಂಕ:16-08-2021 16 ಸನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-7/ವಿನಿವ- /2022-23/1749 ದಿನಾಂಕ:14-12-2022, ಭಂಟನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-7/ವಿನಿವ- /2022-23/1772 ದಿನಾಂಕ:06-12-2022, ಮಾಚಕನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-7/ವಿನಿವ-113/2022-23/1822 ದಿನಾಂಕ:23-12-2022, ಬುದ್ನಿ ಬಿ.ಕೆ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-7/ವಿನಿವ- /2022-23/1831 ದಿನಾಂಕ:28-11-2022
17 ಹೆಬ್ಬಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-7/ವಿನಿವ- /2022-23/2360 ದಿನಾಂಕ:20-02-2023 18 ಜಮಖಂಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-7/ವಿನಿವ- /2022-23/2389 ದಿನಾಂಕ:28-02-2023, ಯಡಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-7/ವಿನಿವ-29/2022-23/2474 ದಿನಾಂಕ:13-03-2023, ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-7/ವಿನಿವ-29/2022-23/2515 ದಿನಾಂಕ:16-03-2023
19 ಗುಲಗಾಲಜಂಬಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-7(ಎ)/ವಿನಿವ-23/2022-23/13 ದಿನಾಂಕ:06-04-2023, ಜಂಬಗಿ ಕೆ.ಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-7/ವಿನಿವ- /2022-23/115 ದಿನಾಂಕ:26-04-2023, ಜುನ್ನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-7/ವಿನಿವ-50/2022-23/116 ದಿನಾಂಕ:06-04-2023 20